PEYGAMBERLERE İMAN

            Peygamber elçi anlamına gelir.

            Dini terim  olarak  Allah’ın   kulları arasından seçtiği,  vahiy  yolu ile  insanlara  emir  ve  yasaklar   gönderdiği elçiye peygamber denir.

            Peygamberlere  iman,  imanın  şartlarından-dır.  Cenab-ı   Allah her ümmet  için  bir peygamber göndermiştir.124.000  peygamberden bahsedilir.   

Kur-an’da 25 peygamberin adı geçmektedir.Bunlar:

            Adem,  İdris, Nûh,  Hûd, Salih, Lût,  İbrahim, İsmail, İshak,  Yakup , Yusuf,  Şuayb, Hârun,Mûsa,  Dâvud , Süleyman,  Eyyup,  Zülkifl,   Yunus,   İlyas,   Elyesâ, Zekeriya, Yahya, İsa ve  Muhammed  Aley- hisselamlardır. Bunlardan başka Kur’an „da üç isim   daha geçer.  Fakat onların   peygamber mi, veli  mi  oldukları kesin belli değildir.  

Onlarda :Üzeyr, Lokman  ve  Zülkarneyn’dir.  

            Peygamberlerin   bir  kısmı  Nebi , bir   kısmı    da Rasûldür.Peygamber  efendimiz  hem Nebi hem de Rasûldür.  

            Daha  önceki  peygamberin   vahyini  devam  ettirene Nebi denir. Kendisine  yeni bir din ve  kitap  gelene  de Rasûl denir.

             Peygamberlerin    tamamı   erkektir.   Kadın  peygamber gönderilmemiştir. Kadın evliyalar vardır ve  kadınlar hep peygambere yardımcı olmuşlardır.

            Kur’an’da bildirildiğine göre “Her millete pey-gamber gönderilmiştir.” (Fatır:24)

             Peygamberlere    imanın,   nasıl    olacağını  

Kur’an  şöyle haber verir:

      “Peygamber  Rabbı tarafından kendisine indirilene iman  etti ,müminler de  iman  ettiler. Her  biri  Allah’a, meleklerine , kitaplarına ,  peygamberlerine  iman  ettiler.Allah’ın   peygamberlerinden    hiç   biri  arasında   ayrım   yapmayız.  İşittik ,  itaat ettik.  Ey Rabbımız  affına sığındık,  dönüş sanadır.” dediler. (Bakara:285)

      “Allah’ı ve peygamberi  inkar edenler ve inan -ma hususunda   Allah  ile  peygamberi   birbirinden   ayırmak isteyip ,  bir  kısmına  iman   ederiz,    ama  bir  kısmına inanmayız  diyenler  ve bunlar iman ile  küfür  arasında  bir  yol  tutmak isteyenler yok mu ?   İşte   kafirler  bunlardır  ve  biz  kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.” (Nisa:150-151)

             Müslüman peygamberleri, iman yönü ile hiç birini diğerinden ayırmaz .Hz. Adem’e de Hz. İsa’ya da iman eder. Hz.Adem’i anasız babasız ,Hz. İsa’yı da  babasız,  peygamber (as) „ı   hem  ana  hem de babadan dünyaya getirdiğine inanır.             Peygamberler,   diğer   insanlardan  farklıdır. ”Onlarda bir insandı“denilip geçilemez.Evet onlarda bir insandır,ama insanlar arasından seçilmiş,korun- muş daha üstün kimselerdir.

             Peygamberler, görevleri  itibariyle  de  diğer  insanlardan  farklıdır. Peygamberler  hep bozulmuş  toplumlara  gönderilmiştir.  Allah   onlar  vasıtasıyla  kullarını uyarmış ve doğru yolu göstermiştir.

      Kendilerine  gönderilen  peygamberlere uyanlar kurtulmuş ,uymayanlar ise helâk olmuşlardır.

      Sözlerin en güzeli,“Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah“ sözüdür.   

            Cenab-ı  Allah , son  anda  da  böyle  demek  nasip etsin. İnşallah.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir