İMAN

a)  İman

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Rab olarak Allah’ı din olarak islamı peygamber ola- rak Muhammedi seçtim diyen kimse cenneti hak etmiştir.” (Ebu Davut, vitir:26)

* * *

Hz. Ömer (ra) şöyle bir olay anlatır:

Bir gün Allah Resulü (sav) ashabıyla sohbet ederken bir adam çıkageldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Kimse onu tanımıyordu. Uzaktan gelmiş olmalıydı. Ama üzerinde hiçbir yolculuk belirtisi yoktu. Peygamberimizin yanına oturdu. “Ya Muhammed! Bana İslam’ı anlat” dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “İslam, Al- lah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın ilçesi olduğuna şahitlik etmen; namaz kılman, zekâtı ver- men, Ramazan orucunu tutman ve eğer gücün yetiyorsa haccı yerine getirmendir.”

Gelen kişi, “Doğru söyledin” dedi. Ashâb, adamın hem soru sorup hem de cevabı tasdik etmesine şaşırdı. Sonra adam, “Bana imanı anlat” dedi. Peygamberimiz, “İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna

inanmandır” şeklinde cevap verdi. Adam yine, “Doğru söyledin” diye onayladı.

Sonra da “Bana ihsanı anlat” dedi. Peygamberimiz, “İhsan, Allah’ı görüyormuşsun gibi O’na kulluk etmendir. Çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir” dedi.

Sevgili Peygamberimiz olaya şahit olan Hz. Ömer’e şöyle buyurdu: “O Cebrâil idi. Size dinimizi öğretmeye gelmişti” (Buhâri, İmân, 37)

* * *

“Şüphesiz Müslümanlık (iman) önceki günahları yok eder.” (Ahmed b. Hanbel, müsned:4/205)

* * *

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birinizi sev- medikçe iman etmiş olamazsınız. İşlediğiniz takdirde bir- birinizi seveceğiniz bir işe işaret edeyim mi? Aranızda se- lamı yayınız.” (Müslim iman:93)

* * *

“İmanla amel bitişiktir. Allah biri olmayınca diğerini kabul etmez.” (Ramuz:193/9)

* * *

Bir Müslümanı küfürle itham eden, onu öldürmüş gibi olur.” (Buhari, iman:26)

* * *

“Kendisine kâfir” denilen eğer kâfirse söz yerini bul- muştur. Eğer kâfir değilse, söz söyleyene geri döner.” (R.S. 159)

* * *

İman nedir ya Rasulullah? Sorusuna: “Yaptığın iyilik- ten haz duyuyor, yaptığın kötülüğü de üzülüyorsan sen mü’minsin” cevabını veriyor. (B.H.Kül:1/56)

* * *

“İmanın efdalı nerede olursan ol Allah’ın seninle ol- duğunu bilmendir.” (Ramuz:76/a)

* * *

“Üç haslet vardır, bunlar kimde bulunursa imanın ta- dını tadar:

 1. Allah’ı ve Rasulü herşeyden çok sevmek.
 2. Sevdiğini, sırf Allah için sevmek.
 3. Küfre düşmeyi ateşe atılmak gibi kötü ve tehlikeli görmek” (Buhari İman:9)

* * *

“İman etmeyen cennete giremez” (Tirmizi, cennet:13) “Kâfir iyilik yaparsa, onun karşılığı dünyada verilir.”

(R.S.431)

* * *

“Kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.” (Tirmizi, zühd:11)

* * *

Peygamber (as) kendisine biat edenlerden şu konu- larda söz almıştır:

 1. Allah’a şirk koşmamak
 2. Zina etmemek
 3. Hırsızlık yapmamak
 4. Öldürmemek, kızları gömmemek 5-İftira etmemek

6-Kendisine itaat etmek. (Buhari, iman:11) (Bu anlaşma her Müslüman için geçerlidir.)

* * *

“İçki içen, Müslüman olduğu halde içki içmez. Zina eden, Müslüman olduğu halde zina etmez. Hırsızlık ya- pan, Müslüman olduğu halde hırsızlık yapmaz.” (Ra- muz:423/5)

* * *

Kuvvetli mü’min Allah katında zayıf mü’minden daha üstündür ve daha sevimlidir. Sana yararlı olan şeyi elde et- meye çalış. Allah’tan yardım dile ve asla zayıflık gösterme. Başına bir şey gelirse “Şöyle yapsaydım böyle olurdu” diye sızlanma. Allah’ın takdiri bu, o, ne dilerse yapar de. Zira “eğer” kelimesi şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar” (Müslim, kader:34)

b)  Müslüman – Münafık

“Müslüman, elinden dilinden Müslümanların emin ol- duğu kimsedir.” (Tirmizi, iman:12)

* * *

“Müslümanın herşeyi hayırdır. Sevinir şükreder, Üzü- lür sabreder, iki halde de sevap kazanır.” (Ramuz:314/12)

* * *

“Hayırlı mü’min, ömrü uzun ameli güzel olandır.” (Tirmizi, züha:21)

* * *

“Mü’minin her işi faydalıdır. Onunla yürürsün sana fayda verir. Onunla iş yaparsın sana fayda verir.” (Ra- muz:231/7)

* * *

“Olgun mü’min yılan deliğinde iki kez ısırılmaz.” (Buhari, edep:83)

* * *

“İki Müslüman silahları ile karışlaşırsa ölende öldü- rende cehennemdedir.”

-Öldüren tamam, ölene ne oluyor” denir.

-O, öldürmese o onu öldürecekti” buyurur. (R.S:9)

* * *

“İyi işler yapmakta acele ediniz. Yoksa:

-Unutturan fakirliği mi?

-Azdıran zenginliği mi?

-Dengenizi bozan hastalığı mı?

-Saçmalatan ihtiyarlığı mı?

-Ansızın gelecek ölümü mü?

-Gelmesi beklenen Deccali mi?

-Kıyameti mi bekliyorsunuz? (Tirmizi:2307)

* * *

-Münafıklığın alameti üçtür.

-Söylediği zaman yalan söyler.

-Söz verdiğinde sözünde durmaz.

-Emanete hiyanet eder.” (R.S:692)

* * *

“Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa halis müna- fıktır. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar nifaktan bir hasleti vardır. Bunlar:

-Yalan söyler

-Ahdini yerine getirmez

-Sözünde durmaz

-Düşmanlık ettiğinde aşırı gider.” (Seçme Hadis- ler:100/46)

* * *

“Dünyada ikiyüzlü olanlar, kıyamet gününde ateşten iki yüzü olduğu halde haşr olunacaktır.” (Age:102/50)

c)  Allah’ı Anmak:

“Besmele ile başlamayan her iş eksiktir.” (Hadis Ans:8/362)

* * *

“Besmele çekiniz yemeğiniz bereketli olsun” (R.S:746)

* * *

“Euzubesmele çeken sabahtan akşama kadar şeytanın şirrinden emin olur.” (Ramuz:433/5)

* * *

“Yemek yediğiniz zaman Allah’ın adını zikredin. Başta besmeleyi unutursanız hatırlayınca: “Bismillahi ev- velihi ve ahirihi” deyiniz (Tirmizi, evime:47)

* * *

“Allah’a inandım da sonra dosdoğru ol!” (Müslim, iman:62)

* * *

“Allah’a zikredenle zikretmeyenin hali ölü ile diri gi- bidir.” (R.S.:1463)

* * *

“İçinden şerre davet eden bir ses duyan kimse, şeyta- nın şerrinden Allah’a sığınsın.” (Tirmizi, Tefsir:2)

* * *

“Allah’ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın. Çünkü Allah’ı unutarak çokça konuşmak kalbi katılaştırır. Allah’tan en uzak olan kimse ise kalbi katı olan kimseler- dir.” (Tirmizi, zühd:2411)

* * *

“Nerede olursanız olun. Allah’a kulluğu tam yapın, cennetle müjdelenin” (Ramuz:276/19)

* * *

“Şirk, düz taşa gece karanlığında karıncanın ayak se- sinden daha gizlidir” (Ramuz:215/16)

* * *

“Nerede olursanız olun Allah’tan korkun. Bir kötülük yaptığınızda hemen arkasından bir iyilik yapın. O kötü- lüğü silip süpürsün insanlara güzel ahlakla muamele edin.” (R.S.:61)

* * *

Allah korkusu, her hayrın başıdır.” (Ramuz:277/8)

* * *

“Üç kimse vardır ki kıyamet günü Allah, onlarla tatlı konuşmaz, temize çıkarmaz, onların yüzlerine bakmaz ve onlar için elem verici bir azab vardır. Bunlar:

-Zina eden ihtiyar

-Yalancı hükümdar

-Kibirli fakir.” (S.H.:82/14)

* * *

“Üç kimse vardır ki, kendilerine değer verilmez ve amelleri kabul edilmez:

 • Büyüklükte Allah ile yarışa kalkışan
 • Allah’ın emirlerine şüphe ile bakan
 • Allah’ın rahmetinden ümit kesen kimselerdir.” (S.H.:84/18)

* * *

“Allah’ü Teala sizin için üç şeyden razı olur: Üç şey- den de razı olmaz:

 1. İbadet edip şirk koşmayan,
 2. Kur’ana sarılıp, tefikadan kaçınan,
 3. Ulul emre itaat edenden razı olur.

Hoşlanmadığı şeyler:

 1. Dedikodu,
 2. Malı israf,
 3. Fazla soru sormak.” (Age:104/55)

* * *

“Allah dört kişiyi buğz eder:

 1. Çok yemin eden satıcıyı,
 2. Kibirli fakiri,
 3. Zina eden ihtiyarı,
 4. Zalim hükümdarı.” (Age:80/10)

* * *

“Kim Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram, cenneti vacip kılar.” (B.H. Kül:1/12)

“Allah’ın sevmediği üç kimse vardır:

 1. Mahremiyete riayet etmeyen,
 2. Cahiliye adetlerini yaşatan,
 3. Haksız yere kan döken.” (Age:8/5)

* * *

“Allah üç kişiyi gazap eder:

 1. Tok iken yemek yiyeni,
 2. Uykusu yokken uyuyanı,
 3. Sebepsiz yere güleni.” (Ramuz:262/8)

d)  Allah’a Kulluk

“Allah’ın hakkını koru ki, o da seni korusun. Allah’ın hakkını koru ki, O’nu hep yanında bulasın. Bir şey istedi- ğinde Allah’tan iste yardım dileyeceğinde Allah’tan dile.” (Tirmizi, Kıyame:59)

* * *

“Nerede olursanız olun Allah’a kulluğu güzel yapın.” (Ramuz:276/13)

* * *

“Allah sizin ne dış görünüşünüze nede mallarınıza ba- kar. Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müs- lim, birr:33)

* * *

“Amellerin Cenab-ı Allah’a en sevimli olanı azda olsa devamlı olanıdır.” (Buhari, R. Kak.18)

* * *

“Allah’a isyan olan yerde kula itaat yoktur. İtaat ancak meşru olanda gerekir.” (Müslim, İmare:39)

* * *

-“Alimin günahı bir günahtır. Cahilin günahı iki gü- nahtır. Alim günaha düştüğü için azap olunur. Cahil ise hem günaha düştüğü hem de öğrenmediği için azap olu- nur.” (Ramuz el-Ehadis:286/8)

-“Fıkhın azı, ibadetin çoğundan hayırlıdır. (Age:336/5)

-“Fıkıh öğrenmeden ibadet edenin,g ece karanlıkta in- şaat yapıp da gündüz olunca yıkan kimsenin haline ben- zer.” (Age:292/3)

-“Fıkıhtan efdal bir şeyle ibadet edilmedi. Bir tek fıkıh ilmini bilen kişi, şeytana karşı bin abidten (ibadet edenden) daha şiddetlidir. Her şeyin bir direği vardır. Bu dinin di- reği de fıkıhtır. (Age:379/1)

Abdestli bulunmak şehit sevabı kazandırır. Abdestli yatan, o geceyi ibadetle geçirmiş sevabı alır. Gece abdestli iken ölürse şehit olur.” (Ramuz:41/1)

* * *

“Bazı günahları işlemek abdestle hayır bırakmaz.” (Age:279/2)

“Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen söyleyin.” (Buhari, Ezan:17)

Ezanı müezinle beraber tekrar edip, ezan duasını ya- pana şefaatim hak olur.” (Age:8)

* * *

“Abdestli olan abdestli olduğu müddetçe namazda sa- yılır. (Ramuz:357/8)

* * *

“Kim güzel abdest alıp sonra iki rekât namaz kılarsa ona cennet vacip olur.” (Age:419/9)

* * *

“Sekilli atınız olsa onu tanımaz mısınız? Ben de sizi kı- yamet günü el ve ayaklarınızdaki abdest nurundan tanıya- cağım.” (R.S.:1033)

* * *

“Allah’a karşı gelmekten kaçının. Beş vakit namazı kı- lın. Ramazan orucunu tutun. Mallarınızın zekâtını verin. Sizden olan yöneticilere itaat edin ve cennete girin.” (Age:394)

* * *

“Kul ilk önce kıyamet günü namazdan sorulacaktır. Eğer namazı tam ise kurtulur. Namazı eksik çıkarsa, kay- bedenlerden olur. Farz namazlar eksik çıktığında Allah: “Bakın kulumun nafile namazı var mı?” der. Eksiklikler

nafile         namazlarla             tamamlanır.”               (Tirmizi,           salat:305- R.S.:308)

* * *

“Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir.” (Müslim, salat:215)

* * *

“Aleyhinize yaktığınız ateşi, namazla söndürün.” (B.H.Kül:1/933)

* * *

“Secde yedi kemik üzerine yapılır. Ayak topukları bir- leştirilir.” (Ramuz:49/14)

“Namazı Allah’ı görür gibi kalın” (Müslim, iman:57)

* * *

“Kıldığınız namazı son namazınızmış gibi kılın.” (Ra- muz:67/3)

* * *

“Birinizin kapısının önünde bir nehir geçse ve o ne- hirde günde beş defa yıkansa, o kimsede kirden eser kalır mı? İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder.” (Buhari, salat:6)

* * *

“Kim namazı kasten terk ederse, Allah’ın ve peygam- berin zimmetinden çıkmış olur.” (Ramuz:487/15)

* * *

“Namazsız dinde hayır yoktur.” (Ebu Davut, haraç:26)

* * *

“Kâfirle aranızdaki fark namazdır. Namazı terk eden onlara benzemiştir.” (R.S.397)

* * *

“Bir kimse namazı kılmayı unutursa, onu hatırladığı zaman kılsın. O namaz için bundan baka kefaret yoktur.” (Müslim, mescid:314)

* * *

“Sizden biri namazdan sonra 33 defa “Subhanellah”, 33 defa “Elhamdülillah”, 33 defa “Allahü ekber” desin. Ar- dından da “La ilahe illallahü vahdeüla şerikeleh lehül- mülkü velehul hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir” der tamamlarsa (küçük) günahları denizköpüğü kadar da olsa af ve mağfiret olunur.” (R.S.:1448)

* * *

“Malın topluluk mallarının zekâtını vermezse, rah- metten mahrum edilir.” (Age:351/10)

* * *

“Zekâtı verilmeyen mal, yılan olarak kişinin boynuna dolanacaktır. “Ben senin zekâtını vermediğin malınım” di- yecektir.” (Buhari, zekât:3)

* * *

“Şeytan en kuvvetli adamlarını malını hayra sarf eden kimselere musallat eder.” (Ramuz:111/1)

* * *

Sizden biri oruçlu iken cahillik edip kötü söz söyleme- sin, sövüp saymasın.” (Buhari, Savm:2)

* * *

“Bir kimse oruçlu iken yalan ve yalan işleri terk et- mezse onun yiyip içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (R.S.:419)

e)  Kutsal Kitabımız

“En hayırlınız, Kur’an-ı öğrenen ve öğretenimizdir.” (R.S.;339)

* * *

“Kalbinde Kur’an’dan bir şey olmayan kimse, harap bir ev gibidir.” (Tirmizi:5/3079)

* * *

“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an kıyamet gününde Kur’an okuyanlara şefaatçi olacaktır.” (Müslim Misafi- rin:252)

* * *

“Evleriniz de Kur’an-ı çok okuyun. Kur’an okunma- yan evde hayır az şer çok olur. O ev içindekileri sıkar.” (Ra- muz:80/10)

* * *

“Kur’an-ı kekeleyerek zorlukla okuyana iki sevap var- dır.” (Buhari, Tevhid:52 + R.S.998)

* * *

“Kur’an okuyan O’nu terk eder veya unutursa kıyamet günü cüzzamlı olarak Allah’ın huzuruna çıkar.” (Ebu Davut, Vitir:21)

* * *

“Kim Kur’an-ı önüne alırsa Kur’an onu cennete götürür: Kim de Kur’an-ı arkasına alırsa onu cehenneme götürür” (Ra- muz:277/9)

* * *

“Kur’an okuyunuz. Okuduğunuz her harf için on sevap yazılır.” (R.S.:1003)

* * *

“Kur’an’a uyan sapıtmaz” (Müslim, Hac:147)

* * *

“Ölüleriniz için Yasin okuyun. Azabı hafifler” (Ra- muz:79/4)

* * *

“Allah Kur’an ile amel eden toplulukları yükseltir.

Kur’an’a uymayanları alçaltır. (R.S.:341)

* * *

“Kim Kur’an-ı okur, onunla amel ederse kıyamet gü- nünde ana babasına taç giydirilir.” (Ebu Davud, salat:349)

* * *

“Bir topluluk bir evde toplanır da Kur’an okursa, kalp- leri huzur bulur, rahatlar. Allah’ın rahmetli onların üzerine olur. Melekler onları kuşatır. Allah onları melekler ya- nında anar.” (R.S.:1027)

* * *

“Bir evde Kur’an okunduğunda melekler hazır olur, şeytanlar çekil gir ev halkına genişlik hasıl olur. Hayır çok şer az olur. Kur’an okunmazsa orada şeytanlar hazır olur, melekler uzaklaşır ev halkına darlık gelir.” (Rumuz:19612)

f)  İslam Kardeşliği

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir.”(Buhari, meza- lim:3)

* * *

“Bir kimse bir din kardeşini severse, sevdiğini ona söy- lesin.” (R.S:384)

* * *

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sev- medikçe iman etmiş olamazsınız” (Müslim, iman:99)

* * *

“Size derece bakımından namaz oruç, zekât kadar fa- ziletli bir ameli söyleyeyim mi? İnsanların arasını ıslah et- mek, düzeltmektir. İnsanların arasını bozmak ise imanı kö- künden kazır.” (Ebu Davud, edep:4919)

* * *

“Üç haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa Allah onun hesabını kolaylaştırır. Ve onu rahmetiyle cennete koyar. Bunlar:

 1. Sana vermeyene vermen.
 2. Sana kötülük edeni affetmen.
 3. Sana gelmeyene gitmendir.” (Beyhaki es-sünenül kübra:10/396)

* * *

“Bir Müslüman Müslüman kardeşini dünyada korku- tursa, Allah da kıyamet günü o kimsenin korkusunu arttı- rır.” (Ramuz:421/6)

* * *

“Size ayrılıp dağılmaktan kaçınmanızı tavsiye ederim. Çünkü şeytan yalnız olanlara daha yakın olur. Kim cennet- lik olmak istiyorsa Müslüman kardeşiyle birlikte olsun.” (Tirmizi Fiten:4/2254)

* * *

“Müslümanlar olarak bir birinizi çekememezlik yap- mayın. Öfkenizi birbirinizden çıkarmaya kalkmayın. Birbi- rinizin ayıplarını araştırmayın. Başkalarının konuşmala- rına kulak vermeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun.” (Müslim, Birr:30)

* * *

“Birbirinize haset etmeyiniz. Alışverişte birbirinizi aldat- mayınız. Birbirinize dargın durmayınız ve birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Birinizin bitmek üzere olan pazarlığını bozma- yınız. Allah’ın kulları, kardeş olunuz. Müslüman Müslüma- nın kardeşidir; ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz, ona hor bakmaz. Resulullah üç defa göğsüne işaret eder, takva işte buradadır. Bir kimsenin şerir olması için Müslüman kar- deşini hor görmesi kâfidir. Müslümanın Müslümana kanı, malı ırzı haramdır.” (Riyaz’üs Salihin Tre:C.1.S.277)

* * *

“Allah bir kimseyi insanların herhangi bir işini görmeye memur ederde o kimse Müslümanların eksik ve gediklerine karşı kapısını kapatır, kulak asmazsa, Allah da kıyamet gü- nünde onun ihtiyacına bakmaz.” (R. Salihin:2/77)

* * *

“Kardeşinin felaketine, musibetine sevinme. Allah onu o beladan kurtarır da seni o belaya müstela eder.” (Age:1608)

* * *

“Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize hased etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun. Bir Müslümanın kardeşiyle üç günden fazla küs durması he- lal olmaz.” (Buhari, Edep:62)

* * *

“Dargınlık ancak Allah rızası için olursa vebal olmaz.” (R.S.:1628)

g)  Arkadaş

“İnsan dostunun dini üzerinedir. Onun için dost edin- diğiniz kimseye dikkat edin.” (R.S.:366)

* * *

“Bir topluluğa benzeyen onlardandır.” (Ebu Davud, Libas:4)

* * *

“Müslüman olmayanlarla düşüp kalkmayın. Yemeği- nizi de ancak itikadı düzgün olanlar yesin.” (R.S.:365)

* * *

“Kendisine zulmedenlerin yanında eğleşmeyin. Azap size de dokunmasın.” (Buhari Enbiya:7)

* * *

“Müslüman olmayanlarla beraber yaşamayın! Onlarla oturup kalkmayın onlarla olan, onlar gibi olur.” (Tirmizi siyer:1605)

* * *

“Kişi kıyamet gününde sevdiği ile beraber olacaktır.” (Müslim, Birr:164)

h)  Merhamet

“Bir ev halkına yumuşaklık nasip olursa, mutlaka on- lara fayda sağlar.” (S.Hadisler:75/1)

* * *

“Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz. (Age:76/3)

* * *

“Yumuşaklık bir şeyde bulunursa mutlaka onu güzel- leştirir. Sertlik bir şeyde bulunursa mutlaka onu çirkinleş- tirir. Allah rıfk sahibidir, rıfkı sever.” (Age:77/5)

* * *

Ebu Zer (ra) Allah Rasulü bana bazı iyilikleri tavsiye

etti:

 1. Dünyalıkta kendinden üstüne bakmayıp, aşağıda

olanlara bakmayı,

 • Yoksulları sevip onlara yaklaşmayı,
 • Arka çevirseler bile sıla-i rahim yapmayı,
 • Allah rızası uğrunda yericilerin yermesine aldırma- mayı.
 • Acıda olsa doğruyu ve hakikati söylemeyi
 • Cennet hazinelerinden bir hazine olduğu için “La havle vela kuvvete illabillah” demeyi tavsiy buyurdu.” (Age:204/8)w

* * *

Merhametli olana Allah da merhamet eder. Siz yeryü- zündekilere şefkat ve merhamet gösterin ki, göktekilerde size merhamet etsin.” (Tirmizi, Birri:16)

* * *

-İnsanlara en güzel şekilde davranın (Tirmizi, Birr:55)

* * *

“İnsanlara yumuşak davranmayan hayırdan mahrum olur.” (İbn-i Mâce edep:1)

* * *

“Küçüklere merhamet etmeyen, büyüklere saygı gös- termeyen bizden değildir.” (Tirmizi, Birr:15)

“Ya Rabbi! Kim ümmetimin herhangi bir işini üzerine alır da onlara yumuşak ve güzellikle davranırsa, sen de ona güzellik ve yumuşakla muamele eyle!” (Müslim, İmare:19)

ı) Dua, Şükür ve Sabır

“Duanın gelen ve gelecek olan belaya faydası vardır.” (Ramuz:97/10)

* * *

Peygamber (as)ın yaptığı duayı tekrar edelim: “Allah’ım, benim Rabbim sensin.

Senden başka ilah yoktur.

Beni sen yarattın, senin kulunum ben.

Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahid de duru- yorum.

Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım.

Bana verdiğin nimetleri ikrar ve günahlarımı itiraf ederim. Beni bağışla zira senden başka günahlarımı bağış- layacak yoktur.” (Buhari, Daavat:2)

* * *

“Dua, ibadetin özüdür.” (Tirmizi, Davaat:1) “Allah dua eden kulundan hoşlanır.” (Age:3571)

* * *

“Sizden birine dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapı- ları açılmıştır.” (Tirmizi, Davaat:101)

* * *

“Sıkıntılı anında duasının kabulünü isteyen rahatlık anında dua etsin.” (B.H. Kül:5/9234)

* * *

“Kulun Allah’a en yakın olduğu an, secde de bulun- duğu andır. Secdede dua ediniz.” (Müslim, Sadat:215)

* * *

“Allah dua edenden ya bir kötülüğü ondan uzaklaştı- rır veya ona dilediğini verir.” (R.S.:1530)

* * *

“Duanın üç faydası vardır:

 1. Ya günahı af olur
 2. Ya hayrı artar
 3. Veya sevap kazanır.” (Ramuz:104/8)

“Sizden biriniz “Ben Rabbime dua ettim de duam ka- bul olmadı” demediği müddetçe duası kabul olur.” (Müs- lim, zikir:91)

* * *

“Üç kişinin duası kabul olur:

 1. Mazlumun duası,
 2. Misafirin duası
 3. Ana babanın evladına duası” (Muslim, Birr:7)

* * *

“Bir mü’minin bir mü’mine gıyabında daha çabuk ka- bul edilen hiçbir dua yoktur.” (Tirmizi, Birr:50)

* * *

“Birine dua etmek, onun kabirde cezasını hafifletir.” (B.H.Kül:4/275)

* * *

“Zulmedene dua etmek, ondan intikamını dünyada al- mış olur.” (Hadir Ans:5/529)

* * *

“Dua ederken kesin bir şekilde inanarak dua edin.” (Tirmizi, Davaat:66)

* * *

“Allah’a tövbe edin, günahlarınız için af dileyin” (Müslim, zikir:12)

* * *

“Her günahın ardından mutlaka tövbe edin.” (Ra- muz:25/11)

* * *

“Hata edenlerin en hayırlısı, günahlarına tövbe eden- dir.( B.H.Kül:5/332)

* * *

“Günahlarından dolayı tövbe eder, günahsız gibidir. (Ramuz:96/12)

“Gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme gider. Günahı küçük görmekten sakının küçük günahlar sahibini helak eder.” (Ramuz:173/9 + 400/4)

* * *

“Günahı terk etmeden tövbe eden Allah’la alay etmiş olur.” (Ramuz:197/2)

* * *

“İnsanlarla bir arada yaşayan mü’min onların eziyet- lerine sabrederse, sabretmeyen müminden daha fazla se- vap kazanır.” (İbn-i Mace fiten:23)

* * *

“Mü’minin başına gelenler onun günahlarına kefaret- tir.” (Müslim Birr:52)

* * *

“Hastalık isabet eden kimse sabreden şükrederse günah- ları son bahar yaprakları gibi dökülür.” (Buhari, Merdâ:13)

* * *

“Kim başına gelene rıza göstermezse Allah’ın gazabına uğrar.” (Tirmizi, Zühd:57)

* * *

“Kime bir nimet verilir, o da nimeti dile getirirse onun şükrünü yerine getirmek olur. Eğer onu gizlerse nankörlük etmiş olur.” (Ebu Davud Edep:11)

* * *

“Müslümanın her şeyi hayırlıdır. Sevinir şükreder, üzü- lür sabreder. İki halde de sevap kazanır.” (Ramuz:314/12)

* * *

Halka teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.” (Tirmizi Birr:35)

* * *

“Duanın en efdalı “Elhamdülillah” demektir.” (Ra- muz:529/12)

* * *

“Allah’a hamdü sena ile başlamayan her mühim işin feyzi ve bereketi olmaz.” (R.S.:1423)

* * *

“Allah kulunun yemek yiyip veya su içip de şükredip hamd etmesinden razı olur.” (Age:1425)

i)  Hurafe

“Biri gaipten haber verir de diğeri ona inanırsa, bana indirilen Kur’an-ı inkâr etmiş olur.” Gelecekten haber ve- ren kimseye varıp bir şeyler soran ve onun dediğini tasdik eden kimsenin kırk gün namazı kabul olmaz.” (R.S.;1701)

* * *

“Falcılık ücreti, fuhuş ile kazanılan para gibidir…” (Age:1075)

* * *

“Bid’at sahibinin duası, zekatı, haccı, namazı üç sada- kası kabul olmaz. Bid’at ehli, kılın hamurdan çekilişi gibi dinden çıkar.” (Ramuz:92/1)

* * *

“Bir kimse dinde olmayan bir şeyi ortaya koyarsa, o şey merduttur.” (R.S.:168)

* * *

“Üç kimseye lanet ederim.

 1. Zalim yöneticiye
 2. Açıkca günah işleyene
 3. Sünnetimi yıkan bid’atcıya” (Ramuz:276/6)

* * *

“Bid’attan sakının zira her bid’at sapıklıktır.” (Ra- muz:177/4)

* * *

“Kim Allah’tan başka birine tutunursa, kendisi ona bı- rakılır.” (Ramuz:413/3)

* * *

“Irkçılık uğruna ölende öldürende bizden değildir.” (Ebu Davut Edep:121)

* * *

“Uğursuzluk inancı bir Müslümanı yolundan alıkoy- masın” (Age Tıp:3923)

* * *

“Uğursuzluk çıkarmak şirktir.” (Ti7rmizi, siyer:47)

* * *

“Kuşun ötmesinden, uçmasından birşeyler çıkarmak, taşlarla fal açmak, kuma çizgiler cizmek bundan geleceğe ait bilgiler çıkarmak sihir, kehanet nevindendir.” (R.S.:1701)

* * *

“Kim vücudunu dağlatır veya muska yaptırırsa tevek- külü terketmiş olur.” (Tirmizi Tıp:14)

* * *

“Kim düğüm atar ve ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer. Cahiliye adetlerinden nazar- lık asan, astığı şeye havale edilir. Allah’ın yardımından mahrum olur. Ona git ondan iste denir.” (Nesâ:4070)

* * *

“Bir kimse falcı için “Bildi” derse, Allah’ın gönderdi- ğine inanmamış olur.” (Ramuz:396/2)

* * *

“Bir kimse bid’at sahibini ağırlarsa, islamın yıkılma- sına yardım etmiş olur.” (Ramuz:446/7)

* * *

“Bir topluluk ne kadar bid’at işlerse, sünnetten o kadar ayrılır.” (Age:369/14)

j)  Nafile Namazlar

 1. Fazilet

Allah Rasulü şöyle buyuruyor:

“Müslüman bir kimse farz namazların dışında nafile namazlar kılarsa, Allah onun için cennette köşk hazırlar.” (Tirmizi, Salat:189)

* * *

“Bir kul kıyamet gününde ilk önce namazlardan soru- lacak. Eğer namazlar tam çıkarsa, kazananlardan, kurtu- lanlardan olur. Eğer namazı eksik çıkarsa kaybedenlerden olur. Farz namazlardan eksik çıktığında Cenab-ı Allah: “Bakın kulumun nafile namazları var mı?” der. Eksiklikler nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amelleri de bu tarz da hesap edilir.” (Tirmizi, salat:305+R.S.398)

* * *

“Kulum bana farz namazlardan sonra en çok nafile- lerle yaklaşır nafile namazları kılanları severim. Onları se- vince de onların işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yü- rüyen ayağı olurum.” (Kutsi Hadis: Buhari Rikâk:38)

* * *

“Farzlardan sonra kılınan iki rekât nafile namaz, en karlı iştir.” (Ebu Davud Cihad:168)

* * *

“Nafile namazlar ikişer rekât olarak kılınır. Her iki rekâtta oturma vardır. Namaz huşu duymak tevazu ve saygı izhar etmektir. Bitince de ellerini kaldırıp yüce Rab-

bine: “Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ya Rabbi! Diye yalvarırsın.

Kim bunu yapmazsa namazı eksiktir.” (Tirmizi, Salat:166)

b-  Kuşluk Namazı

“İki rekât kuşluk namazı, Allah yolunda kabul olun- muş nafile hac ve umreye bedeldir.” (Ramuz:291/10)

* * *

“Bir kimse güneş yükseldiğinde güzelce abdest alıp iki rekât namaz kılsa (küçük) günahları af olunup anadan doğmuş gibi olur.” (Ramuz:436/8)

c-  Evvabin Namazı

“Kim akşam namazından sonra lüzumsuz bir şey ko- nuşmadan altı rekât evvabın namazı kılarsa on iki yıllık nafile ibadete denk sevap vardır.” (Tirmizi, Salat:431)

* * *

Akşamdan sonra altı rekât namaz kılan evvabından (seçkenlerden) sayılır. (H. Döndüren İslam ilmihali:346) (İsra Suresi:7. Ayet)

d-  Teheccüt Namazı

“Farzlardan sonra en faziletle namaz gece namazıdır.” (Müslim, sıyam:202)

* * *

“Mü’minin değeri teheccüt namazındadır. Gece tehec- cüt namazına eşini kaldırana Allah rahmet etsin.” (Ra- muz:290/1)

* * *

“Gece namazına devam edin. O salih kulların âdeti- dir.” (Tirmizi, daavat:101)

* * *

“Her gece bir münadi: Gelin aleyhinize yaktığınız ateşi gece namazı ile söndürün “der” (B.H.Kül:1/933)

* * *

“Bir kemse geceleyin kalkar, eşini de uyandırır ve na- maz kılarsa, Allah onu övdüğü kimseler arasına yazar.” (R.S.:2/461)

* * *

“Selamlaşınız, yemek yediriniz. İnsanlar uyurken ge- celeyin namaz kılınız ve selametle cennete giriniz. (Age:1171)

* * *

“Gece vakti, Allah’a daha yakın olunan saattir.” (H.Ans:17/80) (Furkan:64+Zariyat:17-18+İsra:79)

e-  Tesbih Namazı

“Tesbih namazını gücün yeterse her gün kıl, değilse haftada bir kıl, o da olmazsa ayda bir kıl, değilse ömründe bir kıl.” (Hadis Ans:9/37)

* * *

Amcası Abbas’a: “Ey amcam! Sana bir şey vereyim mi? diye üç defa tekrar etmiş ve “Onu yaptığın takdirde Allah senin günahını af edecektir. Dört rekât namaz kılacaksın her rekâtta fatiha ile bir süre okuyacaksın ayrıca yetmiş beş defa “Sübhanellahi velhamdülillahi vela ilahe ilallaha vel- lahü ekber” diyeceksin, dört rekâtta bunu tekrar edecek- sin.” (Tirmizi, Vitir:19)

e)   Abdest Namaz:

“Kim güzelce abdest alıp sonra iki rekât namaz kılar, Allah’a yönelirse ona cennet vacip olur.” (Buhari, vudu:24)

* * *

Kim abdest alıp benim gibi iki rekât namaz kılarsa, günahları af olunur.” (İslam ilmihali:1/716-Divantaş)

f)     Mescid namazı:

“Sizden biri mescide girince iki rekât kılmadan otur- masın.” (Buhari, salat:60)

* * *

Namaz kılmadan oturan Ebu Kalde’ye: “İki rekât na-

maz kılmana ne mani oldu?” demiştir. (Muslim, Misafi- rin:70)

g)     Şükür Namazı

Enes Bin Malik şöyle demiştir:

“Peygamber (as) bir ihtiyacının görüldüğü hususunda müjdelenince hemen secdeye kapanırdı.” (İbn-i Mace, sa- lat:192)

ı) Hacet Namazı

“Kimin Allah’tan bir dileği olursa, iki rekât namaz kılsın sonra Allah’a dua etsin. Salavat getirip hacet dua- sını okusun.” (Tirmizi Vitir:17)

h)  Tövbe Namazı

“Kul günahlar işlerde sonra kalkıp, güzelce abdest alıp iki rekât namaz kılarsa ve Allah’tan bağışlanmasını dilerse Allah onu affeder” (Ardından da Al-i İmran Suresinin 135. Ayetini okumuştur” (Ramuz:384/6)

* * *

“ O iman edenler bir kötülük yaptıklarında ya da ken- dilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp, günahlarından dolayı hemen tövbe ve istiğfar edenler. Zaten günahları Al- lah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Birde onlar işledikleri kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar işledikleri kötülüklerde ısrar etmezler.” (Al-i İmran suresi ayet:135)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir