HAYAT

a)    Aile:

“Gençler, içinizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Zira evlenmek gözleri haramdan korun zinadan muhafaza eder. Gücü yetmeyen ise oruç tutsun.” (Seçme Hadis- ler:174/65)

* * *

“Allah bir kimseye saliha bir kadın nasip ederse, Ona dininin yarısında yardım etmiş olur. Arta kalan yarısından da Allah’tan korksun ve kendini korusun.” (Age:174/66)

“Dört haslet kimde bulunursa, dünya ve ahiretin hayrı kendisine verilmiş olur.

 1. Şükreden kalıp
 2. Zikreden dil
 3. Belaya sabreden beden
 4. Kocasına          ve      malına         hiyanet          etmeyen          kadın.” (Age:175/68)

* * *

“Kadın dört şeyi için nikahlanılır:

 1. Soyu için
 2. Malı için,
 3. Güzelliği için
 • Dindarlığı için. Sen dindar olanını tercih et, mutlu olursun.” (Buhari nikah:15)

* * *

“Kadınlar konusunda Allah’tan korkun. Çünkü siz on- ları Allah’ın emaneti olarak aldınız.” (Ebu Davut, mena- sık:56)

* * *

“Her doğan islam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra da ana baba onu ya Hristiyan ya Yahudi, ya da mecusi yapar. (Buhari, cenaiz:92)

* * *

“Hiçbir          inanmış          erkek         kadına         buğz        etmesin.” (R.S.:275)

* * *

“Kişinin ailesini ihmal etmesi, ona günah olarak ye- ter.” (R.S.:293)

* * *

“En hayırlınız ailesine en güzel davrananızdır.” (İbn-i Mace Nikah:50)

* * *

“Kadınlarınızı dövmeyiniz. Kadınları döven erkekler hayırlı kimseler değildir.” (Age:320)

* * *

-“Dikkat edin! Kadınların üzerinde hakkınız vardır. Kadınlarında sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin hakkı- nız; istemediğiniz kimseleri eve almamalıdır. Onların siz- deki hakkı ise; giyimlerinde ve yemelerinde ihtiyaçlarını gidermeniz ve kendilerine iyi davranmanızdır” (Tirmizi, Rada:11)

* * *

“Çocuğunuzun ilk sözü “La ilahe illallah” olsun. Yedi yaşında namazı öğretin, on yaşında kıldırın.” (R.S.:338)

* * *

“Kadınları yalnız güzellikleri için nikahlamayın. Olur ki güzellikleri kendilerini ahlaken alçaktır. Onlarla malla- rının hatırı içinde evlenmeyin. Belki malları kendilerini az- dırır. Onlarla dindarlıkları yüzünden evlenin.” (İbn-ı Mace:1859)

* * *

“Kendinize denk olmayanlarla değil, denk olanlarla

evlenin denk olanların kızlarını isteyin.” (H. Ans.:17/209)

b)    Ana – Baba

Kime iyilik edeyim sorusuna Allah Rasulü şu cevabı vermiştir:

“Anana, babana kız kardeşine, erkek kardeşine bun- lardan sonra yakınlarına iyilik et. Bu yapılması gereken bir

vazifedir. Bunlar ilişkileri devam ettirilmesi gereken ya- kınlarındır.” (Ebu Davud, edep:28)

* * *

“Ana babanın öldükten sonra onlara nasıl iyilik edebi- lirim sorusuna da cevabı: “Onlara dua edebilirsin, rahmet dileyebilirsin, dostlarına hürmet edip ikramda bulunabilir- sin. Akrabaları ile ilgilenip, onlara karşı yapman gereken görevleri yapabilirsin” olmuştur. (Ebu Davud, edep:130)

* * *

“Anam babam için sadaka versem onlara ulaşır mı so- rusuna cevabı şöyle olmuştur: “Evet ulaşır, sen sadaka ver:” (Buhari, Vesaya:19)

* * *

“Allah’ın rızası babanın rızasındadır.” (S. Hadis- ler:137/1)

* * *

“Anne baban senin ya cennetin ya cehennemindir. “ (Age:138/3)

* * *

Sahabi anamı babamı ağlayarak bıraktım senin hizme- tine geldim demesi üzerine:

“Öyleyse onlara dön de ağlattığın gibi onları güldür.” (Age:140/7)

* * *

Allah yolunda cihada katılmak üzere gelen adama:

-Anan baban var mı?

-Var ya Rasulullah

-Onlara dön, onlara hizmet et, onlara ikramda bulun” buyurdu (Age:141/8)

* * *

“Anne babanıza iyilik edin” ihsanda bulunun ki, ço- cuklarınızda size itaat etsin ve saygı göstersinler, iffetli ve namuslu olun ki, kadınlarınızda iffetli ve namuslu olsun- lar.” (Age:141/1)

* * *

“Üç kişi vardır ki, kıyamet günü Allah merhamet na- zarı ile bakmaz:

 1. Ana babanıza asi olan,
 2. Devamlı içki içen,
 3. Verdiğini başa kakan.” (Age:157/36)

* * *

“Üç dua vardır ki reddolmaz:

 1. Mazlumun duası,
 2. Misafirin duası
 3. Ana babanın evladına olan duası” (Age:160/41)

* * *

Allah Rasulü minber de üç defa “AMİN” der. Sebebi sorulunca:

“Bana Cebrail geldi

-Ana babasına yetiştiği halde onların rızasını kazana- mayanı Allah rahmetinden uzaklaştırsın” dedi. Ben amin dedim.

-Ramazana yetiştiği halde af olmayanı Allah rahme- tinde uzaklaştırsın dedi ben amin dedim.

-Yanında ismim anıldığı halde salavat getirmeyeni Al- lah rahmetinden uzaklaştırsın dedi. Ben de amin dedim” diye izah etmiştir.” (Age:149/21)

c)    Sıla-i Rahim

“Akraba ile ilişkisini kesen cennete giremez.” (Buhari edep:11)

* * *

“Rızkının bollaşmasını, ömrünün uzamasını isteyen akrabasını gözetsin; (Buhari edep:12)

* * *

“Allah’a ve ahiret gününe inanan akrabasını görüp gö- zetsin.” (R.S.:312)

* * *

“Kim Allah’a ve ahiret gününe iman etmiş ise misafire ikram etsin. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman etmiş ise yakınları ile ilgilensin.” (S. Hadisler:203/7)

* * *

“Sadakanın en kıymetlisi, içinde düşmanlık hisleri ta- şıyan fakat bunu açığa çıkarmayan akrabaya verilen sada- kadır.” (Age:205/11)

* * *

“Komşusu şerrinden emin olmayan vallahi cennete gi-

remez.” (Buhari, edep:31)

* * *

“Allah’a ve ahiret gününe inanan komşusuna hürmet etsin.” (Müslim Birr:142)

* * *

“Misafirlik üç gündür. Üç günden sonrası külfettir.” (Buhari, edep:85)

* * *

“Yaşlıları, düşkünleri gözetin. Onlar sayesinde yardım görüyorsunuz.” (R.S.:314)

* * *

“Bir yaşlıya ikram ederne Allah’ta ona ikram edecek birilerini halk eder.” (Age:391)

* * *

“Küçükğüne merhamet etmeyen, büyüğü ne saygı göstermeyen bizden değildir… (Tirmizi, birr:15)

d)    Haklar

“Kıyamet gününde her hak, sahiplerine geri verilecek- tir. Boynuzlu koyundan boynuzsuz koyun öcünü alacaktır. (Muslim, Birr:60)

* * *

“Kıyamet günü hak sahiplerine haklarını mutlaka öde- yeceksiniz. Kişiyi tanımadığı birisi yakasına yapışır ve der ki, sen beni kötü hal üzerine gördün de ondan men etme- din.” (Müslim, birr:6)

* * *

“Kim bir karış toprağı haksız yere gasp ederse, o yer kıyamet gününde yedi kat olarak boynuna geçirilecektir. (R.S:206)

* * *

“Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı: 1-Karşılaştığında selam vermek,

 • Olumlu davetine icabet etmek,
 • Nasihat isterse nasihat vermek,
 • Aksırınca hamd ederse, şükrederse, “Yerhamükel- lah” demek.
 • Hastalanırsa ziyaret etmek,
 • Ölürse cenazesine katılmaktır.” (Müslim:7/53)

* * *

“Kim bir Müslümanın hakkını yemin ederek ele geçi- rirse, Allah ona cehennemi vacip kılar, cenneti de haram kılar.”

-Az bir şey olsa da mı? Sorusuna şu cevabı verir:

-Misvak ağacından bir çubuk da olsa” (R.S.214)

* * *

“Kim bir kul hakkı yemişse, derhal o kardeşi ile helal- leşin. Çünkü kıyamet günü dirhemde geçmez, dinar da. Böyle olunca o hak yiyen kişinin sevapları alınır. O adama yüklenir. Eğer sevapları yoksa. O hakkını yediği adamın günahları buna yüklenir.” (Buhari, Rikak: 48)

* * *

“Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malı ile ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunma- dığı kıyamet günü gelmeden o kimse ile ödeşsin. Yoksa kı- yamet günü sevapları alınır karşı tarafa verilir. Sevapları biterse karşı tarafın günahları ona yüklenir.” (Buhari, me- zalim:10)

* * *

“Haramın bitirdiği et, cehenneme layıktır” (R.S.1883)

* * *

“Din kardeşini bir suçundan dolayı ayıplayan kimse, o suçu (günahı) işlemeden ölmez.” (Tirmizi, kıyame:53)

* * *

“İnsanlara zarar vermek ve zarara zararla karşılık ver- mek yoktur.” (İbn-i Mace, Ahkam:17)

* * *

Peygamberimiz bir gün ashabı ile birlikteydi ve sohbe- tine şöyle başladı: “Müflis kimdir bilir misiniz?” As- hab’dan söz alan biri, “Bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir.” dedi. Bu cevap üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu. “Asıl müflis, kıyamet gününde kıl- dığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekâtla gelir. Ancak dünyada iken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin ma- lını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da döv- müştür. (Bunların karşılığı olarak) iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.” (Müslim, Birr:59)

* * *

“Vücudunun senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin se- nin üzerinde hakkı vardır. Misafirin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını ver… (Buhari, edep:84)

* * *

“Bir Müslümana zarar verene Allah da zarar verir. Me- şakkat verene Allah’ta meşakkat verir.” (Tirmizi birr:27)

* * *

“Hayvanı boğazladığınızda güzel boğazlayın. Öldür- düğünüzde güzel öldürün. Boğazlamadan bıçağı bileyin. Hayvanı yormayın rahat ettirin.” (Ebu Davut, da- haya:2797)

* * *

“Dilsiz hayvanlar hakkında Allah’tan korkun! (Ebu Da- vud, cihad:44)

* * *

“Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır.” (Müslim, Se- lam:153)

* * *

“Bir kadın kediyi hapsetti. Yedirip içirmediği için kedi öldü kadın cehennemlik oldu.” (Buhari, Enbiya:54)

 • Çevre ve sağlık:

“Temizlik, imanın yarısıdır” (Müslim Tahare:1)

* * *

“Ellerinizi yıkayın. Fazla tüyleri alın. Dişleriniz fırçala- yın. Süslenin kıyınızı, köşenizi temizleyin.” (Ramuz:75/12)

* * *

“Avlularınızı ve çevrenizi temiz tutun, lanetli iki şeyden sakının.

İnsanların gelip geçtiği yolları ve gölgelikleri kirletme- yin.” (Müslim, tahara:20)

* * *

“Yollar üzerinde Müslümanları rahatsız eden şeyi kaldı- ran kimseyi bu işinden dolayı cennet nimetleri içinde gör- düm.” (R.S.:127)

“Durgun suya, insanların gelip geçtiği yola ve gölge- lendikleri yerlere abdest bozmayın.” (Buhari, vüdu:68)

* * *

“Sümkürdüğünüz zaman onu örtün ki başkasına zarar vermesin.” (Müsnad:1/179)

* * *

Ebu Vasıl (ra):

-“Peygamberle musafaha ettim. Tırnaklarım uzamıştı. Peygamber (as):

-Sizden öyleleri var ki, tırnakları yırtıcı kuş tırnağı gibi uzamıştır. Diplerinde cünüplük, kir, pas ve pislik vardır.” (İbn-i Hanbel:5/427)

* * *

“Biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın ve sesini kıssın.” (Müslim, Zûhad:58)

* * *

“Biriniz aksırdığı zaman iki avucunu yüzüne koysun ve sesini kıssın.” (Ebu Davud edep:90)

* * *

“Aksıran kişi “Elhamdülillah” derse, duyan yerhamü- kellah” diye cevap versin. Aksıranda yehdina yehdikü- mullah” dersin” (Buhari edep:126)

* * *

“Bedeninizi az yiyip içmekle zayıflatınız. Etlerinizi azaltınız, yağlarınızı eritiniz.” (Ramuz:28/13)

* * *

“Yanıma kokmuş ağız ve sararmış dişlerle gelmeyin.” (Ramuz:335/4)

* * *

“İnsan vücudundan ayrılan şu yedi şeyi gömünüz:

-Saçı

-Tırnağı

-Kanı

-Adet kanını

-Dişi

-Pıhtıyı

-Doğum artıklarını” (Ramuz:549/17)

* * *

“Yiyecek ve içecek kapların ağzını kapatın” (Müslim, eşnibe:96)

* * *

“Bir yerde bulaşıcı hastalık olduğunu duyarsanız oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde olursa oradan ay- rılmayınız. (Buhari, Tıp:30)

* * *

“Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet ko- puyor olsa bile derhal onu diksin.” (İbn-i Hanbel:3/184)

“Bir kimse bir ağaç diktiğinde yüce Allah mutlaka bu ağacın meyvesi oldukça ona sevap yazılır.” (Age:5/416)

f)    Selam

“Selamı yayınız” (Müslim, iman:93)

* * *

“Bir topluluğa vardığınızda selam verin. Topluluktan ayrılanda selam versin. (Ebu Davud, edep:189)

* * *

“İnsanlarla konuşmadan önce selam verin. Önce selam sonra kelam.” (Tirmizi, isti’zân:11)

* * *

“Birbirinizle             karşılaştığınız              zaman         selam        verin.” (B.H:Kül:4/7682)

* * *

“İnsanların Allah yanında en makbul olanı, önce selam verendir.” (R.S.:859)

* * *

“Kim bir günde ister topluluk ister kişi olarak Müslü- manlardan yirmi kişiye selam verir de o gün veya o gece ölürse, cenneti hak eder. (Cennetlik iş yapmış olur.)” (Age:4/7688)

* * *

“Küçük olan büyük olana, erkek (uygunsa) kadına se- lam verir.” (Age:4/7692)

* * *

“Bir topluluktan bir kişinin selam vermesi diğer toplu- luktan bir kişinin selam alması yeterlidir.” (Age:4/7689)

* * *

“Ailenin yanına geldiğin zaman onlara selam ver ki, sana ve ailene bereket olsun.” (Tirmizi, istilizan:10)

* * *

“Bir yere girmek için izin isteyene selam vermedikçe girmesi için izin verilmez.” (Age:4/7718)

* * *

“İnsanların en acizi duada aciz olan, en cimrisi selam- laşmada cimri olandır.” (Age:4/7717)

* * *

Yolun hakkı nedir sorusuna:

“-Yolun hakkı harama bakmamak gelip geçeni rahat- sız etmemek, iyiliği emredip kötülükten men etmek, veri- len selamı almaktır.” (B.H.Kül:4/7777)

* * *

“Selam verirken Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin. Yahudiler parmakları ile parmakları ile Hristiyanlar avuç içi ile selam verirler.” (H. Ans:9/3378)

* * *

(Peygamber (as) a selam göndermek isteyen: “Eesselatü vesselamü aleyke ya Rasulullah” der.)

 • Yeme – İçme, Yatıp – Kalkma

“Sizlerden biri yemek yediği zaman, besmele çeksin. Eğer unutursa hatırlayınca “Bismillahi evvelihi ve ahirini” desin.” (R.S:732)

* * *

“Yemeyi sağ elle yiyin. Bir şey içerken sağ elle için.

Çünkü sol elle şeytan yer içer.” (Müslim, Eşribe:105)

* * *

“Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, yemeyi bereket- lendirir.” (Tirmizi, Et’ime:39)

* * *

“Yemeyi bir yere dayanarak yemeyin. (Buhari, Et’ime:13)

* * *

“Her hastalığı başı, karnı fazla doldurmaktır.” (Ra- muz:72/10)

* * *

“Ekmeğe hürmet edin. Zira o yerin göğün bereketidir.

Kim düşen bir kırıntıya alır yerse bir günahı bağışlanır.”

* * *

Suyu tek nefeste içmeyin. Üç nefeste için. İçerken bes- mele çekin. İçtikten sonra “Şükür elhamdülillah” deyin. (R.S:761)

* * *

“Sizden biri bir şey içerken tasın içine solumasın, üfle- mesin.” (Buhari, esribe:25)

* * *

“Sizden biri sakın ayakta bir şey içmesin, eğer unuta- rak içerse çıkarsın” (Müslim eşribe:116) + (R.S:775)

* * *

“Allah yiyip içmede kendisine hamd eden kulundan razı olur.” (R.S.:439)

* * *

“Bir davete çağrıldığınızda icabet edin” (Buhari, ni- kah:74)

* * *

“Davete gidin ve davet sahibine dua edin.” (Müslim, nikah:106)

* * *

“Yemeklerin en fenası, zenginlerin davet edilip, fakir- lerin davet edilmemesidir.” (Buhari, nikah:72)

* * *

“Yattığınız zaman ateşi söndürünüz. (Ramuz:467/4)

* * *

“Ateş size düşmandır. Uyumadan ateşi söndürün.” (R.S.:161)

* * *

Yüzü koyun yatana:

“Kalk Allah bu yatışı sevmez” demiştir. (R.S.:821)

* * *

“Çıblak yatmayın!” (Ramuz:23/11)

* * *

“Yatmadan abdest alın, sağ tarafınıza yatın.” (R.S:818)

* * *

“Bir kimse abdestli yatar da gece ölürse şehit olarak ölür.” (Ramuz:411/1)

* * *

“Bir kimse akşam abdestle yatarsa, onun yanında bir melek bulunur. O melek sabaha kadar ona dua eder. Ve der ki: “Allah’ım bu kulunu affet.” (Age:410/13)

* * *

“Sizden biri bir yerden Allah’ı zikretmeden kalkarsa eksik iş yapmış olur. Bir kimse yatağa yattığında Allah’ı zikretmezse yine eksik iş yapmış olur.” (R.S:822)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir