HERŞEYİ YARATAN ALLAH’TIR

Hiç bir şey kendiliğinden Allah’ın yaratmasının dışında olmamıştır. Büyük küçük, görünen görünmeyen her şeyi Yüce Allah yaratmıştır.  

Bunlardan akıllı, bilgili ve en kuvvetli insanoğludur. İnsan da acizdir. O da yaratılmıştır. İnsanda bir şey yaratamaz. Çünkü insan yaratılandır, yaratamaz. İnsan ancak Yüce Yaratanın yarattığı şeylerde değişiklik yapabilir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmiştir:

  • “Her şeyi yaratıp nizam veren, mukadderatını tayin eden Allah’tır.” (Furkan:2)
  • “Allah gökleri ve yeri yerli yerinde yaratmıştır.” (Caşiye:22)
  • “Her şeyi çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız diye” (Zariyat:49)

a)     Yaratmak Allah’a mahsustur.

Yaratmak sıfatı ancak Allah’a mahsustur. Yaratmak yok olanı var etmektir. Madde aleminin bir başlangıcı vardır. Varlık alemini Allah yoktan var etmiştir. Alemdeki varlıkların bir de sonu vardır. Her şeyi yok edecek olan da yine Allah’tır. Yaşatan Allah’tır. Yok edecek olan Allah’tır. Sonra da diriltecek, hesap soracak olan yine Allah’tır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Kur’an’da:

“Allah ile birlikte bir ilah daha edinme” (İsra:22) buyrulur. Geçmişte Allah’tan

başkasına yönelenler hep kendi elleriyle yaptıkları şekillere tapmışlardır. Bundan başka Allah’ın yarattığı diğer varlıklara tapmışlardır. Tabiatın kendisine tapanlar olmuş, şeytana tapanlar olmuş, ineğe, fareye ve çekirge gibi basit varlıklara tapanlar olmuştur.

Yaratma gücüne ancak Cenab-ı Allah sahiptir. Yaratıcılık sıfatı O’na mahsustur.

Varlıkların yaratılışı ilk yaratılışla bitmemiştir. Yaratılış ve yaratma devam etmektedir.

Allah’ın yaratması süreklidir. Her şeyde her an yeni yeni oluşum devam etmektedir. Kur’an’da bu durum şöyle ifade edilmiştir:

–         “O Allah her an yaratma halindedir” (Rahman: 29)

b)     Yaratılışta tesadüfe yer yoktur:

Canlı cansız varlıklar incelendiğinde tesadüfe yer olmadığı görülecektir.

En mükemmel bir şekilde yaratılmış olan insan, diğer canlılar, uzay, güneş sistemi, dünya, dünyanın hareketi, güneşe olan uzaklığı, yerkabuğunun kalınlığı, yeryüzüne dağların dağılımı, mevsimler vs… kör tesadüfün eseri olamaz.

İnsanlardaki parmak izi ve hiçbiri diğerine benzemeyen kar taneleri ve diğer tasarımlar kendi kendine olabilir mi?

Eğer varlık alemi kendi kendine var olsaydı veya tesadüfen yaratılsaydı, o zaman bozukluk, düzensizlik göze çarpardı. Kural, ölçü olmazdı. Bugün canlı cansız hangi varlığa bakarsanız bakın en ufak bir düzensizlik yoktur. Her şey en ince noktasına kadar ayarlanmıştır. Her şey mükemmeldir. Her şey bilinçli bir şekilde bir gayeye göre yaratılmıştır. Yeryüzünde hiçbir şey anlamsız ve boş yaratılmamıştır.  

Bu kurulu düzen karşısında ilim ve akıl asla tesadüfü kabul edemez. Değilse akıl ve ilim inkar edilmiş olur. Birazcık düşünmeye ve araştırmaya yönelen 50 yıllık Alman ateist, varlık alemindeki nizam ve intizam karşısında irkilmiş “ Allah olmadan bu nasıl olur!” diyerek insanlardan özür dilemiş, “kalan ömrümü Allah’a adıyorum” demiştir.

Kur’an’ın ilk suresi ve ayetinde “Alemlerin Rabbi Allah’tır” diye geçer.

Bir ayette de:

  • “İnanmayanlar bilmiyorlar ki, yer ve gök bitişikken onları biz ayırdık ve her canlıyı sudan yarattık…”(Enbiya: 30) şimdi soralım ilmin kabul ettiği bu gerçek nasıl tesadüfi olabilir?

Bakara suresinin 164. ayetinde hiç bir şeyin tesadüf olmayacağı bildirilmiştir.  

Şu varlık alemindeki tasarıma “doğa kanunu” denilebilir mi? düzen ve intizam tabiat anaya bağlanabilir mi?

Tabiattaki var olan şeylerin hepsi yaratılmıştır. Yaratılan bir şey yaratabilir mi?

Tabiat yaratan ve yöneten bir güç olamaz. Kur’an’da şöyle ifade edilir:

  • “O Allah ki, birbiri ile uyumlu yeri göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak; göz aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin kalacaktır.” (Mülk:3-4)
  • “Göğü Allah yükseltti ve dengeyi O koydu” (Rahman:7)

Evet her şeyin yaratıcısı yüce Allah’tır. Tabiatçılar ve Darwin her şeyi tesadüfün eseri görerek Allah’ı inkar etmişlerdir. Tesadüf, alemlerin Rabbi olan Allah’ı inkar maksadıyla ortaya atılmış bir görüştür. Ama nice nice ateistler ve tabiatçılar biraz düşündükleri ve gerçeklerle karşı karşıya geldikleri zaman şaşkınlıklarını, hayranlıklarını itiraf etmekten kendilerini alıkoyamamışlardır. Kendisine hidayet nasip olanlar ise iman etmekten başka çare bulamamışlardır.

c)     Allah niçin yaratmıştır?

Allah hiç bir şeyi boşuna yaratmamıştır. Her şeyin yaratılışında nice nice hikmetler vardır. Bunu Kur’an’da Cenab-ı Allah şöyle açıklar:

  • “O hanginizin ameli daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arşı su üzerinde iken, gökleri ve yeri yarattı” (Hud:7)
  • “Gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık”

(Enbiya:16)

  • “Göklerde ve yerlerde bulunanlar hep Allah’ındır. Bu Allah’ın kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeli ile mükafatlandırması içindir”

(Necm: 31)

“Göğü ve yeri, ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu, inkar edenlerin

zannıdır” (Sad: 27)

  • “Sizi yaratan O’dur, böyle iken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı görendir” (Teğabün:2)

Bu ayetlere göre Cenab-ı Allah varlık alemini yarattığını ve yaratış sebebini bildirmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir