Hastaya okunacak dua

Allahumme âfinî fi-cesedî ve âfinî fi beseri vec’alhul vârise mini lâ-ilahe illellahu’l-halimu’l kerîmu, subhanellahi Rabbi’l-Arşı’l-azîm. Velhamdu-lillahi Rabbi’l âlemîn.” Allah’ım ! Bana cesedimde afiyek, görmemde afiyet ver. Görmemi bana vâris kıl. […]

Bunalıma düşen için okunacak dua

 “Efehasibtum ennemâ haleknâkum abesen ve ennekum ileynâ lâ turcaûn. Fa teâlellâhu’l-meliku’l- hakku lâ ilâhe illâ huve rabbu’l arşi’l kerîm.” Bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten döndürülüp getirilmeyeceğinizi […]

NAZARA KARŞI OKUNACAK DUA

“Ve in yekâdullezine keferû leyuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuzzikre ve yekûlûne inne hu lemecnûn ve mâ huve illâ zikrun lilâlemin.” Gerçekten o kafirler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle […]

HAPŞURUNCA YAPILACAK DUA

Aksıran kimse (Elhamdülillah) derse, Sizden biriniz aksırınca ; “ Allah’a hamdolsun’ desin (bunu işiten) kardeşi veya arkadaşı;            (Yerhamükâllah) “Allah’ın rahmeti üzerine olsun” desin. (O da);          (Yeddinâ Yehdikümullah […]

KURBAN KESME DUASI

Kurban kesmek dinen zengin sayılan her Müslüman’a  vaciptir. Kurbanların bayramın üç gününde kesilmesi lâzım gelir. Kurban, deve, sığır manda, koyun ve keçiden kesilir. Devenin beş seneliği, sığır ve mandanın iki […]

PEYGAMBER (AS)I, RÜYADA GÖRMEK İÇİN YAPILACAK DUA

Her Müslüman peygamberini rüyada görmek ister. Ama çok az Müslüman görebilir. Peygamber (as)’i görmek istemek yeterli  değildir. Peygamber (as)’yi görebilmek için: Allah Resulünü çok sevmek gerekir. Her konuda O’na uymak […]

SALAVATİ ŞERİF

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâten tüncinâ bilhâ min cemi-il ehvâli vel-âfât ve takdi lenâ bihâ cemi-el-hâcât ve tutahhirruna biha min cemi’is-seyyi’at ve terfe’una bihâ â’led-derecât ve tübelliğuna bihâ aksal […]

Esmâü’l Hüna (Allah’ın güzel isimleri)

Kur’an’da şöyle buyrulmuştur: -“En güzel isimler (Esmâ’l hünsâ) Allah’ındır. O halde O’na güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (A’râf sûresi […]

Namazlardan sonra tespih duası

-“Allahümme entesselam vemin kesselam, tebarekte yâzel- celali ve ikram.” -“Allah Resûlina salavat.” (salavat getirilir.) -“Sübbanellahi velhamdülillahi velâ ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela guvvete illabillahil aliyyil azim” (Ayete’l Kürsi […]

Ayete’l Kürsî

“Allâhü lâilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ-te’huzuhû sinetün velâ nevm.Lehû mâ fi’ssemâvâti vemâ fi’l-ard. Men-zellezî yeşfe’u indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ-beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yuhîtûne bişey’in minilmihî illâ bi-mâ şâe’. Vesi’a […]