MELEKLERİN YARATILIŞI

Cenab-ı Allah melekleri yaratmış, onları imana davet etmiştir. “Kim Allah’a ve meleklerine, Peygamberlerine, Cebrail’e, Mikail’e, düşman olursa, bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır” (Bakara:98) buyurmuştur.

Cenab-ı Allah ibadet, itaat etsin, verilen görevleri yerine getirsin diye bizim bilmediğimiz kadar melek yaratmıştır. İnsan meleklerin varlığını kabul etmekle daha dikkatli yaşar, melekleşir, korunduğuna inanır ve yardımcılarının olduğuna inanarak daha güzel yaşar.

a)     Meleklerin mahiyeti:

Melekler, nurdan yaratılmışlardır. Yemezler, içmezler, uyumazlar. Cenab-ı Allah’a ibadet ve itaat ederler.

Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil olmak üzere dört büyük melek vardır. Bunlardan başka adları bilinen melekler de şunlardır: Hafaza melekleri, Kiram en Katibin, Münker ve Nekir insanı hayra çağıran melekler, müminler için dua eden ve dualarına “amin” diyen melekler.

Melekler insandan önce yaratılmışlardır. Peygamberlere vahyi melekler getirdikleri için iman esaslarında peygamberlerden önce gelir.

Melekler günah işlemezler. Erkeklik, dişilik sahibi değillerdir. Sürekli Allah’a ibadet ve itaat ederler. Allah’a ibadet konusunda kibirlenmezler, bıkıp usanmazlar. “Onlar gece gündüz

Allah’ı zikrederler” (Enbiya:19-20)

–         “Adem’e secde edin demiştik. İblis hariç onlar hemen secde ettiler” (Kehf: 50)

Melekler nurdan yaratıldıkları için görünmezler. Değişik şekillerde görünebilirler. Hz.

Meryem’e melekler insan şeklinde görünmüştür. (Meryem:17) Hz. İbrahim’e insan şeklinde görünmüşlerdir. (Hud:69)  

Lütun kavmine de, Peygamberimiz(SAV)’e de insan şeklinde görünmüşlerdir.

b)     Meleklerin görevleri:

Kur’an’da şöyle buyrulur:

 • “Melekler Rabblarından korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar” (Nahi:50)
 • “Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmezler ve emrolunanı yaparlar”

(Tahrim: 6)

 • “Bekçi melekler ve yazıcı melekler vardır” (infitar: 12)
 • “Can alan melek vardır.” (Secde:11)
 • “Yazıcı melekler vardır” (Zuhruf:80) (Tarık:3)

“İnsanın yaptıklarını tespit eden melekler vardır” (Kaf:17-18) –         “Peygamber (AS)’a salavat getirirler” (Ahzap: 56)

 • “Dua eden ve duaya “amin” diyenler vardır.
 • “İyiliğe çağıran melekler vardır”
 • “Müslümanlara rahmet okuyan melekler vardır”
 • “Lanet okuyan melekler vardır. Allah’ın indirdiğini gizleyenlere melekler lanet eder” (Bakara: 159)

Bu konuda peygamber(AS) da şöyle buyurur:

 • “Malının ayıbını açıklamadan satan, Allah’ın gazabına, meleklerin lanetine maruz kalır” (İ.Canan K.Sitte: 17/263)
 • “Sünneti öldürüp, dinin saflığını bozacak şeyler sokanlara Allah’ın, lanet edicilerin ve meleklerin laneti üzerine olsun” (Ramuz el Ehadis: 507/2)
 • “Dini mazereti olmadan yatağını terk eden kadına sabaha kadar melekler lanet eder” (R.Salihin: 3/269)

Kur’an okuyanı dinleyen melekler vardır. Bir gün şöyle bir olay olur:

“Üseyd bin Hudayr-radıyallahu anh anlatıyor: Bir gece bakara suresini okuyordum. Atım da yanı başımda bağlı olduğu halde duruyordu. Bir ara at şahlanmaya başladı. Okumayı kestim, at sakinleşti. Tekrar okumaya başladım, at yine şahlandı. Hatta oğlum Yahya’yı atın çiğnemesinden endişe ederek yanıma aldım.  

O esnada semaya baktığımda üzerimde kandillere benzer bir şeyler olduğunu gördüm. Sonra onlar göğe doğru yükselip gözden kayboldu.

Sabahleyin olup biteni Rasulullah(SAV) a anlattığımda bana: “oku ey Üseyd oku” buyurdu. Ve sonra “ey Üseyd o gördüklerinin ne olduğunu biliyor musun” diye sordu. “Hayır” dedim. Allah Rasülü (SAV): “ Onlar senin Kur’an tilavetini dinlemeye gelen meleklerdi. Eğer sen okumaya devam etseydin, sabaha kadar seni dinleyeceklerdi. O melekler, insanlara gizli kalmayacak, insanlar da onları görebileceklerdi” buyurdular. (Buhari, Fezailu-Kur’an,15)

Bu şekilde meleklerin görevlerinin bilinmesi, insan hayatında olumlu etkiler yapar.

Mesela;  

 • Meleklere inanan Allah’a kusursuz kulluk yapmaya çalışacaktır.

Meleklere inanan melekleşir. Bazı kullar meleklerden de üstün hale gelebilir.

 • Meleklere inananlar, onların hayra yaptığı davetlere uyarlar.
 • Melek inancı, meleklerin yardımını, koruduğunu, dua ettiğini ve yapılan duaya “amin” dediği, yapılanları yazıp tespit ettiklerinin kabul edilmesi, insan hayatını büyük ölçüde etkileyecektir.  
 • Kötülük yapanları meleklerin lanetlediğinin bilinmesi, insanın kötülüklerden uzaklaşmasını sağlayacaktır.

c)     Meleklerin Yardımı:

İnanan Müslümanlara yardım eden melekler vardır. Savaşlarda yardım için gönderilmiş melekler olduğu bildirilmiştir. Kur’an’da şöyle buyrulur:

 • “Allah, Resulü ile müminler üzerine sükunet ve huzur duygusu indirdi. Sizin görmediğiniz ordular (melekler) indirdi de kafirlere azap etti. İşte bu kafirlerin cezasıdır.” (Tevbe: 26)
 • “Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi” (Ahzap:9)
 • “And olsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Bedir de size yardım etmişti. O zaman sen şöyle diyordun: indirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir?” (Al-i İmran:123-124)
 • “Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu” (Enfal:9)

Günlük işlerde de iman sahiplerine yardım etmekle görevli melekler vardır.

 • “Hani Rabbin meleklere: muhakkak ben sizinle beraberim; haydi iman edenlere destek olun; Ben kafirlerin yüreğine korku salacağım; vurun boyunlarına! Vurun onların bütün parmaklarına! diye vahyediyordu. (Enfal:12)
 • “Savaştan onları siz öldürmediniz. Allah öldürdü onları attığın zamanda sen atmadın Allah attı onu…”(Enfal:17)

“Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak ve “tadın yakıcı cehennem azabını”

diyerek o kafirlerin canlarını alırken onları bir görseydin!” (Enfal:50) buyrulmuştur.

Peygamber(AS) şöyle buyurur:

 • “Bedirde Cebrail başında sarı bir sarıkla Zübeyr’in simasındaydı” (B.Hadis Külliyatı: 1915)
 • “Bedir de meleklerin nişanları siyah sarık, Uhud da ise kırmızı sarıktı” (Ramuz el

Ehadis: 338/7)

Bir sahabenin ifadesi de şöyledir:

 • “Bedirde kılıçlarımız düşmanın boynuna değmeden kafaların uçtuğuna şahit olduk. Melekler Ashaba selam vermişler, musafaha etmişlerdir. Hatta bazılarının cenaze namazına iştirak etmişlerdir.

Fil suresinde de meleklerin yardımından şöyle bahsedilir:

 • “Rabbin Fil sahiplerine neler etti görmedin mi? onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderildi. O kuşlar, onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi”  

Bu konuda iki olay nakledelim:

Şeybe adında bir sahabe şu vak’ayı anlatmaktadır: Huneyn günü Resullullah (SAV)’la beraber harbe iştirak ettim. Fakat Müslüman olduğum ve Peygamberi kabul ettiğim için değil, sadece Hevazin kabilesinin Kureyş için asker toplaması ve savaş açması  zoruma gittiği için savaşıyordum. Muharebe esnasında Resullullah (SAV) la beraber bulunurken kendisine:

 • “Ben siyah beyaz (ala) atlar görüyorum” dedim.

Resulullah- sallallahu aleyhi vesellem:

 • “Şeybe! Müslümanların yardımına gelen bu atları ancak kafirler görür” buyurdu. Sonra elimi sırtıma vurdu ve:  
 • Ya Rabbi! Şeybe’ye hidayet ver” diye dua buyurdu.

İkinci ve üçüncü sefer aynı duayı tekrarlayarak sırtıma vurdu. Üçüncüsünde elini sırtımdan kaldırdığı zaman yeryüzünde bana O’ndan daha sevimli başka bir kimse yoktu.”

Frederik Risard şöyle bir hatırasını naklediyor:

“12 ağustos 1915 günü taarruza kalktık. 163. tümenimiz her bakımdan üstün dövüşürken, çok garip bir şey oldu! Berrak gökyüzünde birden somun ekmeği biçiminde altı veya sekiz beyaz bulut belirdi. Rüzgar olmasına rağmen bulutlar, 60 rakımlı tepenin üstünde hareketsiz duruyordu.

Bulut kümesinin tam altına gelen yerde toprağa yakın bir bulut daha belirdi. Yaklaşık 250

m. uzunluğunda 65 m. yüksekliğinde idi. Oldukça yoğun görünüyordu. Katı bir madde gibiydi. İngiliz birliklerinin sadece 100 m. kadar uzağında bulunuyordu.

O sırada 4. Norfolk Taburumuz 60 rakımlı tepeye doğru hücuma kalkmıştı. Tepenin Türklerden alınması an meselesiydi. Bizimkiler doğruca bulutun içine girdiler. Son erine kadar görüyordum. Nihayet hepsi bulutun içinde kayboldu. Hepsi gözümden silinince, bulut sanki yükünü almış gibi ağır ağır yükselmeye başladı. Diğer bulutlarla birleşti ve kuzeye doğru uzaklaştı. Bir daha 4. Norfolk Taburundan hiç kimse haber alamadı. Tek bir eri ya da subayı geri dönmedi. Sır oldular.”  

Ali İmran suresi, 123. ayetindeki vaadi şimdi hatırlamanın tam sırası:

“Şayet sabreder, Allah’tan korkarsanız ve düşmanlarınız da hemen o anda üzerinize gelirse, Rabbiniz, işaretlenmiş beş bin melekle size yardım eder.”

Buradan anlıyoruz ki; layık olurlarsa, doğru yolda, doğru işte güçlüklere karşı Cenab-ı Allah iman sahiplerini asla yalnız bırakmayacaktır.

Çanakkale savaşından sonra Churchill mahkemede yargılanmıştı. Kendisine yüklenen ağır suçlamalara karşı:

–         “Biz Allah’la savaştık, anlıyor musunuz!” demiştir.

Milli mücadelede, Çanakkale’de, Kıbrıs çıkarmasında, Çeçenlerin direnişlerinde hep Cündüllah’ın yardımı görülmüştür.

Haberlerde dinlediğim bir olayı nakledeyim:

Mart 2003 Amerika ve İngiltere Irak’a saldırdı. Sivil, kadın, çocuk demeden öldürmeye başladı. O anda bir kum fırtınası çıktı. Amerikan ve İngiliz askerleri birbirini vurdular. Hatta kendi askerlerini vurdular. Kum fırtınası o bölgede hiç görülmemiş. Ardından da sağanak yağmur… işgal güçleri çamura batmıştı. Bu yağmur da hiç görülmemiş bir yağmur…

Çok söze ne gerek var…

d)                 Peygamber(AS) ın dilinden Melekler:

Allah Resulü meleklerle ilgili şu bilgileri vermiştir:

 • “Melekler namaz kılan için istiğfar eder ve dua ederler” (Buhari; Ezan: 30)
 • “Her sabah iki melek iner. Biri: Allah’ım! İnfak edene ver. Diğeri de: Allah’ım! Vermeyenin malını telef et der.” (Buhari; Zekat: 20)
 • “Melekler resim ve heykel bulunan eve girmez” (Ramuz el Ehadis: 109/2)
 • “Melekler üç kişiye hayırla yaklaşmaz: Kafir ölüsüne, boyalı koku kullanan kimseye ve cünüp olana” (Age: 267/13)
 • “Melekler sarhoş olana yaklaşmaz” (Age:268/1)
 • “Yanımdan çıktığınızda, yanımdaki gibi kalsaydınız, sokakta melekler sizinle musafaha ederdi” (Age: 357/3)

Bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah şöyle buyurur:

 • “Kaderime inanan, yazıma razı olan, rızkıma kanaat eden, benim için şehvetini terk eden, işte o benim yanımda meleklerden bazısı gibidir” (Age:514/2)

Demek ki; insan isterse melekleşir ve meleklerin yardımını görür. İnsan isterse şeytanlaşır, şeytanlar gibi lanetli olur ve şeytanın oyuncağı durumuna düşer.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir