CENAB-I ALLAH’IN SIFATLARI

“ALLAH” lafzı, kendisine ibadet edilen, noksanlıklardan münezzeh yüce varlığın adıdır.  

        “Allah” özel isimdir. Çoğulu yoktur. Hiçbir kelime “Allah” kelimesinin yerini tutmaz.  

 Cenab-ı Allah’ın 99 güzel ismi yanında eşsiz ve benzersiz sıfatları vardır. Bu sıfatlar, yaratılanların sıfatlarından çok farklıdır.

    Cenab-ı Allah’a inanan bir kimsenin Allah’ın sıfatlarına da inanması gerekir.  

 Cenab-ı Allah’ın sıfatları ezelidir. Meselâ; Allah bilir fakat bu bizim bildiğimiz gibi değildir. Allah’ın kudreti vardır fakat bu bizim ki gibi değildir. Allah görür fakat O’nun görmesi bizim görmemize benzemez. Yani bizdeki olanlarla Allah’ın sıfatlarının karıştırılmaması gerekir.

 Kur’an’da: “Allah’ın eşi benzeri ve dengi yoktur. Allah gibi hiçbir şey yoktur.” Buyrulur. (Şûrâ:11)

     Allah’ın sıfatları, zâti sıfatlar, sübûti sıfatlar ve fiili sıfatlar diye üçe ayrılır:

   a) ZÂTİ SIFATLAR: Cenab-ı Allah’ın zatından ayrılmayan sıfatlardır. Bunlar:

 1. Vücut: Allah’ın var olmasıdır. Zıddı olan yokluk düşünülemez. Allah’ın varlığı başka bir vasıtasıyla olmayıp varlığı kendindendir.
 2. Kıdem: Başlangıcı olmamak demektir. O, ezelidir.
 3. Bekâ: Sonu olmamak demektir.
 4. Vahdaniyet: Allah’ın bir tek olması demektir. Kur’an’da: “Allah’tan başka yerde ve gökte ilah olsaydı, yer ve gök karışırdı.” Buyrulur. (Enbiya:22)
 5. Muhalefetün Lil-Havadis: Allah’ın sonradan yaratılan varlıklara benzememe-si demektir.
 6. Kıyambinefsihî: Varlığı kendisinden olmak demektir.

     b) SÜBÛTİ SIFATLAR:

 1. Hayat: Allah’ın diri olması demektir.
 2. İlim: Allah’ın her şeyi bilmesi de-mektir.
 3. Semî: Allah’ın her şeyi işitmesi demektir.
 4. Başar: Allah’ın her şeyi görmesi demektir.
 5. İrade: Allah’ın dilemesi demektir.
 6. Kudret: Allah’ın her şeyi gücünün yetmesi demektir.
 7. Kelam: Allah’ın konuşması demek-tir. (Bu konuşma ses, harf ve kelimeye muhtaç olmadan konuşmadır.)
 8. Tekvin: Allah’ın yaratması, yoktan var etmesi demektir.

 c) FİİLİ SIFATLAR: Cenab-ı Allah’ın bir de rızık verme, ihsan ve ikramda bulunma, öldürme, diriltme, rahmet etme, cezalandırma gibi sıfatları da vardır.

Bunlara fiili sıfatlar denir.  

 “Müslüman’ım” diyen bir kimsenin Cenab-ı Allah’a şeksiz, şüphesiz ve noksansız bu sıfatları ile beraber iman etmesi gerekir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir