KUR’AN’IN İFADESİYLE CENAB-I ALLAH

“O, rahmandır, rahimdir.” (Fatiha Sûresi:3)

 • “Allah her şeye kâdirdir.” (Bakara:20)
 • “Sizi ölü iken sizi dirilten Allah’ı nasıl inkar edersiniz, sonra sizi öldürecek, tekrar diriltecek.” (Bakara:28)
 • “O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara:29)
 • “Allah, tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.” (Bakara:37)
 • “Allah, onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür.” (Bakara:96)
 • “O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı-dır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece „Ol’ der.

O da hemen oluverir.” (Bakara:117)

 • “Allah sana yeter. O; işitendir, bilen-dir.” (Bakara:137)
 • “Allah’ınız bir tek Allah’tır. Ondan başka ilah yoktur. O; rahmandır, rahimdir.” (Bakara:163)
 • “Allah’ın hesabı çok süratlidir.”  

(Bakara:202)

 • “Allah, dilediğini yapar.” (Bakara:253)
 • “Allah, ondan başka tanrı yoktur. O haydir, kayyümdür. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir. O, kulların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’nun bildiklerinin dışında insanlar hiçbir şeyi tam olarak bilemez. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O; yücedir, büyüktür.” (Ayetel Kursi – Bakara:255)
 • “Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah’ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah ondan dolayı size hesaba çekecektir. Sonra dilediğini af eder, dilediğine de azap eder. Allah, her şeye kadirdir.” (Bakara:284)
 • “Hay ve Kayyüm olan Allah’tan başka ilah yoktur.” (Al-i İmran:2)
 • “Şüphesiz ki, ne yerde ne gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.” (Al-i İmran:5)
 • Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillen-diren O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.” (Al-i İmran:6)

“Rasûlüm! De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen, mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kâdirsin.” (Al-i İmra:26)

 • “Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır,

diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.” (Al-i İmran:27)

 • “Allah’ın âyetlerini inkâr edenler bilsinler ki, Allah’ın hesabı çok çabuktur. (Al-i İmran:19)  – “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.” (Al-i İmran:129)
 • “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Allah’ın her şeye gücü yeter.” (Al-i İmran:189)
 • “Allah ki; O’ndan başka hiçbir tanrı yoktur. Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Söz bakımından Allah’tan daha doğru kim vardır?” (Nisa:87)
 • “Ey insanlar! Allah dilerse sizi yokluğa gönderip başkalarını getirir. Allah buna kadirdir.” (Nisa:133)
 • “Tanrı üçtür demeyin. Sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah’tır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.” (Nisa:171)
 • “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur…” (En’am:1)
 • “Sizi çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur…” (En’am:2)
 • “O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. Hayır ve şerden ne kazanacağınızı da bilir.” (En’am:3)
 • “Rabbinizden başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, güvenilip dayanılacak tek varlıktır.” (En’am:102)
 • “Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa istiva eden, geceyi, kendini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyum eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” (A’raf:54)
 • “Eğer, şeytanın fitnesi seni dürterse hemen Allah’a sığın. Çünkü O; işitendir, bilendir.” (A’raf:200)
 • “Allah, gökleri ve yeri yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir.” (Nahl:3)
 • “Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir…” (Nahl:77)

“En yüce sıfatlar Allah’a aittir. Çünkü O, her şeyden üstün ve hikmet sahibidir.” (Nahl:60)

 • “Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten dolayı bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah’a hamd ederim de ve tekbir getirerek O’nun şanını yücelt.” (İsra:111)
 • “De ki: Rabbinin sözleri için derya mürekkeb olsa ve o kadar da ilave etsek, Rabbinin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.” (Kehf:109)
 • “Sizin ilahınız kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.” (Tâhâ:98)
 • “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti.” Demek ki, Arş’ın Rabbi olan Allah, onlrın yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. (Enbiya:22)
 • “Şüphesiz ki Allah; sözün açığını da bilir, gizli tuttuklarını da bilir.” (Enbiya:110)
 • “O; Allah, ölüleri diriltir, her şeye hakkı ile kadirdir.” (Hac:6)
 • “Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. O’ndan başka tanrı yoktur. O, yüce Arş’ın sahibidir.” (Mü’minun:116)
 • “Mülkün de ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir.” (Furkan:2)
 • “Ölümsüz, daima diri olan Allah’a güvenip dayan.” (Furkan:58)
 • “Gökte burçları var eden, onların içinde bir güneş ve nurlu bir ay barındıran

Allah, yüceler yücesidir.” (Furkan:61)

 • “Her şeyi bilen, işiten O’dur.” (Şuara:220)
 • “Nice canlılar var ki rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah’tır. O, her şeyi işitir ve bilir.” (Ankebut:60)
 • “Sizi güçsüz yaratan, sonra kuvvet veren ve sonra da ihtiyarlık veren Allah’tır. O, dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir.” (Rûm:54)
 • “Kıyametin vakti hakkındaki bilgi ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiçbir kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.” (Lokman:34)
 • “Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O’dur.” (Fatır:15)
 • “Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir. (Fatır:38)

“Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olan Allah üstündür. Çok bağışlayıcıdır.” (Sâd:66)

 • “Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir.” (Zümer:62)
 • “Bu kitap mutlak galib, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka hiçbir ilah yok-tur. Dönüş, ancak O’nadır.” (Mü’min:2-3)
 • “Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mü’min:19)
 • “Gökleri ve yeri yaratan O’dur. Size kendinizden eşler, hayvanlara da kendilerinden eşler yaratmıştır. Böylece çoğalmanızı sağlamıştır. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O; işitendir, görendir.” (Şurâ:11)
 • “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. (Şurâ:49)
 • “Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.” (Şurâ:50)
 • “Gökteki ilah da O’dur. Yerdeki ilah da O’dur. O; hakimdir, her şeyi bilendir.”

(Zuhruf:84)

 • “Göklerde ve yerde azamet yalnız O’nundur. O; azizdir, hakimdir.” (Câsiye:37)
 • “Allah’ın öteden beri süre gelen kanunu budur. Allah’ın kanununda asla değişiklik bulamazsınız.” (Fetih:23)
 • “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer:49)
 • “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bâki kalacak.” (Rahman:26-27)
 • “Göklerde ve yerde bulunan herkes, O’ndan ister. O; her an yaratma halindedir.” (Rahman:29)
 • “Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. (Râhmân:7-8)
 • “Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi?” (Vakıa:57)
 • “O’nu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?” (Vakıa:59)
 • “O; ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid:3)
 • “O; öyle bir Allah’tır ki, O’ndan başka tanrı yoktur. Görüleni ve görülmeyeni bilir. O; esirgeyendir, bağışlayandır.” (Haşr:22)
 • “O; öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır. Üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştuğu şeylerden münezzehtir.” (Haşr:23)
 • “O; yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedir. O, galiptir, hikmet sahibidir.” (Haşr:24)
 • “Göklerde ve yerdekilerin hepsi, Allah’ı tesbih eder. O; üstündür, hikmet

sahibidir. (Saff:1)

 • “Allah’ın izni olmaksızın, hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah, onun kalbini doğruya götürür. Allah, her şeyi bilendir.” (Teğabün:11)
 • “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Mü’minler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” (Teğabün:13)
 • “O ki: Hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı

yaratmıştır. O; mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.” (Mülk:2)

 • “Üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada rahman olan Allah’tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi görmektedir.” (Mülk:19)
 • “De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?” (Mülk:30)
 • “Biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, onlara da bela verdik. Hani onlar sabah olurken kimse görmeden mahsulü devşireceklerine yemin etmişlerdi. Onlar istisna da etmiyorlardı. (İnşallah deyip kul hakkını ayırmıyorlardı.)  

 Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından gönderilen kuşatıcı bir afet (ateş) bahçeyi sarıverdi ve bahçe kapkara kesildi.” (Kalem:17-20)

 • “O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız

O’nun himayesine sığın.” (Müzzemmil:9)

 • “Sadece Rabbini büyük tanı.”  

(Müddessir:3)

 • “Evet bizim O’nun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.” (Kıyame:4)
 • “Peki, Allah’ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?” (Kıyame:40)
 • “Siz ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi)

dileyebilirsiniz…” (İnsan:30)

 • “De ki: O Allah birdir. Allah samedtir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” (İhlas Sûresi)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir