GÜNAH

“Başkasının kusurlarını ona buna duyuranın kusurla- rını da Allah duyurur.” (Buhari Rikak:36)

* * *

“Kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da o kimsenin ahirette ayıbını örter” (Tirmizi, Birr:19)

a) Günah

“Benim ümmetimin hepsi af olunur. Yalnız açıktan gü- nah işleyenler af olunmaz. İnsanlar gece bir işi yapıp sonra sabah Allah onu örttüğü halde o, birilerine “Ben şöyle yap- tım” demesi, suçunu açıklamadır. Halbuki Rabbi gece ken- disini örtüyor, o ise sabah Allah’ın örtmüş olduğu günahı ifşa ediyor.” (S. Hadisler:106/59)

* * *

“Gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme girer.” (Ramuz:400/4)

* * *

“Kul işlediği günah yüzünden rızkından mahrum olur.” (Age:98/7)

* * *

“Günah kalbi karartır. Her günah kalpte siyah bir nokta oluşturur. Terk edilip tövbe edilmezse, bütün kalp kararır” (Age:26/9)

* * *

“Şu büyük günahlardan, ateşten korunur gibi koru- nun:

 1. Allah’a şirk koşmak,
 2. Anaya-babaya isyan etmek,
 3. Haksız yere cana kıymak,
 4. Namuslu kadına iftira etmek,
 5. Zina yapmak,
 6. Büyü yapmak,
 7. Yetim malı yemek,
 8. Faiz yemek,
 9. Günah işlemekte ileri gitmek, 10-Hırsızlık yapmak,
 10. İçki içmek,
 11. Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak,
 12. Yalan yere yemin etmek” (Buhari ve saya:8/1172)

* * *

“Yedi helak edici günahtan sakının: 1-Allah’a şirk koşmak,

 • Sihir-büyü yapmak
 • Haksız yere adam öldürmek,
 • Yetim malı yemek
 • Zina etmek
 • Namuslu kadına iftira etmek
 • Düşmanla mücadeleden kaçmak.” (B.H.Kül:4/286)

* * *

“Sakın içki içme çünkü o, bütün kötülüklerin anası- dır.” (İbn-i Mace, eşribe:1)

* * *

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden içki bulunan sof- raya oturmasın.” (Tirmizi edep:280)

* * *

“Şüpheyi bırak, şüphe vermeyene bak (R.S.:593)

* * *

“Günahı küçük görmekten sakının küçük görülen gü- nahlar sahibini helak eder” (Ramuz:178/9)

* * *

“Kendisini günahtan korumayanı Allah da korumaz.” (Age:446/12)

* * *

“Kul günaha düşmek istemez ve günahtan korunmak isterse, Allah onu korur.” (Ramuz:25/11)

* * *

“Bir kemse hakkı olmayan bir para ile hacca giderse “Lebbeyk Allahümme lebbeyk” derse sana lebbeyk yok haccında kabul değildir.” Denir. (Ramuz:418/6)

* * *

“Her insanın hata eder, hata edenlerin en hayırlısı, tövbe edendir.” (Tirmizi, kıyamet:29)

* * *

“Günahlarından dolayı tövbe eden günahsız gibidir.” (Ramuz:196/12)

* * *

“Kim günahlarından dolayı pişman olur da iki rekât namaz kılar. İnanarak Allah’a tövbe ederse Allah onu af

eder.” (Ramuz:384/6)

* * *

“Büyük günahların en büyüğü Allah’a şirk koşmak- tır.” (B.H.Kül:4/286)

b)   Haram

“Haram olan şeyler bellidir. Helal olan şeylerde belli- dir. Bu ikisinin arasında şüpheli olan şeyler vardır. Bunlar- dan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Birde şüpheli şeyler vardır, şüpheli şeylerden kaçınmayan harama dü- şer, dikkat edin.” (Buhari, iman:39)

“Allah’ın kitabında helal kıldığı, kıyamete kadar helal- dir. Haram kıldığı da kıyamete kadar haramdır.” (Ra- muz:495/8)

* * *

“Kur’an’ın haram kıldığını helal sayan Kur’an’a inan- mamıştır.” (H.Ars:2/142)

* * *

“Bir şey vardır ki, kim de bulunmazsa ameli ona fayda vermez:

 1. Kendisini günahlardan alıkoyan takva,
 2. İyi geçinmeyi sağlayan güzel ahlak,
 3. İhtiyaç          sahibini           karşılayan            yumuşaklık”              (Ra- muz:262/11)

* * *

“Bir lokma haram yiyenin kırk gün namazı ve duası kabul olmaz. Haramın bitirdiği et, cehenneme layıktır.” (R.S.:1883)

* * *

“Bir kimsenin satın aldığı on dirhemlik elbisede bir dirhem haram olsa, o elbise ile kıldığı namaz kabul olmaz.” (Ramuz:404/2)

* * *

“Allah yolunda sefer yapmış, üstü başı tozlu adam el- lerini açmış “Ya Rab”, Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbu ki yediği haram içtiği haram nasıl duası kabul olur?” (R.S.:1883)

* * *

“Haramla tedavi olmayın. Allah ümmetimin şifasını haram kıldığı seyler de yaratmamıştır.” (Ebu Davut, tıp:2)

* * *

“Haram mal hayr etmez. O maldan sadaka kabul ol- maz. Kendisine kalan mal da cehennem azığı olur.” (Ra- muz:377/13)

* * *

“Öyle bir zaman gelecek ki, kişi sahip olduğu şeyin he- lalden mi, haramdan mı olduğuna dikkat etmeyecek.” (Bu- hari Büyu:28)

* * *

“Altı şey haramdır:

 1. Emirin rüşvet alması
 2. Köpek parası
 3. Kısrak aşım parası
 4. Zira parası
 5. Kan parası
 6. Kahinin parası” (Ramuz:297/2)

* * *

“Sakın sizden biri kıyamet günü böğüren bir deve, kiş- neyen bir at, meleyen bir koyun, altın gümüş elbise olduğu halde “Beni kurtar dediğini duymayayım. “Ben size söyle- medim mi?” diye cevap veririm.” (H. Ans:6/437)

* * *

“İçmesi haram olanın satılması da haramdır.” (Mu- vatta Esribe:5)

“Allah içkiyi, içene, içirene, satana, alana, yapana,, ta- şıyana, sunana lanet etmiştir.” (Ebu Davut, eşribe:2/3674) + (Ramuz:11/2)

* * *

“Sarhoşluk veren ve uyuşturan her şeyden sizi men ediyorum.” (Ebu Davud:3/829)

* * *

“Allah’a ve ahiret gününe inanan içki içmesin. Allah’a ve ahiret gününe inanan içki sofrasına oturmasın.” (Ra- muz:439/6)

* * *

“Çoğu sarhoşluk veren şeyin azıda haramdır.” (Ebu Davud, eşribe:3681)

* * *

“Üç kimse cennete giremez:

 1. Eşini başkasına sunan erkek,
 2. Kendini erkeklere benzeten kadın.
 3. İçki içmeye devam eden kimse

İçki şifa değil derttir.” (Müslim, eşribe:6/1984)

c)   Zulüm

“İnsanlara dünyada haksız yere zulmedenlere Allah ahirette azap edecektir.” (R.S.:177)

* * *

“Kim mü’minlere zarar verirse, Allah da onu zarara uğratır. Kimde mü’minlere eziyet verirse; Allah da ona ezi- yet verir.” (H. Ans:16/314)

* * *

“Kim ümmetimin idaresi ile görev üstlenir de onlara zorluk çıkarırsa, sen de onu zora koş! Kimde ümmetimin yönetiminde görev alırda onlara kolaylık gösterir hoş mu- amele ederse, sen de ona kolaylık göster hoş muamele et!” (Muslim, iman:19)

* * *

“İnsanlar zalimi görür zulmüne mani olmazlarsa, Al- lah’ın toptan azaba uğratması yakındır.” (A.S.:195)

* * *

“Bir insan, batılla hakkı yenmek isteyen bir zalime yar- dım ederse, o kimse Allah’ın ve Rasulünün zimmetinden silinir.” (Ramuz:406/5)

* * *

“Zalime de mazluma da yardım edin.”

-Mazluma anladık, zalime nasıl yardım edelim? Soru- suna:

-“Onu zulmetmekten uzaklaştırarak” cevabını vermiş- tir. (Buhari, ikrah:7)

* * *

“Ya siz bir birinize iyi şeyler tavsiye edersiniz, kötü- lükten sakındırırsınız. Zalimin zulmüne mani olursunuz. Ya da Allah kalplerinizi bir birbirinize benzetin ve size de lanet eder.” (Tirmizi, tefsir:5/6)

* * *

“Bir kimse Müslüman bir kimsenin hakkını yemin ederek elde ederse, Allah ona cehennemi vacip, cenneti ha- ram kılar.

-Az bir şey olsa da mı? Sorusuna:

-Misvak ağacından bir çubuk dahi olsa cevabını ver- miştir. (R.S.:214)

* * *

-Kıyamet günü gasp ettiğinin hakları mutlaka ödeye- ceksiniz. Öyle ki, boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacak.” (Age:204)

* * *

“Kim bir karış yani haksızlıkla gasp ederse, o yer kıya- met gününde yedi kat olarak boynuna geçirilecektir.” (Age:206)

* * *

“Kimin üzerinde zulüm varsa hiçbir şeyin fayda ver- meyeceği gün gelmeden helallik alıp kurtulsun. Aksi halde

zulüm oranında salih ameli varsa ondan alınır. Şayet iyi- likleri yoksa, hak sahiplerinin kötülüklerinden alınıp ona yüklenir.” (Age:210)

* * *

“Zalimden sakının. Zira zulüm kıyamet gününde ka- ranlıktır.” (Ramuz:13/12)

* * *

“Gücünüz yettiğince zulümden sakının zira bir insan kıyamet günü iyilikleri ile gelir, sevaplarının kendisini kurtaracağını zanneder, o sırada denilir ki:

“Falanın senin üzerinde hakkı var. Onun iyiliklerin- den alınır. Öyle ki hiçbir iyiliği kalmaz. Zulüm iyilikleri ya- kar yokeder. Bu odun toplayıp ateş yakan, ateşin odunları yakıp kul etmesine benzer.” (Ramuz:13/13)

d)   Yalan:

“Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Yalandan sakının zira yalan in- sanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür.” (İbn-i mace, mukaddime:7)

* * *

“İster ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun yalan söyle- mek Müslümana yakışmaz.” (İbn-ı Mace, sünnet:7)

* * *

“İnsanları güldürmek için yalan söyliyen kimselere yazıklar olsun.” (İbn-ı Hanbel:2/353)

* * *

“Yalan, ibadetleri ve sevaplı amelleri boşa çıkarır. Bir kimse yalanı yalanla iş yapmayı bırakmazsa, Allah’ın onun yeme içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur.” (Ra- muz:442/7)

* * *

“Yalan söyleyenin ağzının kokusundan melekler ra- hatsız olur ve ondan ayrılır.” (Ramuz:104/11)

* * *

“Yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İn- san yalancılık yapa yapa Allah katında yalancılardan yazı- lır.” (Buhari, edep:69)

* * *

“Kim görmediği rüyayı gördüm derse, ahirette ona iki arpa danesi verilir, bir birine düğmelemesi istenir. Yapa- mayacağı bu işle azap olunur.” (R. S::1573)

* * *

“Kim yalana devam ederse, yalan niyeti taşırsa, önce kalbinde siyah nota oluşur. Sonra nokta büyür. Kalbi kara- rır, sonun da Allah yanında yalancılar defterine kaydedi- lir.” (Muvatta Kelam:18)

* * *

“İnsanların arasını düzeltmek için hayırlı söz söyle- yen, yalan söylemiş olmaz.” (R.S.:1576)

* * *

“Yalanın hepsi kaydolur. Müslümanın başından bir musibeti defeden veya iyilik getiren yalan müstesna” (Ra- muz:229/1)

e)   Zina

“Altı konuda şu tavsiyemi tutana cennet var: 1-Konuşunca yalan söylemeyen

 • Dininden taviz vermeyen.
 • Emanete hainlik etmeyen.
 • Gözünü haramdan sakındıran.
 • Elini haramdan sakındıran.
 • Cinsel organını haramdan koruyan.” (Ahmet b.

Hanbel, Müsnet:5/323)

* * *

“Harama bakış, iblisin zehirli oklarından bin oktur. Kim Allah korkusu sebebiyle onu terk ederse, Allah bu davranışına karşılık ona kalbinde hissedeceği bir iman ve- rir.” (Hakim:4/349)

“Harama bakan göz zinası etmiş olur.” (R.S.:3/1647)

* * *

Hz. Ali (ra)a:

“Ey Ali! Bir bakışa ikincisini ekleme! Çünkü ilk bakış affedilmiştir. Ancak sonraki ikinci bakış aleyhinedir.” (Ebu Davut, nikah:42-43) + (Tirmizi Edep:28)

* * *

İnsanoğluna zinadan nasibi takdir edilmiştir. İnsa- noğlu mukadder olan abu akıbete erişecektir. Gözlerin zi- nası; yabancı kadınlara şehvetle bakmaktır. Kulakların zi- nası; dinlenmesi haram olan sözleri dinlemektir. Dilin zi- nası; söylenmesi haram olan sözler söylemektir. Elin zi- nası; yabancı bir kadına dokunmaktır. Ayakların zinası; gi- dilmesi haram olan yerlere gidilmektir. Kalbin zinası da; zinayı temenni etmektir. Tenasül organı kalbin temenni- sini ya gerçekleştirir ya da kaçınarak yalanlar.” (Riyazu’s- Salihın:1653)

* * *

“Fuhuş bir şeyde bulunursa mutlaka onu çirkinleştirir. Hayâ da bir şeyde bulunursa mutlaka onu güzelleştirir.” (S. Hadisler:55/71)

* * *

“Zinaya ön ayak olan kadının duası kabul olmaz.” (Ra- muz:255/18)

“Zina fakirliğe sebep olur; (Age:211/18)

* * *

“Bir yerde zina ve faiz yayılırsa o yer halkı Allah’ın azabını hak etmiş olur.” (Age:53/17)

* * *

Bir yerde zina yayılırsa, orada ölümler artar.” (Mu- vatta:2/400)

* * *

“Erkeklerle kadınlar birbirleri ile yetinirlerse tarumar olurlar.” (H. Ans:7/276)

* * *

“Lût Kavminin iğrenç işini işleyen kimse lanetlidir.” (Age:5/1616)

* * *

Miraç dönüşü Allah Rasulü şöyle anlatır:

“Fırın gibi bir yere geldik. İçerden çığlıklar geliyordu. İçerde çıplak kadın ve erkekler vardı. Alevler onları yakı- yordu. “bunlar kim?” diye sordum. Cebrail; “Bunlar zina edenlerdir. “Cevabını verdi.” (Age:3/428)

* * *

“Allah şu kimselerin yüzüne bakmaz:

 1. Eli ile tatmin olanın,
 2. Livata yapan ve yaptıranın
 3. İçkiye düşkün olanın
 4. Ana babasına kötü davrananın 5-Komşusuna eziyet edenin

6-Komşusu ile zina edenin.” (Ramuz:296/2)

* * *

“Komşusunun ailesi ile zina edenin Allah yüzüne bak- maz. Onu temize çıkarmaz kendisine “gir cehenneme” de- nir. (Age:211/2)

* * * Abdullah İbn Mesut şöyle diyor: Peygamber (as)a sordum:

“-Ey Allah’ın elçisi! Hangi günah daha büyüktür?

-Seni yaratan Allah’a ortak koşman dedi.

-Sonra hangisi büyüktür dedim.

-Yemeğini yer, rızkına ortak olur düşüncesi ile çocu- ğunu öldürmen, dedi.

-Sonra hangisi? dedim.

-Komşusunun namusuna göz dikmen dedi” (Buhari, Tefsir:2/25)

* * *

“İki çene arasıyla iki bacak arası için garanti verene cennet için kefilim” (R.S.1513)

* * *

“Bir kimse gıybet edene karşı kardeşinin ırz ve şerefini savunursa, Allah kıyamet gününde o kimseyi cehennem- den uzaklaştırır.” (R.S.113)

* * *

“Başkasının iffetine namusuna dokunmayın ki, kendi kızlarınız ve hanımlarınız namuslu kalsın.” (S. Hadis- ler:143/11)

* * *

“Allah korkusuyla günah ve edepsizliğe sırt çevirip, if- fetini koruyanlar, hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Al- lah’ın arşının gölgesinde gölgelenmekle müjdelenmiş- tir.”^(Buhari, zekat:16)

f)   Tesettür

“Çocuğun avretine dikkat edin. Onun avreti, büyüğün avreti gibidir. Allah avret yerlerini açana rahmet nazarı ile bakmaz.” (Ramuz:321/6)

* * *

“Çıplaklıktan kaçının. Yanınızdaki meleklerden uta- nın. (Tirmizi, Edep:42)

* * *

“Nice kadınlar vardır ki, giyinmiş gibidirler ama çıp- laktırlar.” (R. S.:1664)

* * *

“Kadın örtüsüz dışarıya çıkarsa, şeytan onu yanıltmak için takip eder.” (S. Hadisler:172/60)

* * *

“Giyimde erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzeyen erkeklere Allah lanet etsin.” (R. S.1663)

* * *

Allah Rasulü kısa ve ince giyinen baldızından yüzünü çevirerek:

“Ey Esma! Kadın ergenlik yaşına yaklaşınca vücu- dunu örtmesi uygundur.” (Ebu Davut Libas:31)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir