BİRDEN FAZLA EVLİLİK HANGİ ŞARTLAR ALTINDA MÜSADE EDİLMİŞTİR?

İslâm’ın böyle bir müsadesi karşısında bazıları, istemeyerek hataya düşerken, bazıları da inançsızlıkları nedeniyle bu müsadeyi dillerine dolamaktadırlar.  

Elmalı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (S.2/512) adlı eserinde :”Birden fazla evlilik, esas itibariyle yalnız bir müsade ve mübah kılmaktır. Eğer zina tehlikesi varsa o zaman evlenmek vaciptir.”der.  

Yani bugün bazıları gibi çok erkekli bir hayat veya çok kadınlı bir hayat yaşanmayacaktır. Yasak aşklar, gizli dostlar olmayacak, metres hayatı yaşanmayacak,neseb bozulmayacaktır. Çocukların babası belli olacaktır.İşte İslâm’ın hedefi budur.  

İslâm, dörde kadar evlenme kapısını açık tutmuştur.Ama bunu ağır şartlara bağlamıştır.  

Nisâ Sûresi : 3’de “Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. Adaletten ayrılmamanız için en uygun olanı bir kadınla evlenmektir.” buyrularak, çok evlilik değil, tek evliliği emretmiştir.

Nisâ Sûresi’nin 128. âyetinde şöyle buyrulmuştur :  

“Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında sulh yapsınlar…”

Bu ayete göre kadın, nikâh şartı olarak ikinci bir evlilik istemem, şartını koşabilir.O zaman erkek, eşini rızası olmadan ikinci evlilik yapamaz.  

Nisâ Sûresi’nin 3.âyetindeki şarta bağlı müsade, farz vacip, sünnet cinsinden bir emir değildir. Ancak bazı hallerde başvurulabilecek ruhsattır, izindir.  

Aynı zamanda bu ayet ;

 1. Yaygın kötü alışkanlığı kaldırmıştır.
 2. Adalet şartını ortaya koymuştur.
 3. Kadının hakkı korunmuştur.  
 4. Sınırlandırma getirmiştir.
 5. Fuhuşa, ahlâksızlıklara ve yuvaların yıkılmasına karşı bir tedbirdir.

Batının son zamanlardaki sosyal durumunu inceleyen yazarlardan J.E. Clar Me. Farlane, Batının bu konudaki tutumunu eleştirmiş ve şöyle demiştir :  

“Bir tek kadınla evlenmenin İsa Peygamber tarafından müdafa edildiği doğru değildir.Meselâ ; içtimaî, ahlâkî ve dinî bakımdan nazarı itibara alındığı takdirde, çok evliliğin medeniyetin en yüksek standartlarına aykırı olmadığı ispat edilebilir. Bu dava, garpta kimsesiz ve bedbah kadınlar meselesinin halli için bir devadır. Aksini iddia , fuhuşun, metres hayatının ve evde kalmış kızların davasının devam etmesi ve çoğalması demektir.”(ilimden Felsefeden Dine, Sayfa :78)

Bakalım İslâm Dini hangi hâllerde dörde kadar evliliğe müsade  etmiştir :  

 1. Kadının kocasına karşı kadınlık görevini yapamaması ve kadının cinsel duyguyu kaybetmesi halinde, bu durumda kadın, eşinin harama düşmesini bizzat kendisi istemez.  
 2. Kadının çocuk yapmasına engel bir durumun olması.
 3. Kadın erkek arasında dengenin bozulması, savaş sonu…  
 4. Kadının ev işlerini yapamayacak kadar hasta, ihtiyar olması, çocuklarına bakamaması.  

Şüphesiz bu durumlarda, sevgiye şefkate, himayeye muhtaç olan kadının boşanıp ortada bırakılmasından, ikinci evlilik daha uygundur. Erkek açısından da ; zinaya düşmekten daha iyidir. Toplum açısından da, ahlâkın bozulmasından daha iyidir.  

 • Hz. İbrahim’in hanımı, kocasını Hacer’le kendi eliyle evlendirmiştir. Şimdi soralım :  
 • Kadının bir çok erkeğin malı olmasından, ikinci eş olması daha iyi değil midir ?  
 • Bir erkeğe birden fazla kadını mı, bir kadına birden fazla erkeği mi tercih edersiniz ?  
 • Gizli metres hayatı mı iyidir, yoksa aile hayatı mı?  

İslâm hukukuna göre ; kadına haksızlık yapılması halinde kadın, mahkemeye müracat eder.Hatta eşine eziyet veya eşleri arasında eşitliğe riayet edemiyeceği sabit olan bir erkeğin, tek kadınla bile evlenmesi yasaklanabilir. (Bak: Hukuku İslâmiye

Kamusu : 2/120)  

Eve bakamayacaksa, eşine zulmedecekse, çocukları maddi manevi yetiştiremeyecekse, inançsızsa, dost hayatı yaşıyorsa, o erkeğe evlenmek yasaktır, haramdır.

Birde İslâm’da zorla evlilik olmaz.Kadının rızası alınmadan asla evlendirilemez. Zorlanırsa nikâh, batıl olur.  

Bazıları : “Ben seni Allah ve Rasûlü şahit, kendime nikâhlıyorum.”diyormuş. Bu nikâh batıldır. Hileli nikâh geçersizdir.

Kısaca müsade şarta bağlıdır.Yani ikinci evliliğe zorlayan sebep olacaktır.Bir de erkek , adaletli davranacaktır.Maddi konuda adalet olmuş olsa bile, sevgide adaletin olması imkânsızdır. Öyleyse, İslâm’ın emri tek evliliktir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir