Neler zulüm sayılır?

Zulüm çeşit çeşittir. Başta insanın kendine yaptığı zulüm gelir. Nefsine esir olup kendisini yaratan yaşatan ve bol nimetler ihsan eden cenabı Allah’a kulluğu beceremeyen kimse kendisine büyük zulmetmiş olur.

Peygamber (sav) bir hadislerinde şu ikazda bulunmuştur:

“Sakın zulmetmeyin! Çünkü zulüm kıyamet günü sahibini karartacak bir karanlıktır. Kötü söz söylemekten sakının. Mala düşkünlükten kendinizi koruyun. Sizden öncekilerden kendilerini helak edenler, bu yüzden helak olmuştur. Mala olan düşkünlükleri onları yakınları ile ilgilenmeyi kesmeye yol açtı. Cimrileştiler, günaha ve çirkin işlere daldılar” buyurmuştur.

Bir kutsi hadiste de: “Kim geçici nimeti, kısa hayatı ve devamsız bir zevki severse kendine zulmetmiş. Rabbine isyan etmiş, ahireti unutmuş ve dünyası da onu aldatmıştır” buyrulmuştur. (H.H. Erdem, 40 Kutsi Hadis:11)

Mevlana Hazretleri de şöyle demiştir:

“Zalim yaptığı zulümlerle yavaş yavaş kendi kuyusunu kazmaktadır. Yaptığı her zulümle kendi kuyusunu daha da derinleştirir.

Ey haksızlıkla kuyu kazan! Bil ki, kendin için bir tuzak hazırlıyorsun. İpek böceği gibi kendine koza örme! Kendin için kuyu kazıyorsun. Bir mazluma karşı elinden bir zulüm çıktı mı, o zulüm bir ağaç olur. O ağaçtan zakkum biter.”

Atalarımız: “İnsanın kendine yaptığını kimse yapamaz” demişlerdir. İnsanın işlediği her kötülük zulümdür. Zulmeden, kendine zulmet miş olur. Kur’an’da:

“İşledikleri günahlar yüzünden zalimlerin bir kısmını  bir kısmının peşine takarız” buyrulur. (En’am:129)

Kimsenin ettiği yanına kalmaz zulüm bir ateştir. Zalimi yakar.

İnsanın ev halkını ihmal etmesi zulümdür. Anaya babaya ilgisizlik, saygısızlık ve evlatlık görevinin yapılmaması zulümdür.

Çocukların arasında ayrım, adaletsiz uygulama zulümdür. Evlatların yetiştirilmemesi zulümdür. Eşine, şiddet uygulamak zulümdür.

Yetimi hor görmek, hakkını gasp etmek zulüm dür. Kur’an’da:

“Haksızlıkla yetimin mallarını yiyenler. Şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.” (Nisa:10) buyrulmuştur.

İnsanları herhangi bir şekilde incitmek zulümdür. Dinimizde insanlara eziyet vermemek vaciptir. Dinimizin koyduğu ahlak kurallarının önemlilerinden biri de incinmemek ve incitmemektir. Peygamber (as) Müslümanı şöyle tarif etmiştir.” (Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu kimsedir.” (Muslim iman:64) inancımızda kalp kırmak gönül yıkmak Kabe’yi yıkmakla eş tutulmuştur.

Enes (ra)ın naklettiği bir hadiste şöyle buyrulmuştur.

“Kim bir Müslümana eziyet ederse bana eziyet etmiş olur. Kim bana eziyet ederse Allah’a eziyet etmiş olur. Allah da onu helak eder.”

Mevlana Hazretleri incitmeme konusunda şöyle ikaz etmiştir.

“İnsanı inciten kişinin Allah’ı incittiğinden haberi yoktur. Ahmaklık öyle bir hastalıktır ki, başkalarını da incitir.”

Demek ki birilerini incitmek, hele Allah dostlarını incitmek basit bir iş değildir. Apaçık bunun adı zulümdür.

İnsanların hakkını gasp edenlerin hasmı Allah’tır. Kur’an’da Allah:

“Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin” diye emrediyor. (Bakara:188)

“Mallarınızı aranızda haksız ve haram yollarla yemeyin.” (Nisa:29) diye uyarıyor. Çünkü bu zulmün cezası ağırdır.

Miras’ta adaletsizlik ve başkalarının mülküne tecavüz en büyük zulümlerdendir. Kur’an’da haksız yollarla birilerinin malını gasp edenler için acı bir azap hazırlandığı bildirilmiştir. (Nisa:160-161)

Emevi Halifesi, bahçesine bir köşk yaptırmak ister, arsa yetmez, komşuda satmaz. Halife köşkü yapar. Biraz komşunun arsasına taşmıştır. Madur, kadı Beşir’e şikayet eder. Beşir bir heybe getirir o arsadan toprak doldurur, penceredeki seyreden halifeyi çağırır:

-“Bana yardım et de, şu heybeyi eşeğe yükleyeyim” der. Halife kaldıramaz. Kadı:

-“ya Halife! Bu bir parça topraktır. Sen bunu bura da kaldıramıyorsun. Yarın şu gasp ettiğin toprağı yedi kat boynuna geçirecekler, o zaman ne yapacaksın?” Bunun üzerine halife bahçe sahibini çağırır helalleşir, hakkını verir, razı eder.

Yenilen hak, gasp edilen mal, tecavüz edilen arazi kıyamet gününde sahibinin boynuna dolanacak Allah’ın huzuruna öyle çıkacaktır.

Şiddetin dini imanı yoktur. İslam’a İslami değerlere ve Müslümana yapılan her saldırı söylenen her söz ve davranış zulümdür. Çünkü İslam’a ve Müslümana saldırı ehl-i küfrün işidir. Allah’ın dinine saldırı, Allah’a saldırıdır.

Kur’an’da:

“Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır?… Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır” (Bakara:114) buyrulmuştur.

Diğer ayetlerde de Cenab-ı Allah.

“Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerdir” (Maida:45)

“Yalan sözlerle Allah’a iftira edenlerden veya O’nun ayetlerini yalan sayanlardan daha zalim kimdir. Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa ermezler” (En’am:21) buyurarak din düşmanlarının acıklı sonunu haber vermiştir.  

İnsanoğlu İslam fıtratı üzere, dine meyyal olarak yaratılmıştır. Din de insanın mutluluğu için gönderilmiştir. Dinde Allah’ın emir ve yasakları vardır. Onlara uymayan kendine yazık etmiş, nefsine zulmetmiş, olur.

Toplum hayatında insanın başkalarına eziyet vermesi, zulmetmesi yasaklanmıştır.

Komşuyu rahatsızlık vermek alışverişte aldatmak borcunu zamanında ödememek ihtiyaç sahiplerini gözetmemek, başkasının ırzına namusuna malına göz dikmek zalimin zulmüne göz yummak, her ne olursa olsun fitneye sebep olmak, bir kötülüğe çığır atmak zulümdür. Hayvanlara zarar vermek de çevreyi kirletmek de zulümdür.

Bu konuda peygamber (as) şöyle buyurur:

“Birbirinize haset etmeyiniz. Alış-verişte birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize dargın durmayınız ve birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Birinizin bitmek üzere olan pazarlığını bozmayınız. Allah’ın kulları, kardeş olunuz. Müslüman  Müslümanın kardeşidir; ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz, ona hor bakmaz. Resulullah üç defa göğsüne işaret eder, takva işte buradadır. Bir kimsenin şerir olması için Müslüman kardeşini hor görmesi kafidir. Müslümanın Müslümana kanı, malı ırzı haramdır.” (Riyaz’üs-Salihin Trc:C.1, S.277)

“Allah bir kimseyi insanların herhangi bir işini görmeye memur ederde o kimse Müslümanların eksik ve gediklerine karşı kapısını kapatır, kulak asmazsa, Allah da kıyamet gününde onun ihtiyacına bakmaz.” (R. Salihin:2/77)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir