MUHAMMED (AS) EN BÜYÜK İNSANDIR

O, dünyanın en büyük ve en çok sevilen insanıdır. Hiç kimse bugüne kadar O’nun gibi sevilmemiştir.

O, nebiler nebisi rasûller rasûlüdür.

Allah O’na “Habibim” demiş, “sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” buyurmuştur. O, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Böylece yeryüzünde en büyük inkılâbı Muhammed (as) yapmıştır?

Cenab-ı Allah Kur’an’da O’nu bütün insanlara örnek göstermiştir.

        24-10-1985    gazete    başlığı:    “GELMİŞ    GEÇMİŞ    EN    BÜYÜK   İNSAN             HZ.

MUHAMMED” altında ise şu bilgiler yer alıyor: 

Birleşik Amerika’da yapılan bir araştırmada dünyanın oluşumundan bu yana “Gelmiş geçmiş en büyük insanın Hazreti Muhammed” olduğu belirtildi.

Nitekim kâinatın en yücesi sevgili peygamberimizin bu sırrı, bir compüter ekranına da yansıdı. Son yıllarda Amerikalı araştırmacı Michael Hart, gelmiş geçmiş en büyük 100 insanı tespit etmek için bir compüter araştırması yaptı. Elbette ki, yeryüzünün en büyük lideri ekrana birinci sırada yansıyacaktı.

Programlar compütere yazdırıldı. Michael Hart da, sonucu merakla bekliyordu. Nihayet matematiğin tarafsız sonucu ekrana yansıdı. Evet gelmiş geçmiş en büyük insanlar arasında yüce lider ekranda birinci sıraya yansıdı. Bu eşsiz lider, Hazreti Muhammed’den başkası değildi. Yıllar önce yine böyle bir sonucu Alphonse de Lamartine de dile getirmişti.

a)     Cenab-ı Allah O’na büyük değer vermiştir:

Muhammed (as) kâinatın yaratılış sebebidir. Bir zamanlar bu âlem yoktu. Allah önce O’nun nurunu yarattı. Daha sonrada varlık âlemini yarattı. Bu âlem Muhammed (as) ın varlığı ile vardır. Muhammed (as) sız dünya ayakta duramaz.

Muhammed (as) Cenab-ı Allah’ın sevgilisidir. Adem (as) hatası yüzünden cennetten çıkarılınca, hatasını anladı pişman oldu: “Ya Rabbi, Muhammed hakkı için senden bağışlanmamı isterim” dedi.

Cenab-ı Allah:

 • Ey Adem! yaratılmadığı halde Muhammed’i nasıl ve nereden bildin? buyurunca Adem (as) cevap verdi:
 • Ya Rabbi, yaratıldığımda başımı göğe kaldırınca “Lâilâhe illallah Muhammed Rasûlüllah” cümlesini yazılı gördüm.

Kur’an’da Muhammed (as) için şöyle buyrulur:

 • “Battığı zaman yıldıza and olsun ki, Muhammed sapmadı ve bâtıla inanmadı; O, arzusuna göre konuşmaz. O’nun bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir.”   (Necm: 1-4)
 • “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”   (Kalem:4)
 • “And olsun ki, Rasûlüllah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve

Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”   (Ahzab: 21)

 • “Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.”  

(Ahzab: 45)

 • “Allah ve melekleri, peygambere çok salevat getirirler. Ey mü’minler! Siz de O’na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.”   (Ahzab: 56)
 • “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin işlerinizi boşa çıkarmayın.”   (Muhammed: 33)
 • “Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bu ne güzel

arkadaşlıktır!”   (Nisa:69)

 • “Hâla bilmediler mi ki, kim Allah ve Rasûlüne karşı koyarsa, onun için içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır.”   (Tevbe: 63)

Bu ayetlerde Cenab-ı Allah, O’nu övmüştür. Ahlakını övmüştür. O’nu bütün insanlara örnek göstermiştir. O’na selam gönderilmesini, salevat getirilmesini istemiştir.

Allah O’na “Habibim” demiştir. Miraca çıkarmıştır, O’na şefaat hakkı vermiştir.

Peygamber (as) ı hicrette evinden çıkarken, mağarada ve Süreka saldırdığında koruduğu gibi hep korumuştur ve O’nun gelmiş geçmiş günahlarını bağışlamıştır. Son Nebi, son peygamber olarak göndermiştir.

b)     Muhammed (as) ın üstünlükleri:

Muhammed (as), peygamberler peygamberidir. Hem Nebi hem de Rasuldür. O Rasül’üs-

Sekaleyndir. İnsanların ve cinlerin peygamberidir. Bütün insanlığa gönderilmiş, ahir zaman peygamberidir. O’nun peygamberliği kıyamete kadar geçerlidir. Kıyamet gününde şefaat hakkı O’na verilmiştir.

Cenab-ı Allah O’nun için:

– “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” buyurmuştur.

c)     Muhammed (as) Rahmet peygamberidir:

Cenab-ı Allah O’nu Rahmet peygamberi olarak göndermiştir. Kur’an’da: “Habibim biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”   (Enbiya: 107) buyrulmuştur.

Allah Rasulü, kendisine düşmanlık edenlere karşı kötü davranmamış, beddua etmemiş ve intikam almamıştır. “Ben lanetçi olarak değil, rahmet olarak gönderildim.” demiştir. (Müslim, Birr: 87)

Mekke’den kendisini sürüp çıkaranları, fetihten sonra affetmiştir. Çok sevdiği Hz. Hamza’yı şehit eden Vahşi’yi ve ciğerlerini yiyen Hind’i bile affetmiştir. Kendisine zehirli yemek sunan Heyberli yahudi kadını affetmiştir.

O, asla saldırgan, zulmeden ve intikam alan olmamıştır. Düşmanları için “Allah’ım! Sen onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar” demiştir.

Peygamber (as): “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” demiş hep merhamet etmiştir. Hiçbir konuda zorluk çıkarmamıştır. “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” buyurmuştur.

Kendisine ve müslümanlara en çok düşmanlık eden Ebu Cehil’in oğlu İkrime’yi, kendisini öldürmek için defalarca hamle yapan Süreka’yı ve uyuduğu bir sırada ağacın dalına astığı kılıcı alıp “Seni benim elimden kim kurtarır?” diyerek öldürmek isteyen düşmanını cezalandırmayan af peygamberidir Muhammed (as).

Hz. Aişe (ra) Allah Rasulü için şöyle demiştir:

 • “O, kimseyi azarlamazdı. Kendisine kötülük edenlere kötü davranmazdı. Kendisine yapılan kötülüğün öcünü almazdı. Yalnız bir kimse Allah’ın emrine isyan ederse, o kimseye hak ettiği cezayı verirdi.”

Cenab-ı Allah Kur’an’da O’nun merhamet peygamberi olduğunu şöyle ifade etmiştir:

 • “Sen Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi…”   (Al-i İmran: 159)

Allah Rasulü, hep sevmiş ve en çok sevilen insan olmuştur. Düşmanlarına bile rahmet olduğu için düşmanları bile onu sevmiştir.

d)     Muhammed (as) son peygamberdir:

İlk peygamber Adem (as) dan sonra nakledildiğine göre 124000 peygamber gelmiştir. En son da Muhammed (as) gönderilmiştir. O, peygamberlerin sonuncusudur. O, kıyamet peygamberidir. O’ndan başka ne bir Rasül nede bir Nebi gelmeyecektir. Bu Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir:

– “O, Allah Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur.”   (Ahzab: 40)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir