HÜSNÜ HATİME

a)  Dünya

“Dünya hayatı sınırlıdır. Gerçek hayat ahiret hayatı- dır.” (Buhari Rikak:1)

* * *

İnsanların en hayırlısı ömrü uzun ameli güzel olan, in- sanların en kötüsü ameli uzun ameli kötü olandır.” (Tir- mizi, zühd:22)

* * *

“İnsan ölünce üç şey takip eder:

-Ailesi

-Yakın dostları

-Malı, ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri onunla gi- der. O da amelidir.” (Ramuz:506/8)

* * *

Allah Rasulü hasır üzerinde yatarken, Ashabı:

-Ya Rasulallah senin içi rahat edeceğin bir yatak hazır- layalım” demiş üzerine Allah Rasulü:

-Benim dünya ile ne ilgim var? Ben dünya da bir ağa- cın altında gölgelenip de bırakıp gidecek olan bir yolcu gi- biyim” (R.S.:1/488)

* * *

“Ey Ademoğlu! Malım malım diyorsun, yiyip de çıka- rıp attığın veya giyip de eskittiğin veya tasadduk edip de önce gönderdiğinden başka senin malın mı var? (R.S:1/485)

* * *

“Her kimin kaygısı ahiret olursa, Allah onun zenginli- ğini kalbine koyar. İşlerini dağınıklıktan kurtarır ve dünya ona boyun eğerek gelir. Her kimin kaygısı da dünya olursa, Allah onun fakirliğini gözü önüne koyar. Kendisini derbeder eder ve dünyadan da kendisine ancak mukadder olan gelir.” (Ahmed bin Hanbel, Zühd:181)

* * *

“Benden sonra şirke düşmenizden, dünyalık hırsına kapılmanızdan, dünyalık yarısına girmenizden korkuyo- rum.” (Müslim, Fezail:4/1796)

* * *

Sürünün içine salıverilmiş iki aç kurdun, o sürüye ver- diği zarar; mala, mevkiye düşkün bir adamın dinine ver- diği zarardan daha büyük değildir.” (Tirmizi zühd:43)

* * *

“Dünya, Müslümanın zındanı, kâfirin cennetidir” (Tir- miz, zühd:16)

“Ademoğlu ihtiyarlayınca onda iki şey gençleşir:

 1. Mala karşı hırs
 2. Hayata karşı hırs” (Hadis Ans:5/281)

* * *

“Ademoğlu bir dere dolu malı olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doyuramaz.” (R.S.1/23)

* * *

“Sizin hayırlınız, ahireti için dünyasını, dünyası için ahiretini terk etmeyeninizdir.” (Ramuz:363)

* * *

Cezası en hafif olana:

-Eğer dünya her şeyiyle senin olsaydı, şu azaptan kur- tulmak için verir miydin? Denilecek.

O kişi:

-Evet, diyecek. Ona:

-Sen dünyada iken senden bundan daha hafifi isten- mişti: “denilecek” (Hadis Ans:14/223)

-Gözünü dünya işlerini kaptırıp, ahireti unutmaktan sakının.” (R.S:481)

* * *

“Can boğaza gelince şunu şunu şuraya falana şu kadar demeyin. Zaten o mal varislerin olmuştur.” (Buhari, ze- kat:11)

* * *

Her ümmetin bir imtihan sebebi vardır. Benim ümme- timin imtihan sebebiyle maldır.” (Tirmizi, zühd:26)

b)  Ölüm

“Sizden biriniz mutlaka Allah’a hüsn-ü zan ederek öl- sün.” (S. Hadisler:130/96) (Şirkten başka bütün günahları dilerse affedeceğine ümit kesmeyip inanarak ölmek)

* * *

“İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç kimse- nin hariç:

 1. Sadakat cariye sahibi;
 2. Yararlı ilim ve eser bırakanlar
 3. Kendisine dua eden hayırlı evlat yetiştirenler.” (Tir- mizi Ahkam:36)

* * *

“İnsan ölünce her şeyi, önüne konur. O kişi önündeki- lere bakar ve der ki:

-Ya Rabbi, beni geri döndür de dünyada önemsemedi- ğim iyi şeyleri işliyeyim.” (Ramuz:42/8)

* * *

“Ölmek üzere olanlara “Lâ ilâhe illellahı tekin edin. Çünkü o anda bunu söyleyen kimseyi bu kurtarır. Son sözü lâ ilâhe illallah” olan kimse cennete girer.” (Müslim, cenaiz:1)

* * *

Peygamber (as) bu sorgulamayı şöyle haber veriyor:

-“Kıyamet günü insan, şu beş şeyin hesabını vermeden Rabbinin huzurundan ayrılmaz:

 1. Ömrünü nerelerde tükettiğinden,
 2. Gençliğini nerede geçirdiğinden
 3. Malını nereden kazandığından,
 4. Malını nereye harcadığından.
 5. Bildiğiyle amel edip etmediğinden (Tirmizi, kıya- met:1)

* * *

Hz. Peygamber (sav) Abdullah İbni Ömer’e: “Abdullah:

-Allah’ı görüyor muş gibi ibadet et.

-Dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol.

-Hatta kendini ölmüş bil.

-Yarın sana iyi mi, kötü mü deneceğini bilemezsin.” Tavsiyesinde bulunmuştur.) (Tirmizi, zühd:25)

* * *

“Ölümden sonrası görülebilseydi, isteyerek yiyip içe- mezdiniz. Evlerinize girmez dağlara çıkardınız.” (Ra- muz:357/6)

* * *

“Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü unutma. (İbn-i Mace, zühd:31)

* * *

“Ölümü yâd edin kim ölümü çok yâd ederse Allah onun kalbini ihya eder ve ölümünü kolay kılar.” (Ra- muz:80/15)

* * *

Bir gün Allah Rasulüne soruldu:

-“Mü’minlerin en faziletlisi kimdir?

-Ahlakça en güzel olanıdır.

-Mü’minlerin en akıllısı kimdir?

-Ölümü unutmayan, ölüm sonrasına en güzel hazırlık yapandır” buyurdular. (İbn-i Mâce, zühd:31)

* * *

“Ölülerinizi güzel işleri ile anın kötü taraflarını dile ge- tirmeyin” (Tirmizi, Cenaiz:34)

* * *

“Hastanın ya da ölenin yanında bulunduğunuz zaman hayır söyleyin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler” (Ebu Davut Cenaiz:3115)

* * *

“Cebrail (as) bana geldi:

-Ya Muhammed! Dilediğin kadar yaşa bir gün ölecek- sin. İstediğini sev nihayet ondan ayrılacaksın. İstediğini yap mutlaka onun hesabını vereceksin.” (Ramuz:331/9)

* * *

-“Sizden önce biri vardı. Vücudunda ki yaranın acısına dayanamayıp kendini öldürdü. Allah: “Kulum ölümü te- menni ederek ölümü seçti. Bende ona cennetimi haram kıl- dım” buyurdu. (Tecrid-i Sarih Tercümesi:9/192)

Devamla şöyle buyurmuştur:

-“Kendisini yüksekten atarak intihar eden, cehen- nemde ebedi yüksekten atlayıp duracaktır. Zehir içip inti- har eden, o zehri cehennemde devamlı içip duracaktır.

Kendisini bir demir parçası ile öldüren, cehennemde o demir parçasını kendine saplayıp duracaktır.” (Buhari, Tıp:56)

c)  Kabir Hayatı

“Kabir, ahiret duraklarından ilk duraktır. Kim ki ka- birde işi kurtardı, arkası iyidir. Kim de kabirde işi kurtara- madı, gerisi kötüdür.” (Ramuz:105/12)

* * *

“Eğer ölülerinizi gömmekten kaçınacağınız endişesi olmasaydı kabirde olup bitenlerden benim duyduklarımın bir kısmını size de duyurmasını Allah’tan dilerdim.” (Müs- lim, cennet:6717)

* * *

“Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehen- nem çukurlarından bir çukurdur.” (Tirmizi zühd:4)

* * *

“Her kul, öldüğü hal ve yaptığı amel üzere diridir.” (Müslim cennet:83)

“Cenaze defnedildikten sonra onun için dua edin. Zira o sorgulanmaktadır” (R.S:950)

* * *

“Ölü kabirde boğulmak üzere olan kimseye benzer.

Dua bekler, dua edilince sevinir.” (Ramuz:368/10)

* * *

“Ölülerinize yasin okuyun. Yasin kabir azabını hafifle- tir.” (Ramuz:79/4)

* * *

“Kabir ziyareti yap! Onunla ahireti hatırlarsın.” (Ra- muz:292/7)

* * *

“Vefat eden kardeşini ziyaret edin. Onlara selam verin.

Onlarda size ibret vardır.” (Age:292/8)

d)  Ahiret Alemi

-Kıyamet kopmaz:

-İlim hapsolunmadıkça,

-Depremler artmadıkça,

-Zaman daralmadıkça,

-Fitneler zuhur etmedikçe,

-Öldürme olayları artmadıkça

-Mal         çoğalmadıkça.”                 (Kıyamet            kopmaz)            (Ra- muz:457/2)

* * *

“İlim dinin dışına konmadıkça;

-Erkeğin anasına asi, hanımına itaatkâr davranma- dıkça.

-Mescidlerde sesler yükselmedikçe,

-Fasıklar yönetimi ellerine almadıkça

-Geçmiş lanetlendiği zaman, kırmızı rüzgârı, depremi ve yer çöküntülerini bekleyin.” (B.H.Kül:5/362)

* * *

“Vasiyete değer bir şeyi bulunan, vasiyeti yanında bu- lundurmadan iki gece gecelemesi doğru değildir.” (Buhari, Vesaya:1)

* * *

“Allah’a yemin ederim ki, Azrail’in görülmesi bin kılıç darbesinden daha müthiştir” (Ramuz:19/7)

* * *

“Son sözü lâ ilahe illallah olan, cennete girer. (Müslim, cenaiz:2)

* * *

“Bana cennete girecek üç kişi arz edildi:

 1. Şehit olan,
 2. İffetini koruyan,
 3. Allah’a ibadetini güzel yapan.” (H.Ans:14/269)

“Kim bana itaat ederse cennete girer” (H.Ans:12/436)

* * *

“Dört şey cennet hazinesidir:

 1. Sadakayı gizli vermek,
 2. Musibeti saklamak,
 3. Sıla-i rahim yapmak,
 4. Lâ havle velâ kuvvete illabillah” demek. (Ra- muz:70/2)

* * *

“Sözü güzel söyle:

-Selamı açıktan ver,

-Akrabayı yokla,

-Gece herkes uyurken namaz kıl ve selametle cennete

gir.” (Ramuz:72/4)

* * *

“insanın cennete en çok girmesine sebep olan şeyler; Allah korkusu ve güzel ahlaktır.” (Age:80/3)

* * *

“Cennete ilk davet edilenler çok hamd edenlerdir. On- lar darlıkta ve genişlikle hamd ederler.” (Age:159/2)

* * *

“Üç şey vardır ki, onları cennet ehli yapar:

 1. İlim peşinde olmak
 2. Ölülere rahmet okumak.
 3. İhtiyaç sahiplerini sevmek” (Age: 64/10)

* * *

“Rab olarak Allah, peygamber olarak Muhammed’i se- çip beğendim diyenden daha güzel sözlü kimdir. O cenneti hak etmiştir.” (Ebu Davud Vitir:26)

* * *

Şu üç şeyden uzak olan cennete girer: 1-Kibirden

 • Emanete hıyanetten
 • Borçtan.” (Ramuz:415/7)

* * *

“Kulumu gözlerinden mahnum ettiğim zaman kulum şikayet etmezse iki gözüne karşılık ona cennet vardır.” (Ramuz:33/9)

* * *

“Üç kimse cennete hesapsız girer:

 1. Elbisesini yıkar yerine giyecek bir şeyi yoktur.
 2. İki tencere yemeği aynı anda pişmez.
 3. Aileden yiyecek içecek bir şey istendiğinde “Hangi- sinden?” diye soracak, bir durumda değildir.” (Age:266/10)

* * *

“Hiçbir kul yoktur ki, biri cennete biri cehennemde iki evi olmasın. Müm’minin cennetteki evi yapılır. Cehennem- deki evi yıkılır. Kâfirin cennetteki evi yıkılır. Cehennem- deki evi yapılır.” (Age:385/10)

* * *

“Ben ve yetimi himaye eden kimse ile cennete beraber olacağız.” (Buhari, Edep:26)

* * *

“Bir kimse cennete girmek istiyorsa, kendisine yapıl- masını istemediği şeyi başkasına yapmasın.” (Müslim, imare:46)

* * *

Bir gün Ashabına şöyle vaad etmiştir:

“Siz bana attı şeyi garanti edin, bende size cennete gir- menize kefil olayım:

 1. Konuştuğunuzda doğru konusun.
 2. Vadettiğiniz zaman vadinizi yerine getirin.
 3. Emanete riayet edin.
 4. Günahlardan uzak durarak iffetinizi koruyun.
 5. Harama bakmaktan sakının.
 6. Elinizi harama dokunmaktan koruyun.”

* * *

Ahirette Allah’ı görecek miyiz? Sorusuna: “Mü’minler dolunaya gördüğü gibi cennette Allah’ı

görecekler” buyurmuştur. (R.S:1055+Ramuz:135/7)

* * *

“Cehennemliklere uyuzluk musallat olur. Kemikleri görününceye kadar görünür. “Bize bu neden musallat

oldu?” derler. Onlara şöyle denir. “Müslümana eziyet se- bebiyle.” (Ramuz:510/8)

* * *

“Cehennem ehlinin yiyeceği zakkumdan dünyaya bir damla damlasaydı bütün yiyecekleri ve ağız tadını bo- zardı.” (Tirmizi:4/707) (Cehennemliklerin içeceği kanlı su- dur zakkumdur)

* * *

“Kıyamet gününde öncelikle beş şeyin hesabı sorula- caktır.

 1. Hayatını nerede, nasıl geçirdin?
 2. Bilgini nerede kullandın?
 3. Malını nereden kazandın?
 4. Malını nereye harcadın?
 5. Gençliğini, sağlığını nerede yıprattın? (Tirmizi, kıya- met:132)

* * *

“İnsanlar kıyamet günü üç gurup halinde toplanır. Kimi binitli olarak, kimi yürüyerek, kimi de yüz üstü sürü- nerek gelirler.” (Tirmizi, Tefsirul-Kur’an: 17)

* * *

Bir gün Peygamber (sav) ashabına müflis kimdir? Diye soruyor.

Ashabı:

-Hiçbir şeyi kalmamış, malını, mülkünü kaybetmiş kimsedir2 diyor.

Peygamber (as):

-Asıl müflis kıyamet gününde, kıyamet yerine birçok sevapta gelir de, dünyada ona sövmüş, buna iftira atmış, bir başkasının hakkını yemiş, diğerini dövmüş: bunların karşılığı olarak bütün sevapları hak sahiplerine verilen, bir şey kalmayınca da hak sahiplerinin günahlarını alan kim- sedir” buyurmuştur. (Müslim, birr:59)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir