HELAK OLMAK

a)  İnsanı Helak Eden Şeyler

“İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının:

 1. Allah’a şirk koşmak,
 2. Büyü yapmak,
 3. Haksız yere cana kıymak,
 4. Faiz yemek
 5. Yetim malı yemek,
 6. Cihaddan kaçmak,
 7. Namuslu kadına iftira etmek, (Müslim iman:144)

* * *

“Beş şey vardır. Onlarla imtihan olacağınız zaman ar- tık hiçbir şeyde hayır kalmamıştır:

 1. Zina etmek,
 2. Ölçü tartıda hile,
 3. Zekât vermemek,
 4. Akdin bozulması,
 5. Allah’ın           kitabı          ile       amel         etmeyi          terk.”         (H. Ans:17/1221)

* * *

“Allah sapık bir topluluk yüzünden helak etmez. O toplulukta diğerlerinin gücü. Yettiği halde onların kötü- lüklerini engellemediği için toptan helak eder.” (Ra- muz:91/9)

* * *

“Dinde ifrattan kaçının. Sizden öncekiler dinlerinde if- rattan dolayı helak oldular. (Age:176/6)

* * *

“Bir toplumda fuhuş yayıldığında zelzele ve fitneler çoğalır. İdareciler zulmettiğinde yağmur azalır.” (Age:54/45)

* * *

“Ademoğluna isabet eden ağaç sıyrıntısı, ayak kay- ması veya damar sıyrıntısı ancak bir günah, sebebiyledir.” (Age:489/3)

* * *

“Bir yerde iyilik hakim olmazsa Allah diğer halkına şerlileri musallat eder.” (Age:502/11)

* * *

“Günahlardan kaçının. Hesaba çekileceğiniz zaman küçük görüp önemsemediğiniz günahlar sizi helak eder.” (Age:173/9)

* * *

“İnsanlar zulmü gördüğünde zulme mani olmazlarsa onların azaba uğraması pek yakındır.” (R.S.:195)

* * *

“Bir konuda zalime ve zulme yardımcı olan kimse, kuşkusuz Allah’ın gazabına uğrar. (Ebu Davud, Kada:14)

* * *

“Sizden evvelkileri helak eden günah şu idi: İtibarlı biri hırsızlık yaptığı zaman ceza vermezler. Zayıf biri hır- sızlık yaptığında onu cezalandırırlardı.” (Ramazu:138/7)

* * *

-“Beş şeyin cezası peşin görülür:

*Yönetenlere, devlete isyan etmek.

*İnsanlara zulmetmek,

*Anaya babaya asi olmak,

*Akraba ilişkisini kesmek,

*İyiliğe karşı şükretmemek.” (Age:279/6)

* * *

-“Allah’a yemin ederim ki:

*İfrat, keyif, kibir ve oyun eğlence ile geceleyenler, sa- bah domuz ve maymun suretinde kalkarlar. Bunun sebebi:

*Haramları helal saymaları,

*Çalgıcı kadınlar edinmeleri,

*İçki içmeleri,

*Faiz yemeleridir.” (Age:459/2)

* * *

“Bir yerde bir kötülük ortaya çıktığında men edil- mezse, Allah onlara azabını indirir.

-Onlar arasında iyiler bulunsa da mı? Sorusuna:

-Evet, azab onların hepsine iner. Çünkü onlar karşı çık- mamışlardır.” (Age:54/3)

* * *

“İnsan işlediği günahlar sebebiyle rızkından mahrum olur, başına musibet gelir,, kaderi dua değiştirir: ömrü de iyilik artırır.” (Tirmizi, Kadar:6)

* * *

“Zulümden sakının. Çünkü zulüm, kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten sakının çünkü cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanını dökmeye, haramları helal saymaya sevk etmiştir.” (Müslim, Birr:56)

* * *

“Rahmet, zalimlerden çekilip alınır.” (S. Hadis- ler:222/42)

* * *

“Bir Müslümana zarar verene Allah da zarar verir. Me- şakkat verene Allah da meşakkat verir.” (Tirmizi, birr:27)

* * *

“Benden sonra dört fitne gelecek. Sonuncusu geldi- ğinde; kulağa bir şey girmez, göz bir belaya müptela olur ki, yılanın çöreklenmesi gibi. O anda iyilik inkâr edilir,

kötü iyi sayılır. Bu fitne sırasında insanın bedeni öldüğü gibi kalbi de ölür.” (Ramuz:247/3)

* * *

“Allah’a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder, kötülük- ten sakındırırsınız, ya da Allah size azab gönderir. Siz azaptan kurtulmak için dua edersiniz de duanız kabul ol- maz.” (Tirmizi, Fiten:9)

* * *

“Allah’a yemin olsun ki, ümmetimden aşırılık, gurur, kibir, oyun ve eğlence üzerine geceleyenler sabah domuz ve maymun suretinde kalkarlar. Buna sebep, haramı helal saymaları, çalgıcı kadınlar edinmeleri, içki içmeleri, faiz yemeleri ve ipekli giymeleridir.” (Ramuz:495/2)

b)  Fitne

“İyilikler yapmakta acele ediniz. Yakın zamanda ka- ranlık geceler gibi bir takım fitneler çıkacak ki, insan Müs- lüman olarak sabaha çıkar ve kâfir olarak geceler mü’min olarak sabaha çıkar ve kâfir olarak geceler. Mü’min olarak geceler ve kâfir olarak sabaha çıkar ve dünya malı karşılı- ğında dinini satar.” (R.S.:87)

* * *

“Fitneden kaçan bahtiyardır. Fitneye uğrayıp da sab- reden kimseye ne mutlu:” (B.H. Kül:5/9777)

* * *

“Her ümmet için fitne vardır. Ümmetimin fitnesi de maldır.” (R.S.483)

* * *

“Kişinin fitnesi, ailesinde, malında, nefsin de çocu- ğunda ve komşusundadır. Bu fitneyi oruç namaz, sadaka ve iyiliği emretmek kötülükten sakındırmakla önleyin.” (H. Ans:13/355)

* * *

“Size çullanmak üzere yabancı kavimlerin tıpkı sof- raya çağrışan yiyiciler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır.”

-“O gün sayıca azlığımızdan mı?” sorusuna:

-Hayır. Bilakis o gün siz çok olacaksınız lakin sizler bir selin getirip yığdığı çöpler olacaksınız. Ağırlığınız olmaya- cak Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duy- gusunu çıkaracak ve sizin kalbinize zaaf koyacak.”

-Zaaf nedir ya Rasulullah denince:

-Dünyada sevgisi ve ölüm korkusu “buyurmuştur.” (Ebu Davud, melahim:5/4297)

* * *

“Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil. Kılıç darbesi gibidir.” (H. Ars:17/1205)

* * *

“Kişi Allah’ın gazabına Allah’ın gazabına sebep olan bir söz söyler. Kendisi o sözde bir sakınca görmez. Ama o söz sebebiyle cehennemin dibine iner.” (Age:547/1206)

* * *

“Mal dolup taşmadıkça, fitneler zuhur etmedikçe, haksız sebepsiz öldürmeler artmadıkça kıyamet kopmaz.” (Age:17/1234)

c)  Öğle Bir Zaman Gelecek ki:

“İnsanlar öyle aldatıcı yıllar görecek ki, “O yıllarda yalancılar tasdik doğru söyleyenler yalanlanacak. Haine itibar edilecek, emin kimseye de “hain” denecek. Değersiz insanlar söz sahibi olacak.” (H. Ans:17/1230)

* * *

“İslamı yaşama işi gittikçe zorlaşacak. Dünyada ger- çek Müslümanlara sırt çevrilecek. İnsanların cimriliği arta- cak. Kıyamet ancak şerlilerin üzerine kopacak.” (Age:17/1232)

* * *

“İnsanlar öyle günler görecek ki, katil niçin öldürdü- ğünü, maktül niçin öldürüldüğünü bilmeyecek.” (Müslim fit’en:56)

* * *

“Müslümanlar arasına tefrika girip iki guruba ayrıl- dıkları zaman, dinden çıkan bir gurup ortaya çıkacak ve halka en yakın olanlar öldürülecek.” (Müslim zekât:150)

* * *

“Ümmetimden bir kavim, zinayı, ipeği, içkiyi, çalgıyı helal sayacak. Bazı kimselerde dağ eteğine evler yapacak- lar. Onların sürüsünü çoban güdecek. Bir adamda gelecek ihtiyacından dolayı bir şeyler isteyecek ona:

-Yarın gel! Diyecekler. Allah onları geceleyin yakalayı- verir. Ve dağı hareket ettirerek bir kısmını helak eder. Geri kalanlarını da kıyamete kadar maymun ve domuza çevi- rir.” (Buhari eşribe:6)

* * *

-Öyle bir zaman gelecek ki, zaman daralacak, ameller azalacak, aç gözlülük yayılacak, fitneler çoğalacak, öl- dürme olayları çoğalacak.” (Buhari, fiten:5)

* * *

Öyle bir zaman gelecek ki, ilim kaybolmadıkça, dep- remler çoğalmadıkça, fitneler ortaya çıkmadıkça, cinayet- ler artmadıkça, elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz.” (Buhari, istiska:7)

* * *

“Bir zaman gelecek şeytanlar insanların evlatlarına or- tak olacaklar.

-Bu damı olacak ya Resulullah? Denilince:

-Evet,

-Evlatlarımızı nasıl ayırt ederiz?

-Haya ve merhamet azlığından” buyurmuştur.” (Ra- muz:504/4)

* * *

“Fitneler öyle çoğalacak ki, insanlar bir kabrin başında: “Keşke bu kabrin içinde ben olsaydım” diyecek.” (Buhari fiten:22)

* * *

“Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki, biriniz emro- lunduğu şeylerin onda birini terk etse helak olur. Öyle bir zaman gelecek ki onlardan bir “Emrolunduğu şeylerin on da birini yapsa kurtulur.” (Tirmizi, fiten:79)

* * *

“Öyle bir zaman gelecek ki, mü’minin kalbi tuzun suda eridiği gibi eriyecek.

-Niçin ya Resulullah?

-Kötülükleri görüp de onları değiştirmeye güç yetişti- remediği için”

* * *

“Öyle bir zaman gelecek ki, faiz yemeyen kalmayacak, yemeyene tozundan bir şeyler bulaşacak.” (Ebu Davud, büyu:3)

* * *

“Ümmetimin sonunda yalancı deccaller olacak, sizin ve öncekilerin duymadığı şeyleri söyleyecekler. Onlardan sakının” (Müslim, mukaddime:6)

* * *

“Öyle bir zaman gelecek ki, üç şey az bulunacak:

 1. Helal para
 2. Gerçek dost
 3. Yaşatılan sünnet.” (Heysemi:1/172)

* * *

“Öyle bir zaman gelecek ki, kıyamet yaklaştığında ha- ram, helal fetvaları insanların istediği gibi verilecek” (Ra- muz:448/10)

* * *

“Öyle bir zaman gelecek ki, din ilimleri ortadan kalkar cehalet yayılır. Alkollü içkiler çoğalır, içenler artar, zina ya- yılır, savaş sebebiyle erkekler azalır, kadınlar çoğalır.” (Bu- hari, enbiya:1)

* * *

“Öyle bir zaman gelecek ki, Kur’an-ı eğlence yapanlar çoğalır. Kur’an müzik yerine dinlenir. Halbuki o adamın fıkıhtan haberi yoktur.2 (Ramuz:258/7)

* * *

-“Bir zaman gelecek, beş şeye düşkün olacaksınız. Ben onlara ulaşmanızdan Allah’a sığınırım:

 1. Fuhuş yayılıp açıkça işlendiğinde hastalıklar çoğalır.
 2. Ölçü ve tartıyı eksik yapanlar, kıtlık ve zulümle ce- zalandırılır.
 3. Zekat vermeyenler, kuraklıkla cezalandırılır. Allah hayvanlara acımasa, bir dama yağmur yağmaz.
 4. Allah’ın emirlerini ve sünnetimi terk edenlere, Allah düşmanlarını musallat eder, onlarda ellerindekini alır.
 5. Yöneticiler, Allah’ın indirdiğini bırakıp işlerine ge- leni seçerse, Allah onların hesabını kendi aralarında gö- rür.” (İbn-i Mace, fitan:22)

* * *

“Öyle bir zaman gelecek ki sünnetimin dışına çıkan, başka yollarda olan bir takım insanlar gelecek, görünüşleri insan kılığında fakat kalpleri şeytan kalbi olacak.” (B.H.Kül:5/9792)

* * *

“Siz öncekilerin yollarına karış karış, arşın arşın uya- caksınız. Hatta onlar keler deliğine girse, sizde onlara uyup o deliğe gireceksiniz.

-Onlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır ya Resulullah? so- rusuna: Evet, ya başkaları mı olacak buyurmuştur.” (Age:5/9786)

* * *

“Zina zuhur edinceye, akrabadan ilgi kesilinceye, kötü komşuluk zuhur edinceye, emin kimse hıyanet edinceye kadar kıyamet kopmaz.

-O zaman mü’min nasıl olacak? diye sorulunca;

-Yere düşünce bozulmayan, yenilince kırılmayan, ko- kusu güzel olan hurma gibi olacak” buyurmuştur.” (Age:5/9809)

* * *

“Öyle bir zaman gelecek ki, genç ve beyinsiz gençler çıkacak güzel sözler söyleyecekler. Kur’an okuyacaklar fa- kat imanları boğazlarından aşağı geçmeyecek. Dinden okun yaydan çıktığı gibi çıkacaklar.” (B.H.Kül:5/9843)

* * *

“Allah bir topluluğa gazap ederse, onların fiyatlarında pahalılık çarşıda tezatlık olur. Zenginleri zekat vermez baştakiler iyi idare etmez, fakirlerde namaz kılmaz olur.” (Ramuz:375/8)

* * *

“Deccaldan önce aldatıcı seneler olacak. Yağmurlar çok yağacak, bitki az olacak. Doğrular yalanlanacak, yalan- cılar doğrulanacak haine güvenilecek, güvenilir kimse ya- lanlanacak. Önemsiz ayak takımı söz sahibi olacak” (B.H.Kül:5/9811)

* * *

“Öyle bir zaman gelecek ki, yüzleri insan yüzü, kalp- leri şeytan kalbi olacak o zaman:

-Kan dökülecek

-Çirkin davranışlardan kaçınılmayacak.

-Güvenilir olana ihanet edilecek.

-Çocukları ahlaksız, gençler arsız olacak.

-Yaşlılar iyiliği emretmeyecek, kötülükten sakındır- mayacak.

-Onlar yanında sünnet, bid’at gibi, bid’at sünnet gibi olacak.

-İdareciler yanlış yapacak.

-İşte o zaman onlara şerliler musallat olacak. Hayırlılar dua eder ama duaları kabul olmayacak.” (Ramuz:502/11)

* * *

-“Öyle bir zaman gelecek ki, herkesin elinde Kur’an olacak. İçlerinden biri:

-Neden bana tabi olunmuyor. Ben Kur’an okuyorum. Bana uyulmadı. Ben Kur’an’dan başka bir şey uydurma- dan onlar bana uymayacaklar” böyle bir kişinin uydur- duklarına tabi olmaktan sakının. Zira onun uydurduğu şeyler sapıklıktır.” (Age:5/9790)

* * *

Huzeyfe (ra):

“Ya Resulullah, biz cahiliye de kötü durumdaydık. Al- lah bizi bu sapıklıklardan kurtardı. Bize hayır nasip etti. Bundan sonra şey var mı?

Peygamber (as):

-Evet buyurdu:

Huzeyfe (ka) tekrar sordu:

-Peki ondan sonra hayır çıkacak mı? Peygamber (as):

-Evet bazı yanlışlıklar, duman olacak” buyuruyor. Huzeyfe (ra) tekrar:

-Nedir onlar? Deyince Allah Rasulü:

-Evet, bazı kimseler benim sünnetimin dışında hareket edecek. Benim hidayetimden başka hidayet tercih edecek. O zaman yanlışlıktan doğruyu bulursun” cevabını veriyor.

Huzeyfe (ra) tekrar soruyor:

-Peki, ondan sonra şer var mı? Allah Resulü şöyle cevap veriyor:

-Cehennem kapısında davetçiler olacak. Kim onların davetine uyarsa, onu cehenneme atacak.

Huzeyfe (ra) soruyor:

-O zaman erişirsem ne yapayım?

-İşte o zaman Müslümanlardan ve önderlerinden ay- rılma!” (B.H.Kül:5/9791)

* * *

“Bir insanın camiden geçip iki rekât namaz kılmaması, tanıdığından başkasına selam vermemesi gencin yaşlı kim- seyi işinde kullanması kıyamet alametlerindendir.” (Ra- muz:448/5)

* * *

“Öğle bir zaman gelecek ki: “Okuma meraklısı çoğala- cak. Fakihler azalacak, ilim çekilip azalacak. Daha sonra öyle bir zaman gelecek ki, insanların okudukları boğazla- rından aşağı geçmeyecek.” (Hakim, müstetrek:5/504)

* * *

“Kıyamet yaklaştığında: Taylasan giyilmesi çoğalır. Zengine malı için saygı duyulur. Fuhuş yayılır, gayri meşru çocuklar çoğalır. Çocuklar büyüklere emreder, ka- dınların sayısı çoğalır. İdareci zulmeder. Tartıda hile yapı- lır. Köpek sevgisi, çocuk sevgisinin önüne geçer. Hürmet

merhamet kalkar. Çirkin ilişki açıktan yapılır, iyi bilinen kimseler onlara müdahale etmez.” (Ramuz:33/7)

d)  Lanet – Lanetliler

-Mü’min, kusur bulucu, kaba hayâsız ve lanetleyici, olamaz.” (R.S.:274)

* * *

“Olgun Müslüman kimseyi kötülemez, lanetlemez, sö- zünde işinde haddi aşmaz ve hayâsızlık etmez.” (Age:140)

* * *

“İnanan kimse yermez, lanetlemez” (Buhari, edep:320)

* * *

“Gücün yeterse kimseye lanet etme!” (Ramuz:150/8)

* * *

“Birine Allah’ın laneti, Allah’ın gazabı ve cehennem temennisiyle beddua etmeyin.” (H. Ans:9/317) + (Tirmizi, birr:48)

* * *

“Haksızlık edene lanet eden beddua eden, dün ya da intikamını almış olur.” (B. H.Kül:5/240)

* * *

“Beddua ederek onun ahretteki cezasını hafifletme!” (Age:4/275)

* * *

“Bir kimse bir şeye beddua edip, lanet okuyunca bu gökyüzüne yükselir. Sonra yer yüzüne iner. Lanet okunan lanete layıksa onda kalır, değilse lanet geri döner.” (Ra- muz:103/12)

* * *

“Kendinize beddua etmeyin, çocuklarınıza beddua et- meyin, malınıza beddua etmeyin. Duaların kabul olduğu zamana rastlarda duanız kabul oluverir.2 (Ebu Davut, vi- tir:27)

* * *

“Bir kimse insanlara bir söz veya bir işe davet eder de kendisi bunu yapmazsa bu kimse bu halden vazgeçinceye veya söylediğini yapıncaya kadar Allah’ın gazabına uğ- rar.” (Ramuz:420/4)

* * *

“Altı kişiye ben lanet ettim, duası kabul olan her pey- gamber lanet etmiştir:

 1. Allah’ın kitabını tahrife yeltenen,
 2. Allah’ın kaderini tanımayan,
 3. Allah’ın haram kıldığını helal sayan,
 4. Allah’ın zelil kıldığını aziz, aziz kıldığını zelil kılan, 5-Sünnetimi terk eden

6-Gücü ile başkalarına musallat olup zulmeden.” (B.H.Kül:4/277)

* * *

“Ümmetim beş şeyi helal addederek benimserse dar- madağın olur. İki yakası bir araya gelmez.”

 1. İçki içerlerse,
 2. İpek giyerlerse,
 3. Lanetleşirler ve aralarında sevgi kalmazsa,
 4. Çalgı ve dansöz edinirlerse,
 5. Erkekler erkeklerle kadınlar kadınlarla yetinirlerse” (Hadis Ans:7/276)

* * *

“Îçki bağımlısı, adam kabirden iki gözü arasında “Al- lah’ın rahmetinden mahrumdur” yazılı olarak kalkar.

Faiz yiyen, iki gözü arasında, “Allah yanında hiçbir değeri yoktur.” Yazılı olarak kalkar.

Karaborsacı iki gözlü arasında “ateşte yerini hazırla “Yazısı ile kalkar” (Ramuz:508/1)

* * *

“Müslüman, ölülerine sövmeyin, ayıplarını söyleme- yin. Çünkü onlar iyi veya kötü amellerini karşısında göre- cektir. (R.S.:3/147)

* * *

“Bana Cebrail (as) geldi dedi ki:

-Adını duyup da salavat getirmeyenin burnu sürtül- sün.

Ben: amin dedim.

-Ramazana erişip de kurtulamayanın burnu sürtül- sün” dedi.

-Amin dedim.

-Ana babasının sağlığına yetişip de onların rızasını ka- zanamayanın burnu sürtülsün” dedi.

-Amin dedim.

-Ana babasının sağlığına yetişip de onların rızasını ka- zanamayanın burnu sürtülsün” dedi.

-Amin dedim” (Hadis Ans:14/542)

* * *

“Allah üç kişiye buğz eder:

 1. Başa kakıcıyı,
 2. Hırsına düşkün olanı,
 3. Gururlanıp, böbürleneni” (Ramuz:93/1)

* * *

“Allah kıyamet gününde en çok şu kişilere buğz eder.” 1-Yalancıları

 • Kibirlileri,
 • İçinde düşmanlık olduğu halde kardeşinin yüzüne gülenleri,
 • Dinin emirlerine ağır şeytanın çağrısına çabuk uyan-

lar,

 • Hakkı olmayan şeyi yeminle sahip olanları,
 • Söz taşıyanları,
 • Temiz olanın hatasını arayanları” (Ramuz:269/4)

* * *

“Allah kuluna buğz edince ondan:

-Hayayı alır,

-Emaneti alır.

-Merhameti alır,

-İslamın esasını alır. Bundan sonra o kovulmuş şeytan gibi olur.” (Ramuz:23/3)

* * *

“Faiz yiyene, yedirene, senedini yazana, şahit olana, dövme yapana, yaptırana ve sadakayı geciktirene lanet edilmiştir.” (Ramuz:4/6)

* * *

“Sünneti öldürüp, dinin saflığını bozacak şeyler so- kanlara Allah’ın lanet edicilerin meleklerin ve bütün hal- kın laneti onların üzerine olsun” (Ramuz:507/5)

* * *

“Allah takma saç takan, taktırana, faiz yiyene, puta ta- pana, arazinin sınırını değiştirene, hırsıza, ana babasını la- net edene ve Allah’tan başkasına kurban kesene Allah la- net etsin.” (R.S.:3/144)

* * *

“Allah dövme yapanlara, kaşlarını aldıranlara, süs için dişlerini seyrelttirenlere, Allah’ın yarattığını bozanlara Al- lah lanet etsin.” (R.S.:3/205)

* * *

“Onu bunu eğlendiren kadınlara, faiz yiyenlere hür- met olmaz. Bunların kazancı mel’undur. Bunlara itibar edenler lanetlidir.” (Ramuz:267/10)

* * *

“Lût kavminin iğrenç işini işleyen melundur.” (Hadis Ans:5/203)

* * *

“Malını satışa arz eden rızka erer. Pahalılanması için bekleyen, malını satmayan lanete uğrar.” (Hadis Ans:17/677)

* * *

“Ya siz birbirinize iyiliği tavsiye edersiniz. Kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmüne mani olursunuz ya da Al- lah kalplerinizi bir birinize benzetir. İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder.” (Tirmizi, tefsir:5/6)

* * *

“Kadınlara benzeyen erkeklere, erkeklere benzeyen kadınlara Allah lanet etsin.” (R.S.:3/98)

* * *

“Allah hayvanların azasından birini dini iken kesene lanet etsin.” (Ramuz:347/14)

* * *

“Allah, beyinden başkasını efendi edinene, arazi sını- rını değiştirene, amayı yolundan itene, ana babasına lanet edene, Allah’tan başkası için kurban kesene, hayvana teca- vüz edene, lütilik yapana lânet etsin.” (Ramuz:347/16)

* * *

“Allah’ın buğzettiği üç kişi vardır:

-Haramda sapıtıp, haktan ayrılana,

-İslama girdiği halde cahiliye işleri işleyene

-Haksız yere kan dökene” (Hadis Ans:16/329)

* * *

“Bir kimse bir şeyin ayıbını açıklamadan satarsa, da- ima Allah’ın ve meleklerin lanetine maruz kalır.” (Age:16/314)

e)  Kendi Anlatımıyla

Peygamber (as) Miraç’da neler gördü: Semaya çıkışı: (Kendi ifadeleri ile) “Bir gece bana iki kişi geldi, bana:

-Yürü, dediler

Yatan bir adam gördüm başucunda bir kaya vardı onunla başını yarıyordu. Başı iyileşiyor tekrar vuruyordu:

-Sübhanellah bu nedir? dedim.

Yürümemi istediler, yürüdük yanında demir kancalar bulunan yatmış biri vardı. Demir kanca ile yüzünün iki ta- rafının derisini soyuyordu, yüzü iyileşince tekrarlıyordu.

-Sübhanellah bu nedir? dedim.

Yürümemi istediler yürüdük, fırın gibi bir yene geldik. İçerden gürültüler geliyordu. İçinde çıplak kadın ve erkek- ler geliyordu, alttan ateş yükseliyor, onlar çığlık atıp yal- varıyordu. Dayanamadım.

-Sübhanallah bu nedir? Diye sordum.

-Yürü dediler, yürüdük. Kanlı nehirde yüzen kimseler vardı. Kenarda, yanında taşlar bulunan adam vardı. Ke- nara gelince ağzını açıyor, kenarda duran adam ona taş atı- yor, tekrar geliyor ağzını açıyor, adam ona taş atıyordu.

-Bu nedir? dedim.

-Yürü dediler yürüdük, çiçekli ve iri ağaçları olan bir bahçeye geldik. Uzun boylu bir adam ve etrafında çocuklar vardı.

-Bunlar kimdir? dedim.

-Yürü yürü dediler, yürüdük, güzel ve büyük bir ağa- cın yanına geldik. Ağaca çıkmamı istediler, çıktık. Altın ve gümüş tuğlalardan yapılmış bir şehre geldik, bir yarısı gü- zel bir yarısı çirkin insanlar bizi karşıladılar, onlara:

-Gidin şu nehre girin denildi. O güzel nehre girip çık- tılar, iki tarafı da güzel hale gelmişti.

Gördüklerimin ne olduğu bana şöyle açıklandı:

-Bu ant cenneti su da makamın dediler. İçine girmek istedim müsaade etmediler.

-Taşla başını ezen adam, Kur’an-ı reddeden, namaz kılmayan kimsedir.

-Yüzünün derisini yolan adam, yalan uyduran etrafa yalan yayandır.

-Fırın içindeki çıplak kimseler, zina yapanlardır.

-Kan içinde yüzen adam, faiz yiyen adamdır.

-Bahçedeki uzun boylu adam, İbrahim (as)’dir. Etra- fındaki çocuklar buluğa ermeden ölenlerdir.

-Yarısı güzel yarısı çirkin olanlar, iyi amellerin ya- nında kötü ameller işleyenlerdir. Allah onları affetmiştir.” (Buhari, Tabir:48)

* * *

“Miraçta bana: “Yetmiş bin kişi cennete sorgusuz gire- cek; bunlar kin tutmayan, büyü yaptırmayanlar ve Allah’a tevekkül edenlerdir.” Denildi. Köşekler gördüm. Bunlar öfkesini yeren, insanları af edenlerdir” dendi.” (Ra- muz:1287/11)

* * *

“Karınları şiş kimseler gördüm. Firavun ve adamları onları çiğniyordu. Cibril (as) faiz yiyenler” dedi. (Hadis Ans:17/705)

* * *

Pislik yiyenler gördüm, avret yerlerinde bir yama ile hayvanlar gibi otluyorlardı. Bunlar zina edenler” dedi.

“Kendi etlerini yiyenleri gördüm, dedi kodu yapanlar olduklarını söyledi.”

“Başları taşla ezilen bir topluluğa rastladım, bunların namaz kılmayanlar olduğunu söyledi.”

* * *

“Tekrar tekrar dil ve dudakları kesilenleri gördüm. Bunların insanları fitneye çağıran, insanlar arasına fitne so- kanlar olduğu söylendi.”

* * *

“Önlerindeki güzel yemekleri bırakıp pislik yiyenleri gördüm. Bunların eşlerini bırakıp harama yönelen kimse- lerdir dendi.”

* * *

“Karınları şiş, yılanlarla dolu olanları gördüm. Bunlar faiz yiyenlerdir” dendi. (H. Ans: 17/264)

* * *

Dudakları makasla kesilen kimseleri gördüm. Bunlar ümmetinden Kur’an ile amel etmeyen, yapmadığını söyle- yenlerdir, dendi” (Age:15/5)

* * *

Cennetin kapısında “Boçr vermek sadakadan efdal- dir” yazısını gördüm. Ne olduğunu sordum: “Dilenci, ya- nında para olduğu halde ister; borç isteyen ise ihtiyacından dolayı ister, dendi.”

“Bakir tırnakları ile yüzlerini göğüslerini yolanları gördüm. Kim olduklarını sordum Cibril: “Bunlar insanla- rın etlerini yiyenler, ırzlarını şereflerini ciğneyenlerdir.” Dedi.” (Ebu Davut Edep:40)

* * *

“Odun toplayıp onu taşımayanları gördüm. Bunlar kim? Dedim. Cibril (as):

-Bunlar emanete hainlik edenler” dedi.

Kaynaklar:

-Hadis Ans:3/427+17/264+15/4-5)

-B.H. Külliyatı:5/52+50+51

-Ramuz:15/16+333/6+287/11)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir