Kimlere Dua Yapılır?

Dualarımızla,  dua  edenlere yardımcı olmalıyız. İnsan, gıda gibi duaya muhtaçtır. Duasız bir şey olmaz.

a-)       İnsan önce kendisi için dua etmelidir.

Peygamberimiz şöyle dua etmemizi istemiştir:

 • ―Allah‘ım, beni affet, doğru yola ulaştır bana afiyet ver, helâlinden beni rızıklandır.‖ (R.Salihin 3/1498)
 • ―Allah‘ım fena huylardan ve fena amellerden nefsimin arzularından sana sığınırım‖ (R.Salihin: 3/1511)
 • ―Allah‘ım, gözümün, kulağımın, dilimin kalbimin, fercimin şerrinden sana sığınırım.‖ (R.Salihin 3/1512)
 • ―Allah‘ım, cehennem azabından, kabir azabından, Deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.‖(K.Sitte: 17/3840)
 • ―Allah‘ım, üzüntüden, kederden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten korkaklıktan, borçtan, düşmanların galip gelmesinden yaşlılık hastalığından sana sığınırım.‖ (Nesei istiaze

8/257)

 • ―Allah‘ım, delilikten, cüz zamdan, kötü hastalıklardan sana sığınırım.‖ (Age: 8/270)
 • ―Ey Allah‘ım; verdiğin nimetin yok olmasından, sıhhat ve afiyetin bozulmasından, gazabının gelmesinden sana sığınırım.‖(Müslim Zikir: 9) demiştir.

Rabbim bizi güzelleştirsin, işlerimizi güzelleştirsin, hayatımızı güzelleştirsin, sözümüzü güzelleştirsin, yüzümüzü güzelleştirsin, ölümümüzü güzelleştirsin inşallah.

b-)       Aile fertleri için dua etmek:

 • ―Ey iman edenler! Kendinizi ve aile fertlerini, yakacağı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun.‖ (Tahrim:6) buyrulur.
 • ―Ya Rabbi! Bize zevcelerimizden ve çocuklarımızdan gözlerimizin nuru mü‘minler olacak iyi kimseler ihsan et.‖ (Furkan:74)
 • ―Ey Rabbim! Beni namaza devam edenlerden kıl, zürriyetimden de namaza devam eden kimseler yarat. Ey Rabbim, Hesap günü beni; anamı babamı ve bütün mü‘minleri bağışla.‖(İbrahim:40-41)
 • ―Ey Rabbim! Bizi yalnız sana boyun eğen müslümanlar yap ve soyumuzdan yalnız sana boyun eğen bir ümmet yarat.‖(Bakara:128)

Peygamber(a.s)‘ın ağzından:

 • ―Ey Allah‘ım, beni affet, anamı babamı affet ve bütün müslüman kardeşlerimi affet.‖  diye dua etmeliyiz.

c-)       Sonrada umuma dua etmek:

Kur’an‘da :

-―Ey Rabbimiz! Kafirleri başımıza musallat etmek suretiyle bizleri imtihan etme.

Günahlarımızı bağışla‖ (Mümtehıne:5)

 • ―Ey Rabbim! Bizi, bizden önceki iman eden kardeşlerimizi mağfiret et.‖(Haşr:10) –      ―Ey Rabbim! Kıyamet günü beni,  ana babamı ve bütün müslümanları affet‖

(İbrahim:40)

       Peygamberimiz(a.s)‘ın ifadesiyle:

 • ―Mü‘minin mü‘mine duası müstecaptır(kabul olur) (K.Sitte: 11/S.136)
 • ―Allah‘ım, bize dünya ve ahirette iyilik güzellik ver. Ateş azabından bizi koru‖ (R.Salihin:3/1496)

Allah  dua eden, duası kabul olan, duasını hayatına taşıyan, ağzı dualı kullarından etsin inşallah.

Maneviyat büyüklerinden Fudayl ben İyaz şöyle buyurmuştur:

 • ―Eğer kabul edilir –müstecap- bir duam olsa, hemen devlet reisi için dua ederdim.‖ Ona sordular:
 • Niçin kendinden önce devlet başkanını düşünüyorsun?

Cevaben şöyle dedi:

 • Kendime dua edersem, başkasına faydam dokunmaz. Sadece kendim için iyilik istemiş olurum. Ama devlet başkanına, bizi yönetenlere dua edersem, ülkem, onun adaletiyle ve imarıyla kalkınır, bayındır hale gelir.

Gerçekten de tarih boyunca milletimizin kültüründe devlet başkanlarına yöneticilere hayırlı olmaları için dua esas olmuştur. Beddua ve kahır okumalar, hiçbir zaman haklı bile yapılsa fayda getirmemiş, yönetimin daha fazla bozulmasına yol açmıştır.

Bir baba Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmed bin Hanbel‘e oğlunun kötü halinden, bozuk davranışlarından şikayet eder. Ne yapması gerektiği hususunda İmamdan akil sorar.  

İmam Ahmed bin Hanbel, müşteki babaya sorar:

 • Sen oğluna hiç beddua ettin mi?  

Adam;

 • Elbette der, bu kötü hallerini her gördüğünde bastım bedduayı…          Ahmed bin Hamel‘in kaşları çatılır. Oğlundan şikayet eden babaya;  
 • Oğlunu başkası değil, sen bozmuşsun der.

Konuyu J.Azam Hazretlerinin duasıyla bitirelim:

Ya Rabbi yaşantımızı belasız sürdür

Dinde boş şeylerle uğraştırma

İbadetlerimizi riyasız eyle

Azap etmeden af eyle

İkapsız (sitemsiz) mağfiret eyle

Hesapsız cennetini nasip eyle

Perdesiz cemalini göster

Ya Rabbi! Ölmeden tövbemi kabul eyle

Ölürken rahmetini esirgeme

Öldükten sonra azab etme

Ölüm anımızı kolay eyle yarabbi

Ey merhametlilerin merhametlisi Allah’ım

Amin

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir