SOSYAL GÖREVLER

a)   İyilik

“Dünyada iyilik ehli olan, ahirette de iyilik ehli olur.” (Ramuz:236/12)

* * *

“Her kul ne amel üzere ölmüş ise, o amel üzere dirilir.” (R.S:116)

* * *

“Allah yolunda ayağı tozlananlara cehennem ateşi ha- ramdır.” (Hadis Ans:3/609)

* * *

“Gizli sadaka Allah’ın gazabını söndürür sıla-i rahim ömrü uzatır. İyilik yapmak insanı kötü akıbetten korur: (Ramuz:304/4)

* * *

“Komşusu şerrinden emin olmayan cennete giremez.” (Buhari, Edep:31)

* * *

Peygamber (as) bir gün soruyor;

“Şu söyleyeceklerimi kim uygulamak ister?”

Ebu Hureyra (ra): “Ben, ya Rasûlallah!” Der. Bunun üzerine, peygamberimiz elinden tutuyor: “Haramlardan uzak dur. O zaman en çok ibadet eden olursun. Allah’ın sana verdiğine şükret insanların en zengini olursun. Kom- şuna iyilik et, iyi Müslüman olursun. Kendin için istediğini başkaları için de iste, işte o zaman gerçek mü’min olursun” diyor. (Tirmizi, züht:12)

* * *

“Bir Müslüman öldüğünde, en yakın komşularından üç tane halkı kendisinin iyi bir insan olduğuna şahitlik ederlerse, Yüce Allah, “Bildikleri kadarıyla şahitlikte bulu- nan kullarımın şahitliğini kabul ettim ve (onun hakkında) kendi bildiklerimi de bağışladım” buyurur. (İbn Hanbel ıı409)

* * *

“İçinizden Müslümanlığını güzelleştirenin işlediği her iyilik on mislinden yedi yüz misli katlanmış olarak yazılır. İşlediği her kötülük de misli ile yazılır. Allah’a kavuştuğu zamana kadar böyledir.” (Müslim, iman:205)

* * *

“Kim bir hastanın halini sormaya giderse, ona bir me- lek şöyle, şöyle seslenir: “Sana ne mutlu! Güzel bir yolcu- luk yaptın. Kendin için cennette barınak hazırladın” (Tir- mizi, birr:64)

* * *

“Hasta ziyaretinde bulunan kimse, dönünceye kadar, cennet yolundadır.” (Müslim birr:39)

“Sizden biri hasta ziyaretine gittiğinde selam versin. Hastanın halini hatırını sorsun. Onun için şifa ve sağlıklı ömür dilesin ve ondan kendisi için dua etmesini istesin. Zira hastanın duası, meleklerin duası gibidir. (Ru- muz:45/1)

* * *

“Kötülük bir yerde bulunursa onu mutlaka çirkinleşti- rir. İyilik bir yerde bulunursa mutlaka onu güzelleştirir.” (Seçme hadisler:55/71)

* * *

“Hiç biriniz “Bana iyilik yapana iyilik yaparım. Kötü- lük yapana kötülük yaparım diyen şahsiyetsiz kimseler- den olmayın.” (Tirmizi, birr:2007)

* * *

“Her iyi olan şey sadakadır. Kardeşini güler yüzle kar- şılaman, kendi kovandan kardeşinin kovasına boşaltman iyi olan şeylerdendir.” (S. Hadisler:44/35)

* * *

“İhtiyarlığından dolayı bir genç bir yaşlıya hürmet ederse, Allah yaşlanınca ona hizmet edecek kimseler halk eder.” ‘Tirmizi, birr:75)

* * *

“İyilik hakim kılınmazsa, Allah da yer halkına şerlileri musallat eder.” (Rumuz:502/11)

“Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa ona bir ce- vap yazılır. İyilik yaparsa on ile yedi yüz misli veya daha fazla sevap yazılır. Kim bir kötülük yapmak ister de yapa- maz ise bir sevap yaparsa bir günah yazılır.” (Ru- muz:122/10)

* * *

“İyi adam iyi haber getirir. Kötü adam kötü haber ge- tirir.” (Age:210/3)

* * *

“Kim bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu kıyamet gününde bir sıkıntıdan kurtarır.” (Buhari, mezalim:3)

* * *

“İşlenen kötülükten sonra hemen bir iyilik yap ki, kö- tülüğü silip süpürsün.” (Tirmizi, birr:55)

* * *

“Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana, karşılığını verin. Karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, ona dua ediniz.” (Ebu Davud, ze- kat:38)

* * *

“İyilik, güzel ahlaktır. Vicdanı rahatsız eden şey kötü- lüktür.” (Müslim, birr:15)

“Bir iyiliğe sebep olan kimse bizzat o iyiliği işlemiş gi- bidir.” (R.S.:173)

b) Yardım

“Ey insanlar! Birbirinize selam verin, hısım akraba zi- yaretinde bulunun, ihtiyaç sahiplerine yemek yedirin, gece insanlar uyurken namaz kılın ki, selametle cennete giresi- niz.” (Tirmizi, et’ime:45)

* * *

“Fakirleri bulup gözetin. Siz ancak fakirler sayesinde yardım görür ve rızıklandırılırsınız” (R.S.:270)

* * *

“Hiçbir gün yoktur ki, iki melek inip de biri: “”Al- lah’ım, verene ver.” Diğeri: “Allah’ım, cimrilik edenin ma- lını telef et: demesin.” (R.S:293)

* * *

“Malına mal katmak isteyen ateşten kıvılcım istemiş olur. O kişi kıyamette kızgın ateş kucaklayarak gelir. Kim dilencilik kapısını açarsa, Allah da ona bir ihtiyaç kapısı açar.” (B.H.Kül:2/35)

* * *

“Kapı kapı dolaşan fakir değildir. Asıl fakir ihtiyacı ol- duğu halde isteyemeyendir.” (Buhari, Zekât:53)

“Dilenmekten sakınanı, Allah başkalarına muhtaç ol- maktan kurtarır.” (Age:18)

* * *

“Dilenmeye devam edenin yüzünde bir parça et kal- mamış olarak Allah’ın huzuruna çıkar.” (Age:52)

“Müslüman kardeşinin hayırlı bir işe muvaffak olabil- mesi veya zor bir işini kolaylaştırmak için başkalarına ara- cılık eden kişiye Allah ayaklarının kaydığı kıyamet gü- nünde sıratı geçmek için o kişiye yardım eder.” (S. Hadis- ler:225/48)

* * *

“Müslümanlar arasında en hayırlı ev içinde yetime iyi- lik ve ikram edilen evdir. Müslümanlar arasında en şerli evde içinde yetime fenalık yapılan evdir.” (Age:234/58)

* * *

“Müslümanlar arasından bir yetimi alıp da yemeğine ve içmesine iştirak ettireni Allah muhakkak cennetine ko- yar. Ancak affı mümkün olmayan günah işlemiş olmasın.” (Age:248/80)

* * *

“Bir Müslüman kardeşini gülümsemen sadakadır. İyi- liği emredip, bir kötülükten men etmen sadakadır. Yolunu kaybedene yolunu göstermen sadakadır. Yolda rahatsızlık veren bir şeyi kaldırman sadakadır.” (Tirmizi, birr:36)

* * *

“Hiçbir sadaka malı eksiltmez. (Ramuz:389/2)

* * *

“Hiçbir sadaka malı eksiltmez. İnsan verdikçe Allah da ona verir.” (R.S.:577)

* * *

“Can boğaza gelince falana su kadar, falana bu kadar” deme. Zaten o mal, varislerin olmuştur.” ((Buhari, ze- kat:11)

* * *

-“Sadaka kabir azabını söndürür. Mü’min kıyamet gü- nünde sadakasının gölgesinde gölgelenir.” (Ramuz-el- Ehadis:103/9)

* * *

-“Sadaka, fena ölümden korur.” (Age:103/5)

* * *

-“Sadaka, belayı def eder.” (Age:249/11)

* * *

-“Sadaka verin. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin.

Sadaka hastalığı ve belayı defeder.” (Age:252/4)

* * *

-“Sadaka verin. Sadakada cehennemden azad vardır.” (Age:252/3)

* * *

-“Sadaka kazayı defeder.” (Age:275/7)

* * *

“Sadaka kabir azabını söndürür.” (Age:103/9)

* * *

“Sadaka günahlara kefarettir, günahların affına neden olur. Allah’ın sevgisini kazanmaya neden olur. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka hataları yok eder.” (Tirmizi Cuma:79)

* * *

“Sadaka ve akraba ile ilgilenmek sebebiyle Allah öm- rün bereketini arttırır. Kişiyi kötü kimseler gibi son nefeste kötü olmaktan korur. Her türkü kötülük ve kaçınılması ge- reken şeylerden de muhafaza eder.” (S. Hadisler:207/14)

* * *

“İnsanların her gün vücudunun her bir parçası için sa- daka gerekir. Bineğine binmek isteyene yardım ederek bin- dirmek veya yükünü bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken atılan her bir adım sadakadır. Birine yol göstermek sadakadır.” (Buhari, cihad:72)

* * *

“Bir Müslüman bir ağaç veya bitki dikerse, ondan ye- nilen şey kendisi için sadakadır. Ondan alınan şey sadaka- dır. Hayvanların yediği şeyler sadakadır. Kuşların yedik- leri şeyler sadakadır.” (Müslim, Musakat:7)

c)   İyiliği Emretmek Kötülükten Sakındırmak

“Sizden biri çirkin bir iş görürse, onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle müdahale etsin. Buna imkân bulamazsa, kalbiyle buğz etsin. Bu imanın en zayıf nokta- sıdır.” (R.S.183) (Müslim, iman:78)

* * *

“Kimin Allah yolunda bir tek saçı ağarırsa bu kıyamet günü onun için bir nur olur.” (Nesâî cihad:26/3140)

* * *

Hz. Ali (ra)a hitaben:

“Allah’a yemin ederim ki, senin vasıtanla bir kişiyi Al- lah’ın hidayete erdirmesi, dünyalık kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır.” (Buhari, Nebi:9)

* * *

“Başkalarını doğruluğa çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Onların sevabından da bir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye kendisine uyanların günahı kadar günah verilir. Onların günahından da bir şey eksilmez.” (R.S:173)

* * *

“Bir bölgede kötülük meydana çıktığında kötülük men edilmezse, Allah onlara azabını indirir.”

-İyilere de mi? sorusuna cevap: Rahmetine, mağfire- tine kavuşur” (Rumuz:54/2)

* * *

“İyilik hâkim kılınmaz kötülüğe karşı olunmazsa, Al- lah onlara şerlileri musallat eder. İyi kimseler dua eder ama duaları kabul olmaz. (Age:502/11)

* * *

“Allah yolunda ayağı tozlananlara cehennem ateşi ha- ramdır.” (B.H.Kül:3/609)

* * *

“Bir iyiliğe sebep olan, o iyiliği bizzat işlemiş gibidir. İnsanları iyiliğe davet edene uyanların sevabı kadar sevap verilir. Onların sevabından da hiçbir şey eksilmez” (Mus- lim, İlim:16)

* * *

“İyiyi kötü, kötüyü iyi gördüğünüz zaman haliniz nice olur.” (B.H.Küll:7908)

* * *

“Bir Müslümanın yanında bir Müslümanı alçaltılıp da ona yardım etmeye gücü yettiği halde müdahale etmezse, Allah onu kıyamette bütün mahlûkatın huzurunda alçal- tır.” (Age:7909)

* * *

“Bir kötülük gördüğü halde üzülmeyen manen zarar görür.” (H.Ans:1/95)

* * *

“Bir yerde günah işlenir, işlemeyenler, işleyenlerden daha güçlü ve çok olur da o kötülüğü engel olamazlarsa,

Allah hepsini birden cezalandırır.” (Ebu Davud, Mela- him:17)

* * *

“Hayra vasıta olan kimseye o hayrı yapanın ecri kadar ecir verilir.” (Tirmizi, İlim: 14)

* * *

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, yerde gökte bütün canlılar, hatta karıncalar ve balıklar bile insanlara hayrı öğ- reten kişiye dua eder.” (Müslim, İlim: 2685)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir