CENAB-I ALLAH KİMİ VE HANGİ SUÇU LANETLEMİŞTİR

Aslında Alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah kullarına karşı çok merhametlidir.İnanana da inamayana da yaşaması içinher imkanı sağlar.Kullarını ayırt etmez on a da rızık verir , diğerine de rızık verir .

Kur’an’da ifade edildiği gibi :” İnsanlar dünyadaki dereceleri ve nimet farklılıkları ile imtihan edilirler.” (En’am :165)

Allah’ın Lanetlediği  kötü ve kötülüklerdir.Genellikle inanmayan, fitneci, bozguncu, yalancı, iftiracı insanların ve topşumun huzurunu bozan kimseleri Lanetlemiştir.

Allah’ın Lanetlemesi, merhametindendir.Kullarını zarar verecek ve zarar verdirecek kötülüklerden uzak tutmak içindir.Kullarını uyarmak kötülükten vazgeçirmek içindir.

Cenab-ı Allah’ın 99 ismi arasında şunlar vardır:

Rahman :Dünyada her kuluna merhametli,

Gafur: Günahları bağışlayan,

Gaffar : Günahları örten,

Bunların yanında bir de :

Gahhar : Kahredici gücü olan,

Müzil : Zelil eden,

Hasip : Hesaba çeken,

Müntakip : Suçluyu cezalandıran,

Mani : Kötülüğe mani olan anlamı taşıyan  isimleri de vardır.

Kur’an’da “Lanet olsun “ denirken , Lanetlenen Lanetlenivermez.Onun cezası, pişman olmaz, tövbe etmezse, ceza ondan  sonra  ya dünya da gelir, yada hem dünya da hem ahirette gelir.

Her suçun her günahın mutlaka cezası görülecektir.

                                                                                                                    

Şimdi Cenab-ı Allah’ın Lanetlediği kişi ve suçları görelim :

-Allah’la  yapılan ahitleşmeyi bozan kimseler Lanetlenmiştir.

-“Verdikleri sözden caydıkları için onları Lanetledik.Kalplerini katılaştırdık….”(Maida :13)

-“Allah’a kesin söz verdikten sonra sözünden dönenlere Allah’ın emrettiği ilişkileri kesenlere ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara Lanet vardır…”(Rad :25)

                                                                                                                    

Allah’a  iftira edenler Lanetlenmiştir.

-“Allah’a eli bağlı diyen Yahudilere Lanet olsun….”(Maida :64)

-“Hıristiyanlardan  “And olsun Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir olmuşlardır”(Maida:73) 

-“Tanrılık iddiasında bulunan Firavunu  Lanetledik kıyamete kadar iğrenç kimselerden olacaktır. (Kasas : 42)

-Firavunun adamları dünyada ve ahirette Allah’ın Lanetine  uğradılar…Kahrolsun Hûd’un kavmi “ (Hud : 59/60 )

                                                                                                                    

Allah şirk koşanları Lanetlemiştir :

-“Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkek  ve kadınlara  Allah’a ortak koşan kadınlar a ve erkeklere azap etmesi için müslümanların başına gelmesi ni bekledikleri  kötülük çemberi başlarına gelsin.Allah onlara gazap etmiş Lanetlemiş ve cehnnemi kendilerine hazırlamıştır.” (Fetih :6)

                                                                                                                    

Gerçeği gizleyenleri Allah Lanet etmiştir.

-“İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayet  yolunu kitapta apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu, işte onlara hem Allah hem de bütün Lanet ediciler Lanet eder.” Bakara : 159)

-“Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölenlere gelince, Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların Laneti onların üzerinedir.” (Bakara : 161)

-“Onlar ebediyyen Lanet içinde kalırlar.Artık ne azapları hafifletilir, nede onların yüzlerine bakılır.” (Bakara : 162)

-“Allah’ın kitabından brşeyi gizleyip, onu az bir paha ile değişenler  yok mu , işte onların yiyipte karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir.Kıyamette Allah ne onlarla konuşur nede temize çıkarır.Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.” (Bakara :174)

                                                                                                                    

Allah’a ve Rasülüne dil uzatanlar Lanetlenmiştir :

-“Allah’a ve Rasülüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de Lanet eder ; onlar için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.” (Ahzap :57)

-Peygamber (as) ma  eziyet eden Ebu Lehep için “ Ebu Leheb’in iki eli kurusun!” (Tebbet suresi 1 )

-“Peygamberimize :”İşittik , karşı geldik” deyip dinlemeyip  eziyet ettikleri için yahudileri Allah Lanetlemiştir.” (Nisa : 46)

-“Allah’a ve peygamberimize düşman olanlar, işte onlar  aşağıların en aşağısındadırlar.” (Mücadele : 20)

                                                                                                                    

Cenab-ı Allah şeytanı Lanetlemiştir :

Allah şeytanı cennetten kovduktan sonra  ona :

-Şüphesiz hesap gününe kadar Lanet senin üzerinedir “ dedi. (Hıcır : 35)

Şeytan secde etmeyip isyan ettiği için Lanetlenip cennetten kovuldu.

-Puta ve şeytana tapanlar Allah’ın Lanetine uğramış kimselerdir.Allah birine Lanet ederse , ona yardım edecek birini bulamazsın.” (Nisa :52)

-Allah isyan eden şeytana  “ çık o cennetten, sen artık kovulmuş birisin.Ceza gününe kadar Lanetim senin üzerinedir” dedi. (Sad : 78)

                                                                                                                    

Allah Yahudileri Lanetlemiştir :

-“Sözlerini bozdukları içinonları Lanetledik ve kalplerini katılaştırdık.Onlar kitaplarını tahrif edip değiştirdiler Tevrat’ın bir bölümünü de unuttular.Pek azından hariç onlardan daima hainlik görürsün….” (Maida : 13)

-“Yahudiler Allah’ın eli bağlıdır (sıkıdır) dediler Hay bu yüzden elleri bağlanası ve Lanet olsalar….” (Maida : 64)

-“İsrailoğullarından kafir olanlar , Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle Lanetlenmişlerdir.Bunun sebebi ;  söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır.”(Maida : 78)

-“Yahudiler , “Üzeyr Allah’ın oğludur “ dediler.Hırıstiyanlarda  “İsa Allah’ın oğludur” dediler.Bu onların ağızları ile geveledikleri sözlerdir.Daha öncekiler gbi Allah onları kahretsin…”(Tövbe:30=

-“Kafirlikleri yüzünden Allah yahudileri Lanet etmiştir…”(Nisa :46) -“Allah inkarları yüzünden yahudilere Lanet etmiştir.”(Nisa :48)

                                                                                                                    

Cenab-ı Allah münafıkları Lanetlemiştir:

-“Allah münafık erkek , münafık kadınları ile kafirleri cehennem ateşi ile cezalandıracağını vaad etmiştir.Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.Orası onlara yeter.Allah onları

Lanetlemiştir.Onları devamlı bir azap beklemektedir.” (Tevbe :68)

-“Münafıkları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider .Konuşunca sözlerini dinlersin.Onlar duvara yaslanmış kütükler gibidir.Her gürültüyü kendi aleyhine sanırlar.Onlar düşmandır.Onlardan sakın.Allah onların canlarını alsın….” (Münafıkun : 4)

                                                                                                                    

Cenab-ı Allah Kafirleri Lanet etmiştir.

-“Allah kafirleri Lanet etmiş ve onlar için çılgın bir azap hazırlanmıştır…Kıyamet günü  “Keşke Allah’a peygambere itaat etseydik “ derler.Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştir, onlar bizi saptırdılar.Rabbim onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir Lanetle rahmetinden kov” derler.”(Ahzap :64-68)

-“Kafir oldukları için yahudileri Allah Lanetledi…”(Bakara :88)

-“Allah’ın Laneti kafirlerin üzerinedir”(Bakara :89)

-“Allah’ın Laneti kafir olarak ölenlerin üzerinedir.” (Bakar : 161)

-“Allah’ın Laneti iki yüzlü kadın ve erkekleredir.”(Tevbe :68)

-İnkar eden zalimlerin “cezası ;Allah’ın meleklerin ve bütün inananların Lanetinin üzerine olmasıdır.” (Al-i İmrAN:86/87)

-Ad kavmi için :” Onlar hem bu dünya da hem de kıyamet gününde Lanete tabi tutuldular.Onlar Rablerini inkar ettiler ve Allah’ın rahmetinden uzak kılındı” (Hud :60)

                                                                                                                    

Cenab-ı Allah zina iftirasında bulunanları Lanetlemiştir :

-“Namuslu , kötülüklerden habersiz mü’min kadınlara  zina iftirasında bulunanlar, dünya ve ahirette Lanetlenmişlerdir.Yapmış olduklarına dilleri, elleri, ve ayaklarının şahitlik edeceği gün onlar için büyük bir azap vardır.” (Nur :23/24)

                                                                                                                    

Mü’mini kasten öldüren Lanetlenmiştir :

-“Kim bir mü’mini kasten öldürürse  onun cezası ebedi olarak cehennemde kalmaktır.Allah ona gazap etmiş, Lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa :93)

Allah yalancıları Lanetlemiştir :

-“ Lanet olsun geberesi yalancılara !(Zariyat :10)”Onlar koyu cehalet içinde kalmış cahillerdir.”(Zariyat :11)

-“Sözlerini değiştirmeleri yüzünden onları Lanetledik, kalplerini katılaştırdık.”(Maida :13)

-“Allah’a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmemişken onu yalan sayandan  daha zalim kimdir? Cehennemde kafirlere yer mi yok!” (Ankebut :68) -Yalan haber yayanlar kınanmıştır. (Ahzap :60)

-“Allah’ın Lanet yalancıların üzerinedir.” (Al-i İmran :61)

                                                                                                                    

Kendisine kahrolası denilenler :

-“Canı çıkacısa ne biçim ölçtü, biçti.” (Müddesir :19)

-“ Kahrolası insan ! Ne inkarcıdır !” (Abese : 17)

-“Mü’minleri yakıp seyredenler için : “Kahrolsun !” (Buruç :4)

-“Kahrolsun o koyu yalancılara !” (Zariyat  : 10)

                                                                                                                    

Namazı , cihadı terk eden ve faiz yiyen için :

-“Nihayet öyle bir nesil geldi ki  bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin  arzularına uydular .Bu yüzden ilerde sapıklıklarının cezasını çekecekler .” (Meryem : 59)

-“Kim namzadan vazgeçerse , yüz çevirirse,  şüphesiz onun sıkıntılı bir haytı olacak ve biz onu kıyamet günü kör  olarak haşredeceğiz .” (Taha : 124)

-“Cihaddan geri dönerseniz yeryüzünde bozguncluk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız ? İşte bunlar , Allah’ın Lanetlediği sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.” (Muhamed :22/23)

-“Faiz yiyenler, kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden  kalktığı gibi kalkarlar…”( Bakara :275)

                                                                                                                    

Allah zalimlere Lanet etmiştir :

Kur’anın bildirdiğine göre melekler mü’minler için dua ederler, onları korurlar.Ama zalimlere Lanet okurlar.Meleklerin yaptığı dua da okudukları Lanet de kabul olur.Çünkü melekler günahsızdırlar.

-“Allah’ın Laneti zalimlerin üzerine olsun!” ( A’raf :44)

Aslında bu ayetin tamamı şöyledir :

-“Cennetlikler cehennemliklere sorarlar :

-Rabbimizin bize vaad ettiklerini gerçekleşmiş olarak bulduk, siz de Rabbinizin size vaad ettiklerini gerçekleşmiş buldunuz mu?” derler.

Cehennemlikler evet : “Evet “ derler.Bu sırada aralarından biri bağırarak şöyle der :

-“Allah’ın Lanet zalimlerin üzerine olsun”

-“Kıyamet günü zalimlere özür beyan etmeleri , onlara hiçbir fayda vermez. Lanet onlaradır.En kötü yer de onlarındır.” (Mü’min :52)

                                                                                                                    

Cenab-ı Allah’ın hayvanlaştırdığı kimseler de olmuştur :

Allah kötülükte ısrar eden  İsrail oğullarından bazılarını Maymun kılığına sokmuş  ve öylece helak etmiştir.Kur’an’da şöyle geçer  :

-“İçinizden cumartesi günü  azgınlık edip te bu yüzden kendilerine :” Aşağılık maymunlar olun!” dediklerimizi bilirsiniz” (Bakara : 65)

-Müslümanların dinlerini kötüleyen İsrail oğulları için Cenab-ı Allah :

-“ Allah katında yeri daha kötü olanı haber vereyim mi ?Allah’ın gazap ettiği ve Lanet ettiği , aralarından maymun lar domuzlar tağuta tapanları çıkardığı kimseler işte bunlar yeri ve durumu daha kötü olan kimselerdir.” (Maida : 60)

-İsrail oğullarından “Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara

:”Aşağılık maymunlar olun dedik.” (Araf : 166)

-“İsrail oğullarından azan, sapıtan biri için Cenab-ı Allah :”Dileseydik onu yükseltirdik .Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü.Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer.Üstüne varsa, dilini çıkarıp solur.Bıraksan da dilini sarkıtıp solur.İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir.Bunu anlat ! Belki düşünürler.” (Araf : 176)

Allah bozguncuları , haksızlık yapanları, başkalarını yoldan çıkaranları, kötülük yayanları Lanetlemiştir :

-Yeryüzünde huzursuzluk çıkaranlar için :”işte bunlar , Allah’ın kendilerini Lanetlediği , bu yüzden kendilerini sağır ve kör ettiği kimselerdir.” (Muhammed :22/3)

-İki yüzlü  kalplerinde fesat bulunanlar şehirde bozguncu haber yayanları seninle mücadeleye davet ederiz. Lanetlenmiş olarak nerede olurlarsa , yakalanıp öldürürler.” (Ahzab : 60/61)

-“Verdiği sözden dönenler , Allah’ın emirlerini terk edenler , fesat çıkaranlar, işte Lanet onlar içindir.Ve cehennem onlarındır.” (Rad :25)

-“Allah’ın Laneti haksızlık yapanlaradır.” (Hud :18)

-Müslümanlara “ Sefih “ diyenlere Cenab-ı Allah :”Sefih işte onlardır” buyuruyor. (Bakara :13)

“Beyinsiz” ifadesini de (Bakara :142, ayette kullanıyor.

               -Bir çok ayette de  : İnançsız, ahlaksızlar için “ sapık”  ifadesini kullanıldığı görülür.

               Furkan : 34/44

               Fatiha : 7

               Araf : 179

               Maida : 60

               Müddesir : 51

               Vakia :51/92

               -“Bazıları kendini yoldan çıkaranlara ahrette : “Rabbim,  onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir Lanete uğrat” (Ahzab : 58) derler.

               Bakara :65

               Mü’min : 60

               Mücadele :18

               Münafıkın :4

               A’raf :166/168

               Kalem : 10/13

               Nahl :27

 Cenab-ı Allah bu şekilde öncekilerden ibret alsınlar da onların durumuna düşmesinler diye, bir de “ Ben size haber vermedim mi ? Uyarmadım mı ? Demek için, bu ayetleri akıl sahiplerine indirmiştir.

            Atalarımızın bir sözü vardır :”Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az” diye.

               Bu anlayış, hidayet dileme ve hidayet nasip olma işidir.

               Rabbim hidayete layık olana hidayet etsin.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir