KIYAMET ALAMETLERİ

Alametlerin hepsi aynı durumda değildir.

 1. İkaz durumunda olanlar,
 2. Olmuş, geçmiş alametler,
 3. Devam eden alametler,
 4. Çıkacak olan alametler diye sıralayabiliriz.

Ölüm nasıl insana sık sık çeşitli yollar ve vesilelerle hatırlatılıyorsa, kıyamet de hatırlatılıyor, ikaz niteliğinde olaylar oluyor.  

Bundan sonra da hatırlatılmaya devam edilecektir.

Kıyamet alametleri küçük ve büyük alametler diye ikiye ayrılır.

E-    KÜÇÜK ALAMETLER: (Hadislere göre)

 1. Hz. Peygamberin son peygamber olarak gönderilmesi,
 2. İlmin yerine cehaletin yaygınlaşması,
 3. Alkollü içkilerin yaygınlaşması,
 4. Zina ve fuhuşun yaygınlaşması,
 5. Ana babaya isyanın artması, ana babanın hizmetçi duruma düşmesi,
 6. Yalanın, hile ve aldatmaların yaygınlaşması,
 7. İsrafın yaygınlaşması,
 8. Gasp, cinayet, öldürme olaylarının artması,
 9. Kumar oyunlarının artması ve yaygınlaşması,
 10. Binaların yüksek yapılması ve paraların bina ile zinaya verilmesi,
 11. Helal- haram, hak- hukuk düşüncesinin zayıflaması, helalin haram, haramın helal sayılması,
 12. Adalet anlayışının zayıflaması, rüşvet, haksızlıkların artması,
 13. Saygı, sevgi ve acıma duygularının zayıflaması, küçük büyüğün ayırt edilmemesi,
 14. Dünya hırsının artması, dünyaya dört elle sarılanların ahireti unutması,
 15. Ehliyetsiz, beceriksiz insanların yönetici mevkiine geçip söz sahibi olması,
 16. Canlıların analarından farklı biçimde doğmaları,
 17. Altı bacaklı kuzular
 18. Dört ayaklı, iki kafalı tavuklar,
 19. Yirmi günlük kuzunun süt vermesi,
 20. 5 ayaklı yavrular,
 21. Çift başlı buzağılar,
 22. 7 yaşındaki çocuğun karnında ikizi,
 23. Mezardan azap iniltilerinin duyulması,
 24. İnsandan köpek doğması,
 25. İnsan kafalı balıklar,
 26. Köpeğin kurt yavrularını emzirmesi,
 27. Kedinin fare yakalamaması,
 28. Arının balı başka yapması,
 29. İnsan başlı kuzular, oğlaklar doğması,
 30. Çocuğun küçük yaştaki marifetleri,
 31. Olayların oluş biçimlerinin değişmesi, mevsimlerin birbirine karışması,
 32. Tabiattaki şekiller ve yazılar…bunların hepsi birer uyarı ve kıyamet alametleridir.
 33. Dinin dünya menfaati karşılığında satılması, İslam’ı yaşamanın zorlaşması,
 34. Zamanın kısalması, uzak yerlerin yakınlaşması,
 35. Ölümlerin artması,
 36. Yalanın artması, ölçü tartıda hile yapılması,
 37. Fıratın suyunun altın gibi olması,
 38. Salih kimselere merhamet okunmaması,
 39. Faizin yayılması,
 40. Camilerin süslü yapılması, içinde namaz kılanların azalması,
 41. Kadın erkeğin birbirine benzemesi,
 42. Kur’an’ın musiki olarak dinlenmesi,
 43. Fitne fesadın çoğalması, günaha rağbetin artması,
 44. Ar-haya, utanma duygularının zayıflaması
 45. Bit’atların çoğalıp, sünnetlerin unutulması,
 46. Küçük Deccalların insanları yollarından saptırmaları.
 47. Bir zaman gelecek, dinini koruyan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacak, imanlı kimse imanını gizleme ihtiyacı duyacak.
 48. Kıyamet kopmadan önce idareciler çoğalacak, fakat güvenilecek insan azalacak.
 49. Ahir zamanda köpek beslemek, çocuk beslemekten daha kolay olacak.

Bu konuda birkaç hadis de şöyle:

 1. “Ahir zamanda bir kavim çıkacak, yaşları genç akılları hafif olacak, güzel konuşacaklar, Kur’an okuyacaklar, lakin hançerlerinden aşağı geçmeyecek ve onlar, İslamiyet’ten okun yaydan çıkması gibi bir iz kalmamacasına çıkacaklar” (Ramuz el Ehadis:301/6)
 2. “Bina kıyamet alametlerindendir. Bir adamın camiden geçip de iki rekat namaz kılmaması, tanıdığından başkasına selam vermemesi ve çocuğun yaşlı bir kimseyi işe koşturması da kıyamet alametlerindendir” (Ramuz:448/5)
 3. “Ahir zamanda bir kavim sultanın huzuruna varır. Sultanlar Allah’ın emri ile hareket etmez. Onlar da nehyetmezler. Allah’ın laneti işte bunların üzerine olsun”

(Ramuz:518/7)

 • Kıyamet yaklaşınca dini ilimler ortadan kalkar, cehalet belirginleşir, alkollü içkiler çoğalır, içenler artar. Zina açıkça yaygınlaşır. Savaş sebebiyle erkekler azalır, kadınlar çoğalır” (Buhari, Enbiya:1)
 • “ Zaman birbirine yaklaşır (seri ulaşım ve haberleşme vasıtaları ile zaman kısalır) Fitne ve fesat artar, öldürme, kan dökme olayları artar” (Buhari, Edep:39)
 • “Kıyametin önü sıra öyle günler olur ki, ilim kaldırılır, cehalet yayılır, ölüm çoğalır” (Ramuz:258/2)
 • “Altı hal var ki, onlar vaki olduğunda ölümü temenni edebilirsiniz”:

a-      Sefihlerin beyliği, b-      Hükmün para ile satılması, c-      Kanın istihlaf edilmesi, d-      Zaptiyenin çoğalması, e-      Akrabalığın kesilmesi, f-        Kur’anı eğlence yapanların çoğalması ve Kur’anın musiki yerine dinlenmesi. Öyle ki adamı mihraba nağme dinlemek için geçirirler. Halbuki o adamın fıkıhtan haberi bile yoktur. İşte bu durumda ölümü istemekte haklı olursunuz. (Ramuz:258/7) 8-      “Kıyamet yaklaştığında, taylasan giyilmesi çoğalır, ticaret artar. Mal çoğalır. Mal sahibine malı için tazim edilir. Fuhuş yayılır. Çocuklar amir durumuna gelir. Kadınların sayısı artar. Sultan zulmeder. Eksik ölçü ve tartı yapılır. Bir adamın köpek yavrusunu yetiştirmesi, kendi çocuğunu yetiştirmekten daha cazip gelir. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmez ve gayri meşru çocuk çoğalır. Hatta yol ortasında kadın erkek ilişki kurar. İnsanlar kalpleri kurt olduğu halde, koyun postuna bürünür. İnsanların en iyi görüneni kötülüğü gördüğü halde, karışmayıp kendi işine bakan olur” (Ramuz:33/7)

Hz. Peygamberin ifadesiyle: “ Kıyamet alametleri bir tek ipe dizilmiş boncuklar gibidir. İp kopmuştur, bunlar birbirini takip edecektir.”

 • “Bir zaman gelecek şeytanlar insanların evlatlarına ortak olacaklar, bu da olacak mı Ya Resullulah! – evet. Peki evlatlarımızı onların evlatlarından nasıl ayırt edebiliriz? –

Haya ve merhamet azlığından” (Ramuz:504/4)

 1. “Kıyamet yaklaşınca: Helal haram, haram helal fetvaları insanların istediği gibi verilir” (Ramuz:448/10)
 2. “Öyle bir zaman gelecek ki, üç şey az bulunacak; a-      Helal para, b-      Gerçek dost,

c-      Amel edilen sünnet,

12- “Bir zaman öyle yöneticiler türeyecek ki, sabah akşam Allah’ın gazap ettiği işlerde bulunacaklar. Onlara yardımcı olmaktan sakının” Bundan başka: –          Bana dokunmayan yılan bin yaşasın,

 • Bana ne?
 • Gemisini kurtaran kaptan!
 • Aman benden olmasın!
 • Neme lazım! gibi ifadeler de kıyamet alametlerindendir.

F-     BÜYÜK ALAMETLER

 1. Duhan suresinin 10-11-12. ayetlerine göre bütün yeryüzünü kaplayacak bir duman çıkacak ve Müslümanları nezle, kafirleri de sarhoş gibi yapacak.
 2. Buhari, Fezail-i Medine: 6/893 nolu hadiste bildirildiğine göre; Deccal çıkacak, tanrılık iddiasında bulunacak, ateistler çoğalacak.

Deccal yalancı demektir. Peygamber (AS) şöyle ifade eder:

–          “Her biri Allah’ın Resulü olduğunu iddia eden 30’a yakın yalancı Deccal çıkmayınca kıyamet kopmaz” (Günümüzün Mes.Fet.1/73)  

Deccal kıyamet kopmadan önce gelecek: “Ben Allah’ın Resulüyüm” diyecek. Deccal yalancıdır, dinsizlik akımını başlatacaktır.

İncil’de Deccalden, yalancı sapıtıcı olarak bahsedilmiştir.  

“Muhammed Avad, Mes’hüd Dalale adlı eserinde: İsrail oğullarına biz Tevrat’ta şöyle bildirdik: “Siz yeryüzünde iki kere fesat çıkaracak ve büyük bir taşkınlıkla azacaksınız” (İsra suresi:4) ayetinin Deccale işaret ettiğini, ayette geçen ikinci ifsattan maksadın Deccalin ifsadı olduğunu yazar ve Deccal Filistin’de yerleşen Yahudilerden çıkacaktır. Onlar Deccali izleyecek ve ifsatları umumi olacaktır” der. (Kıyamet alametleri, İsmail Mutlu s.78/79) 

İncil’deki Tevrat’taki gibi Kur’an’da Deccalin adından bahsedilmemiştir. Ancak bazı müfessirler, İsa Peygamber’den bahsederken O’nun Deccali öldüreceği ifadesini kullanırlar.

Hadislerde ise Buhari’nin dışında hepsinde Deccalden açık bir şekilde bahsedilir. En büyük kıyamet alametlerinden olduğu bildirilmiştir. (Müslim, Fiten:39)

Peygamberimiz Deccalden öyle bahsetmiştir ki, Ashab onu “biraz ilerdeki hurmalıkta zannettik” demiştir.  

Cumhur-u Ulemaya göre Deccal ile ilgili hadislerin her biri mütevatir olmasa da manen mütevatir hadislerle sabit olmuştur. Onu inkar etmek küfürdür. Yalnız Deccal bir tane değil birden fazladır. Son ve büyük Deccalin çıkış zamanı belli değildir. Bir zamanda birkaç

Deccal olabileceği gibi, ayrı ayrı zamanlarda da olabilirler. Büyük Deccal kıyametin öncülerindendir. Bir hadiste:

            -“Deccalin çıktığını işittiğinizde ondan kaçının çünkü bir adam onu reddetmek niyetiyle yanına gelir, fakat ona tabi olup kalır, zira deccalle beraber kalpleri vesveselendiren çok şey vardır.” (Ebu Davud, Melahim:14)

            Bu hadise göre itikadı ameli sapık, insanları sapıklığa çağıran kimselerden uzak durmak gerekir. Zira yakınlık, şekil benzerliğine, şekil benzerliği iç benzerliğine neden olur. İsrailoğullarının bu yolla bozulduğu bildirmiştir.

            Bir hadislerinde de peygamber (as) şöyle bildirmiştir:

– “On alamet olmadan kıyamet gelmez:

 1. Duman
 2. Dabbetil arz
 3. Deccal
 4. Güneşin batıdan doğuşu
 5. Yer çöküntüsü
 6. İsa peygamberin inmesi
 7. Yecüc mecünün çıkması
 8. Ateş çıkması
 9. Yer sarsıntıları
 10. Kabeyi yıkmaya gelen ordunun helak olması.” (Ramuz:100/5)

            Deccali nasıl tanıyalım?

 • Deccal : Hoşa gidecek şeyler söyler.
 • İslami taviz vererek kolaylaştırır.
 • Haramı helal sayar.
 • Nefse hoş gelen şeyler yapar.

            Allah Resulü der ki:

 • “Deccali duyan ondan kaçsın. Değilse saçtığı şüpheli şeylerden dolayı onu mü’min zanneder ve ona tabi olur.” (Büyük hadis Külliyatı: 5 / 374)
 • “Deccali işiten ondan kaçsın yoksa oradaki aldatıcı bazı harikalar yüzünden onu Mü’min sanır ve ona uyarsınız.” (Ebu Davut Hadis No: 4319)

Peygamberimiz (as) ve büyüklerimiz daima Deccalın fitresinden Allah’a sığınmış, Müslümanlara da Allah’a sığınmalarını tavsiye etmiştir.

            Hadislerinde: “ siz namazı bitirdikten sonra dört şeyden Allah’a sığın buyurmuştur.” Ve şöyle sıralamıştır:

 1. Cehennem azabından
 2. Kabir azabından
 3. Hayat ve ölüm fitresinden
 4. Bir de Decclalının şerrinden” (Müslim Salat: 127)
 5. “Deccal yeryüzünde 4 gün olacaktır. Ancak  bir günü bir sene, bir günü bir hafta ve öteki günleri de normal günlerimiz gibidir.” Buyurmuştur.               (Müslim, Fiten:110)
 6. “İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, onlar Kur’an okur, ibadet eder, aynı anda bit’atle de meşgul olurlar. Bilmedikleri yerden müşrik olurlar.  Okumalarına ve ilimlerine bedel rızıklar alırlar,dünyayı din karşılığında yerler, işte bunlar kör Deccalin avaresi olacaklardır.” (Ramuz : 504 / 3)

Riyaz us-Salin: (3 / 1840 gecen bir hadiste Deccalden şöyle bahsedilir :

“Deccal, büyük beladır. Allah, Müslüman’ı onun şerrinden koruyacaktır.

Deccal, kıvırcık saçlı gözü dışarı fırlamış genç biridir.

 • Deccal, yer yüzünde ne kadar kalacaktır? Denilince

-40 gün demiş, devam etmiştir:

Hızlı hareket eder. Bir topluğun yanından geçerken kendisinin Rab olduğunu inanmaya davet eder. İnananlara bolluk verir inanmayanlara kıtlık verir.             İnanmayan, delikanlıyı öldürür. Tam bu sırada İsa Peygamber gelir, Deccalı öldürür. Ye’cüc Me’cüc gelir. Bunlar, gittikleri yerdeki suları içer kuruturlar. İsa peygamberin duası ile Allah onları helak eder.

            “Tekrar yeryüzüne bereket gelir. Allah hafif rüzgar gönderir, bu rüzgar Müslümanların ruhlarını kabzeder, ortada şerli kimseler kalır. Bunlar birbirleriyle boğuşurlar. Merkepler gibi açıkta fuhuş yaparlar. İşte bu kötü insanların üzerine kıyamet kopar.” diye bildirmiştir.

            Deccal peygamberlik, ilahlık iddiasında bulunacaktır. İnsanları sapıtacak, azdıracaktır.

            Ne zaman çıkacak, nereden çıkacak, kim olacak tartışmaları yerine, Deccalın fitnesine düşmemek için çalışmak, onun şerrinden, zarar vermesinden Allah’a sığınmak, en doğru olanıdır.             Değişik kaynaklarda bildirdiğine göre deccal, büyük bir karışıklığa ve zulme neden olacaktır. İnsanları iyiliklerden uzaklaştırabilmek için çok değişik yollara baş vuracağı ve büyük kitleleri etkileyeceği haber verilmiştir.

            Deccal, bir şeyi süsleyip güzel göstermek için her yola baş vuracaktır. Günahı haramı güzel gösterecektir. Kur’an da:

            – “Aldatıcı sizi Allah’a, Allah’ın adını kullanarak aldatmasın.” (Fatır:5) buyrularak bir uyarı yapılmıştır. Çünkü Deccal, iyiyi kötü, kötüyü de gösterecektir. Deccalın hedefi herkestir. Ondan ancak itikadı tam uyanık kimseler kurtulabilir.

            Enfal süresinin 73. ayetinde bildirdiğine göre inananların birbirine destek olmazlarsa ve yardım etmezlerse, yer yüzünde çıkacak büyük fitne ve bozgundan söz edilmiştir.              Deccalın fitnesinden emin olabilmek için Müslümanlar Kur’an’a sarılacak, Peygamberlere sarılacak ve birbirlerine sarılacaklardır. Çünkü Deccal samimi bir iman sahibi gibi görünecek onu bazıları gerçek mürşit sanıp peşine düşecek. Daha sonra Deccal peygamber olduğunu iddia edecek, daha sonra da “ Ben sizin Rabbinizim” diyecek. Hatta birini öldürüp: “ben bunu diriltirsem, benim Allah olduğuma inanır mısınız?” diyerek ve böyle hileli yollara baş vuracaktır.

            3- Neml süresinin 82, ayetinde Dabbe adında biri çıkacak, insanlara öğüt verecek, inanan kimselerle inanmayanları birbirinden ayıracaktır.

            Bu ayetin anlamı şöyledir.” Söz verdiğimiz gün gelip çattığında  onlar için  yerden canlı çıkarırız ki, kendilerine insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler.”              Peygamberimiz de, Dabbet’ül- arz-ı kıyametten önce çıkacak bir alamet olarak haber vermiştir.  

            Bazı kaynaklarda ise korkunç bir hayvan olarak tanımlanmıştır. Son zamanlarda bunun AİDS olduğunu söyleyenlerde vardır.

            Dabbet’ül arz’dan müminlerin korunacağı da haber verilmiştir. Bugün AİDS virüsünden mü’min korunduğu söyleniyor. Bir hadiste de kıyamet alametlerinden birinin, toplu ölüm olduğu belirtilmiştir. Onun için AİDS’e asrın belası da denmektedir.

            Belki de AİDS’ten daha tehlikeli haller olacaktır. Allahü Alem Time-Ağustos 1985 sayısına göre:

AIDS virüsü bir ağacı içten kemiren ağaç kurtları gibi insanı içten kemirerek yiyip bitiren bir beladır.” denmiştir.

            Bedi-uz zaman Hz.leri şualar adlı eserinin 497. sayfasında şu bilgiyi vermiştir:

            “Dabbet-ül-arz, insanın kemiklerini ağaç kurtları gibi kemiren ve dişinden tırnağına kadar yerleşen bir hastalıktır. Müslümanlar  inançları ve kaçınmaları ile bu beladan korunacaklardır.” deniliyor.

4- Kehf suresinin 94. ayetine göre Ye’cüc Me’cüc adında topluluk çıkacak ve yeryüzüne dağılarak fitne ve fesat çıkacaklardır.

Bu iki topluluk, fesatçı bir topluluktur.

Kur’an da Enbiya 96. ayetinde bu iki topluluktan bahsedilir.

Kehf sûresi: 92-98 de: “Ye’cüc Me’cüc  yeryüzünde fitne çıkaracağını haber

vermiştir.     (Müslim, Fiten :39)

“Allah Resullü şöyle buyurur:

Ye’cüc Me’cüc, önlerindeki seddi her gün kazar, güneş doğacağı sıra başlarındaki: “Bırakın, kazıya yarın devam ederiz” der. Ertesi gün sed eski haline döner. Bu hal uzun süre devam eder. Ne zaman ki insanların üzerine gönderecekleri zaman başlarındaki: “Bırakın inşallah yarın gelir devam ederiz” der. Bu defa sed bıraktıkları gibi olacak. Bu defa kazmayı tamamlayacaklar, insanların üzerine yürüyecekler, suları içip tüketecekler, insanlar kaçışacak oklarını göğe atacaklar, oklar kanlı dönünce: “Yerdekilerin de, göktekilerin de işini bitirdik” diyecekler. Sonra Allah onlara deve kurtlarını musallat edecek. Onları bu şekilde yok edecek.” (İ. Canan, K. Sitle: 17/1244 )  

Tevrat’ta ve İncil’de de bu iki topluluktan bahsedilir. ( Eski Ahit Hezekiel : 38 / 39- yeni Ahit Vahiy 20 / 7-11 )

Ye’cüc’ün Türk’ler olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu kasıtlıdır. Çünkü Türk milleti tarih boyunca fitne kaynağı olmamış. “yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar…” cihad etmeyi görev bilmiş, yeryüzüne huzur ve adalet getirmek için çalışmış bir millettir. Tarih boyunca fitre ve fesadı  önlemiş bir millet olmuştur. Türk milletinin inancı, kültürü, fitne çıkarmasına müsait değildir.

Ye’cüc ile Me’cüc’ün Çinler olduğunu söyleyenler olmuş, Moğollar üzerinde duranlar olmuştur. Ayrıca; “Nesebi belirsiz fesatçı bir topluktur” diyenlerde olmuştur. Galiba en doğrusuda fitre çıkması için budur.

Ye’cüc, Me’cüc, nesebi belirsiz bir topluluktur, demek en doğrusudur.

 • Buhari, Fiten 12 / 2121 Nolu hadise göre Hicaz veya Yemen tarafında kuvvetli bir

ateş çıkacaktır.              

Peygamberlerimiz, kıyametin kopmasından önce bir büyük ateşin çıkacağını ve herkesi toplayacağını bildirmiştir. (Bak. Tirmizi, Fiten:35)

Bu ateşin bir özelliği de çok uzaklardan görülebileceğidir.

 • Doğuda yer sarsıntıları ve büyük çöküntüler meydana gelecektir. Ard arda depremler olacaktır.
 • “Batıda yer sarsıntıları ve çökmeleri olacaktır. Peygamberimiz: “ Ahir zamanda eğlence ve çengilerin meydan aldığı ve içkinin de mübah  ad olunduğu zaman, yere batma, taş yağma zuhur edecek ve insan kılığından çıkma olacaktır.” buyurmuşlardır. (Ramuz:302 /8)

Bu nasıl olur?:

 • Nursuzluk ile olur.
 • Maymun ve domuz şekline girme ile olur.
 • Hormonlarla anormal bir yapıya sahip olmakla olur.
 • Cezalandırılmış şekli ile olur.
 • Müslim, Fiten: 8/2901 Nolu hadise göre; Arap yarımadasında yer çökmeleri ve büyük çukurlar olacaktır.

Peygamberimiz (sav) Kabe’yi yıkmaya gelen bir ordunun yere batması olayı olduğunu belirtmiştir.(Bak Müslim Fiten 39) Bunun nasıl olacağını da söyle açıklamıştır:

“Biri Kabe’ye sığınır, ardından ona bir grup asker gönderilir. Bu askerler Beyda mevkiine geldiğinde toptan yere batırırlar.” (Müslim, Fiten: 4)

Kabeyi yıkmaya gelen Ebrehe’nin ordularının Ebabil kuşları ile mahvolduğu gibi mahvolacakları bildirmiştir.  

 • En’am süresinin: 158- Kıyamet 9, ayetlerine göre güneş batıdan doğacaktır.  

Peygamberimiz: “güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Güneş battığı yerden doğmadıkça kopmayacaktır. Güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe kapısı açıktır.” (İbn-i Mace Fiten: 32)

-“Güneş  batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O batıdan doğduğunda insanlar onu görür ve hepside iman ederler. Lakin daha önce iman etmedikleri için, bu sıradaki iman, hiçbir nefse fayda vermez.” (Ramuz 477/ 4) buyurmuştur.

 1. Ebu Davut, Melahim : 5/4324 Nolu hadise göre Hz. İsa gelecek Hz. Muhammendin dini ile iş görecek ve Deccalı öldürecektir.

Günümüzün tartışma konularından biride  mehdi konusudur.

Mehdi, kurtarıcı, yol gösteren anlamına gelir. İnanca göre mehdi kıyametten önce gelecek zulmü kaldıracak, adalet getirecektir.

Tarih boyunca her toplumda, her dinde kurtarıcı beklenmiş, bu yüzden bazı kimselere mehdi denmiştir. Şiilere göre 12. iman gizlenmiştir. Halen sağdır ve mehdi olarak gelecektir.

Ehl-i sünnet alimleri, ahir zamanda mehdinin çıkacağını kabul ederler.

Mutasavvıflar, Evliyalığın mehdi ile son bulacağını kabul ederler.

Mehdi bir tane değildir, her devrin mehdisi vardır, ahir zaman mehdisi de son mehdi olacaktır.

Mehdi beşer üstü bir varlık değildir.

İbn-i mace Fiten: 24 nolu hadiste son mehdinin Meryem oğlu İsa olduğundan bahsedilmektedir.

Yahudilik ve Hıristiyanlık da kurtarıcı inancı vardır. Hz. İsa Hıristiyanlara göre; çarmıha gerilmiştir. İslam inancına göre ise  çarmıha gerilen ispiyoncu havaridir. İsa peygamber gökyüzüne çekilmiştir. (İstanbul’un fethinde Papazlarla Hıristiyanlar 

Ayasofya’ya girmiş kurtarıcı beklerken Fatih Sultan Mehmet’i karşılarında bulmuşlardır.)  

Kur’an’da: “İsa, kıyamet için bir alamettir.” (Zuhruf : 61)

Müslim, Fiten: 39 da, İsa’nın İnmesi görülmeden kıyametin kopmayacağı bildirmiştir.

İsa peygamber, peygamber olarak  değil, Hz. Muhammet’e ümmet olarak gelecek, onun sünneti üzere  yaşayacak ve İslâm’ı tebliğ edilecektir. Çünkü son peygamber, son din gelmiştir.

İsa peygamberlerin yer yüzünde yapacağı önemli işler:

 1. Hacı ve putu kıracaktır.   
 2. Domuzu öldürüp onu mundar  ilan edecektir.
 3. Sadece Allah’a ibadete çağıracaktır.
 4. Bereket, zenginlik getirecektir.  
 5. Zulmü kaldırıp adaleti hakim kılacaktır.
 6. Barış ortamı, sağlayacaktır.
 7. Deccalı öldürecektir.
 8. Ye’cüc Me’cüc için dua edecek bunun üzerine Allah onları helak edecektir.

Mehdi var mı? Ne zaman gelecek? İnkar edenin durumu?

            Bu soruların cevabını Halil Güneç Hoca Efendiden dinleyelim.

            “Deccal gibi halkın dilinde olan bir kelimede kıyamet kopmadan önce Mehdi’nin geleceğidir. Mehdi geldikten sonra yayılan zulmü kaldırıp adaleti sağlayacaktır. Dini yayacaktır.

            Peygamberin hadislerinde mehdinin geleceği haber verilmiştir.

            Peygamber, “kıyametin kopmasına bir gün kalsa bile Allah mutlaka ehlibeytimden bir mehdi gönderecek  ve zulmü kaldırıp yeryüzünü adaletle dolduracaktır” buyurur.

Müslümanların inancı fakihlerin görüşü ve hadis-i şerifler mehdinin sübutu için kafidir.

            Her zamanın bir mehdisi vardır. Ama ahir zamanda gelecek olan büyük ve tek mehdidir.  

            Mehdi henüz gelmemiştir. Ne zaman geleceğini Allah  bilir Mehdi bile kendisinin mehdi olduğunu bilmeyecek, mehdi olduğunu söylemeyecektir.

            Mehdinin ne zaman geleceği tartışma konusu edilmemelidir, faydasızdır. Mehdiyi inkar eden fasık olur.

            Mehdi hakkındaki hadisler ahad hadisler olduğundan mehdiyi inkar eden küfre girmez.”               (Günümüzün meselelerine favalar: 1 / 67…71)  

Sonuç olarak mehdi, Deccal konuları Kur’an’da yer almadığı için inanmayan küfre girmez. Ama inanmayan da bu mesele üzerinde fazla durmamalıdır.

            Her devrin bir mehdisi  vardır. Kim, ne zaman gelecek tartışmaları da  anlamsızdır.             Gerçek mehdi, mehdi olduğunu bile bilmez, ben mehdiyim demez. Gerçek mehdi, itikadı düzgün, Kur’an ve sünnet üzeredir. Bu güne kadar halkın beklentisinden ve her devrin mehdisinin olduğundan yararlanarak yalancı mehdiler gelmiş geçmiştir, bundan sonra da gelecektir. Bunlar mehdi değil, Deccaldır. Çünkü Deccal da bir tane değil, her devrin Deccalı  olacaktır. Bu yalancıların peşine düşüp  helak olmaktan Allah Müslümanları korusun.

            Kıyametin bu saydığımız büyük alametleri gerçekleşirken, kötülük, ahlaksızlıklar da alabildiğine artacaktır. İnsanlar arasında güven ortamı yok olacaktır. Huzursuzluklar, belirsizlikler içinde tedirginlikler artacaktır.

            Bu durumda hafifçe esen bir rüzgar ile kalbinde  imanı olanlar, tatlı bir ölümle ölecekler, Allah’ın rahmetine kavuşacaklar. Ondan sonra kıyamet, inançsız ve kötü insanların başına kopacak, onların helak olmasına neden olacaktır.

            Daha sonra İsrafil Aleyhisselam sur’a birinci üflemeleriyle bütün canlılar düşüp ölecek ve kıyamet kopacaktır. İsrafil Aleyhisselam ın ikinci üflemesiyle de ölüler dirilecek ve mahşer kurulacaktır.  

            Hakka suresinin 13-15. ayetlerinde bildirdiğine göre, sur’a ilk üfürülüş üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp da bir çarpılış çarptıkları zaman, işte o gün kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış oda sarkmıştır.”

            Yasin suresinin 51. ayetinde de: “ikinci defa sur’a üfürüldüğünde kabirlerinden Rablerine doğru akın ederler.” Buyurarak ahiret hayatının başlayacağını haber vermiştir.

Allah Resulü buyurur ki:

“Kıyamet günü : “60 yaşındakiler nerededir? Diye sorulur Bu öyle bir ömürdür ki,

Allah: “öğüt olacak kişinin alacağı kadar size ömür vermedik mi “ der (Ramuz : 60/5)  Muhammed süresinin 18. ayetinde: “ kıyamet gelip çattığında ibret almaları neye yarar. “buyurur. Son pişmanlık fayda vermeyecektir. Geri dönüşte mümkün değildir. Onun için dünya da oyun, eğlence ile oyalanmayıp hazırlanmak en akıllıca iş olsa gerek; N. Fazıl’ın ifadesiyle:

“ Su çekildi, göründü

Sanki zamanın dibi;

Korkuyorum, bu akşam

Kıyamet varmış gibi”

Bu gün son günmüş gibi hazır olmalıyız. Çünkü kıyametin ne zaman kopacağı bilinmez.

SONUÇ OLARAK:

-“Efendim zaman ahir zaman” deyip, zorlukları, mücadeleyi çalışmayı bırakamayız. İşin kolayına kaçamayız, Allah sorar: “ falan, falan şunu bunu yaparken sen neredeydin” der. O zaman ne cevap veririz?

Ahir zamanda imanı korumak, İslam’a hizmet, dine bağlılık, çok zor olacak. Bu sıkıntıların kıyamet alameti olduğunu da bilelim. Önemli olan, ahiret için hazır mıyız? Bu güne kadar ne hazırladık? Allah için ne yaptık? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyoruz? İslâm üzerine yaşıyor muyuz? Yaşadığımız hayat Müslüman hayatımı, münafık hayatımı, yoksa kafir hayatımı? Hangi hayatı yaşıyoruz? Kime benziyoruz? Allah’tan ne bekliyoruz?

Kıyamet, nasıl olsa vakti saati gelince kopacak. Biz bu konuda  söylenenleri, tartışmaları bir tarafa bırakarak, kıyamet için ne hazırladığımıza bakalım. Allah’ın peygamberin  huzuruna çıkmaya yüzümüz olsun.  

Yapma fırsatını yakaladığımız hayrı, iyiliği ve ibadetleri, fırsatı kaçırmadan hemen kapalım. Allah,imanımızı korumada, İslam’ı yaşamada ve bu vesile ile kurtulmada yar ve yardımcımız olsun.   

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir