Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’den Başka Peygamber Gelecek mi?

a) Peygamberimiz Son Peygamberdir :  

            İslâm  peygamberi , Hatem’ül  Enbiyadır.Ondan   sonra   ne  Nebi ne de   Rasûl gelmeyecektir. Kur’an’da ifade şöyle :   

* “Muhammed , Allah’ın  Rasûlü  ve  pey-gamberlerin sonuncusudur.” (Ahzâb:40)

            Peygamberimizin  peygamberliğinden  sonra biraz da İsa’ya ,Musa’ya uyulmaz, onların peygamberliği  sona ermiştir.Kıyamet  kopmadan  İsa  pey- gamber ,peygamberimize inen vahye tabi olacaktır. Ayrıca peygamberimiz miraca çıkarken bütün peygamberlere namaz  kıldırmıştır.

            Hz  Peygamber, ahir  zaman peygamberidir. Rasül’üs – Sekaleyndir.  Mesajı    kıyamete   kadar devam edecektir.

     Vahiy peygamberimizle sona ermiştir. (Mâida :3)  

           O, peygamber halkasının sonuncusudur.

b)Yalancı Peygamberler Gelecektir:

            Peygamberimizin    gördüğü    sevgi,  ilgi  ve iltifat , bazı kimseleri yalan  söylemeye yöneltmiştir.

            Peygamberimiz:”Otuza  yakın  yalancı  pey- gamber çıkmadan  kıyamet kopmaz.” buyurmuştur. (Siret Ans: 6/357)

            Kaynakların haber verdiğini göre bugüne kadar yirmi beşin üstünde Nebilik,Rasûllük iddiasında bulunan ,  peygamber  olduğunu   söyleyen   kimse gelip geçmiştir.

            Bunlardan   Abbasiler  zamanında  biri  pey-gamberliğini ilan eder. Namazları  üç  vakte  indirir, dinde  reform  yapar, cazip şeyler  söyler  etrafında bir  takım insanlar toplanır.Halife ordusu ile üzerine  yürür. Yalancı    peygamber   adamlarına   der   ki :

“Halife  ve  ordusu  gelirken,  ellerinizi  yere koyup anırın.” der.Halife yaklaşınca :  

“Peygamberlik  iddiasında bulunan kim ? ”  der. Adam:  

“Benim” diye öne çıkar. Halife :  

“Be  adam  sen  bilmez  misin  ki, son  peygamber Muhammed (as)’dır.”

“Bilmez olur muyum.O, insanların  peygamberiydi, ben  ise bunların   peygamberiyim.”  diyerek   dört ayaklı olmuş, anıranları gösterir.  

            Peygamberimiz(SAV) ,Cenab-ı Allah’ın gön- derdiği peygamberlerin  sonuncusudur. Kur-an’da : “Allah’a  karşı  yalan uydurandan,kendisine bir  şey  vahyolunmamışken :  ” Bana   vahyolundu.”   diyen   kimseden   daha  zalim  kimdir?” (En’am:939)  diye bir uyarı vardır.

            Bir   hadislerinde  de  Peygamber (as)  şöyle buyurur:  

“Ümmetimden  bazı  topluluklar  müşriklere  iltihak edinceye kadar ve putlara tapıncaya kadar kıyamet  kopmayacaktır. Ümmetimde   otuz   kadar   yalancı çıkacaktır ki, bunların her biri peygamber olduğunu iddia edecektir.Halbuki ben, peygamberlerin sonuncusuyum ve benden sonra  peygamber yoktur.”

     Bir hadislerinde de:”Allah benimle küfrü izale edecektir. Ben  son   peygamberim , benden  sonra  hiçbir kimse  peygamber  olmayacaktır.” (Siret Ans:

6/355)  buyurarak peygamberlik kapısının kapandığını bildirmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir