KUR’AN’I KERİME GÖRE CEHENNEMLİKLER KİMLERDİR?

 • “Yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır.” (Bakara:24)
 • “Münafıklar Cehennem’in dibindedirler.Sen onlara asla bir yardımcı ve kurtarıcı bulamayacaksın.” (Nisa Suresi,145)
 • “Kim kötülük eder de, kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa,işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.” (Bakara:81)
 • “Kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır,sonra onu cehennem azabına sürükleriz.Ne kötü varılacak yerdir orası!”(Bakara:126)
 • “Kötülere uyanlar şöyle derler: Ah, keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün olsaydı da,şimdi onların bizden uzaklaştıkları bizde onlardan uzaklaşsaydık! Böylece Allah onlara işlerini, pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir. Ve onlar artık çıkamazlar.”(Bakara:167)
 • “Bozgunculara “Allah’tan kork!” denilince, benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder. (Ceza azap olarak) Ona cehennem yeter. O ne kötü yerdir.”  (Bakara: 206)
 • “Bilinmelidir ki,inkar edenlerin ne malları ne evlatları Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır.”(Al-i İmran:10)
 • “Kim Allah’a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa,Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.” (Nisa:14)
 • “Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek biz ateşe sokacağız; onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki,acıyı duysunlar! Allah daima üstün ve hakimdir.”(Nisa:56)
 • “İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliktirler.” (Miada:10)
 • “Onların ateşin karşısında durdurulupAh keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak! dediklerini bir görsen!…” (En’am:27) – “And olsun, biz cinler ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yaratmışızdır.

Onların kalpleri vardır, kavramazlar. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.” (A’raf:179)

 • “Allah’a ortak koşanlar, kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah’ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler.Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır.” (Tevbe:17)
 • “Onların biriktirdiği paralar cehennem ateşinde kızdırılıp,bunlarla alınları, yanları, sırtları dağlanacağı gün,onlara denilir ki;” işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir, artık yığdığınız şeylerin azabını tadın.” (Tevbe: 35)
 • “Kim Allah ve Resulüne karşı koyarsa elbette onun için , içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır.İşte bu büyük rüsvalıktır.” (Tevbe:63)
 • “Firavun,        kıyamet           gününde          kavminin        önüne             düşecek           ve        onları ateşe

götürecektir.Varacakları yer ne kötü bir yerdir.”(Hud: 98)

 • “Belki Rabbiniz size merhamet eder; fakat siz yine fesatçılığa dönersiniz, bizde, sizi yine cezalandırırız.Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık.” (İsra:8)
 • “Siz ve Allah’ın dışında taptığınız şeyler, cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz.” (Enbiya: 98)
 • “Orada onlara inim inim inlemek düşer yine onlar orada hiçbir iyi haber duymazlar.”

(Enbiya:100)

 • “Ateş yüzlerini yakar, orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar.”

(Mü’minin:104)

 • “Onlar kıyameti de yalan saydılar.Biz ise, kıyameti inkar edenler için alevli bir ateş hazırladık.” (Furkan:11)
 • “Yüzü koyun cehenneme sürülüp toplanacak olanlar;işte onlar yerleri en kötü,yolları en sapık olanlardır.” (Furkan:34)
 • “O gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der: Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım,yazık bana! keşke falancayı (batıl yolcusunu) dost edinmeseydim.” (Furkan:27-28)
 • “Allah’a karşı yalan uyduran yahud kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalim kimdir.Cehennemde kafirlere yer mi yok?” (Ankebut:68)
 • “Yoldan çıkanlar ise, onların varacakları yer ateştir.Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine: Yalandır deyip durduğunuz cehennem azabını tadın “ denir!”(Secde:20)
 • “Normal şeyleri yemek içmek onlara haram kılınmıştır.”(A’raf:50)
 • “İnadcı zorbaya cehennem vardır;kendisine irinli su içirilecektir” (İbrahim:16) “Yudumlamaya çalışacak fakat yutamayacak; her an ölüm gelecek, ölemeyecek, şiddetli azap görecek.” (İbrahim:17)
 • “Bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilecek.” (Mukammed:15)
 • “Susuzluktan imdat su diyecekler erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilecek o ne kötü fena içecektir.” (Kehf:29)
 • “Dünyada yaptıklarının karşılığı olarak kaynar su ve irin tadarlar.” (Nebe :24-26)
 • “Cehenneme girenlerin içeceği kaynar su ve irindir.”(Sad:57)
 • “Zakkum ağacı günahkarların yemeğidir.” (Duhan:43)
 • “Kıyamet kopar.İnsanlar huzura çıkar hiçbir şey gizli kalmaz.Kitabı sağından verilenler cennete giderler. Kitabını soldan alanlar: “Keşke bu bana verilmeseydi. Keşke ölüp dirilmeseydim. Malım bana hiç fayda sağlamazdı” der. Cehennemin bekçilerine denir ki:”onun ellerini bağlayın, alevli ateşe atın.” (hakka:13-31)
 • “Cehenneme getirilen insan yaptıklarını hatırlar.Fakat bunun ne faydası var. Der ki: “Keşke ahiret için bir şeyler yapıp gönderseydim.” (Fecr:23-24)
 • “Ahiret kesindir.Rabbinize varan yol tutun.Biz sizi uyarıyoruz,inkarcı yaptıklarına bakacak: Keşke toprak olsaydım.” diyecek.(Nebe:39-40)

Rabbimiz buyuruyor ki;

 • “Ey iman edenler!Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (Ali imran:102)
 • “İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki, ölsünler, cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz, küfürde ileri gidenleri, her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada: Rabbimiz: bizi çıkar” diye feryad ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi?  Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı! Zalimlerin yardımcısı yoktur ” denir”(Fatır:36-37)
 • “Zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O, karınlarında erimiş madenin suyun kaynaması gibi kaynar. Allah emreder. Cehenneme atın,başından kaynar su dökün.” (Duhan:43-49)
 • “Zakkum ağacından yiyecekler,üstüne kaynar su içecekler.” (Vakıa:52-54)

Bir hadiste: “Cehennem ehlinin yiyeceği zakkumdan dünyaya bir damla damlasaydı, bütün yiyecekleri ve ağız tadını bozardı.” (Tırmiz: 4/707) buyrulur.

 • “Ancak günahkarların ,yediği kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur.”(Hakka:36-37)
 • “Ogün, hakikatleri yalan sayanların vay haline!” (Mürselat:37)
 • “Azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir.”(Nebe:21-22)
 • “Azana, dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz. Cehennem tek barınaktır.”

(Naziat:37-38-39)

Mehmet Zahid Kotku Hz.’leri Şöyle der:

Kıldan ince kılıçtan keskin olan sırat köprüsünde yedi köprü vardır.Her köprüde kul durdurulur ve sorguya çekilir. Cevap veren geçer,cevap veremeyenin vay haline!…

 1. Köprüde sorgu imandandır. İmanı olmayanların vay haline cehenneme düşer.
 2. Köprüde Namazdan
 3. Köprüde Zekattan
 4. Köprüde Oruçtan  
 5. Köprüde Hac’dan
 6. Köprüde Cünüplükten temizlenmekten
 7. Köprüde Ana-baba hakkından….(Ehli sünnet Akaidi:34)
 8. “Hak yolundan sapanlar,cehenneme odun olmuşlardır.”(Cin:15)
 9. “Azgınların barınağı cehennem pusuda beklemektedir. Azgınlar orada çağlar boyu kalırlar orada bir serinlik yada susuzluk gideren bir içecek tutmazlar. Ancak dünyada yaptıklarına karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar.” (Nebe:21-26)

Zikredilen bu ayetlerle de cehennem ehlinden, onları ateşe götüren işlerden, nasıl azap göreceklerinden ve neler yiyip içeceklerinden bahsedilmiştir.

Sorsak cehennemi kimse istemez. Ama cehenneme götürecek işlerden de vazgeçmez.

İnsanın cennette de cehennemde de yeri vardır. Neresi için hazırlanırsa, hangisinin  yoluna düşerse oradaki yerine gitmiş olur.

Cenab-ı Allah bizi uyarıyor, uyanmayan ve uyarılara kulak asmayanlara :

-“Ben seni uyarmadım mı?” diyecektir.

Atalarımız: “Akıllı insan önceden uyanır, ahmak ise sonra uyanır” demişlerdir.

Rabbim, bizleri, sizleri gaflete dalanlardan etmesin. Cehenneme götürecek iş işleyenlerden etmesin. Ölüm ötesinde pişman olup ah vah edenlerden de etmesin inşallah. Çünkü cehennem ateşine dayanmak zor. Kan, irin, kızgın su ve zakkum yemek mümkün değil…

Ashab-ı kiramdan biri vafet etmişti. Arkadaşları, ondan övgüyle bahsettiler ve ibadetinin çok olduğunu söylediler.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- sessizce onları dinliyordu. Onlar sözlerini bitirnce, Fahr-i Kainat -sallallahu aleyhi ve selem-:

 • “Bahsettiğiniz kimse, ölümü çokça anar mıydı?” diye sordu.

Onlar da “hayır” dediler.

-“Peki,nefsinin lüzumsuz ve aşırı isteklerinden çoğu zaman vazgeçebiliyor muydu?”

Ashab-ı kiram:

-“ Hayır,ya Resulallah!” diye karşılık verdiler.

Bunun üzerine Allah Resulu -sallallahu aleyhi ve selem-:

 • “Arkadaşınız, bahsettiğiniz kadar değilmiş” buyurdu. (Heysemi,Mecmau’zZevaid,X,308-9)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir