ALLAHÜ TEÂLA’NIN SIFATLARI

Alemlerin Rabbı olan Allah’ın güzel isimleri yanında kendine ait sıfatlarıda vardır.

“Allah’a inandım” diyenin bu sıfatları da aynen kabul etmesi lâzımdır.

Allah’ın sıfatları, diyer yaratıkların sıfatlarından farklıdır.

Allah’ın sıfatları üçe ayrılır:

1) ZATÎ SIFATLAR: Allah’ın zâtı ile birlikte olan. Bunlarda:

 1. Vücüd: Allah’ın var olduğunu ifade eder. Herşeyide o, yaratmıştır. Varlığın zıddı olan

yokluk Allah için düşünülemez.

 • Kıdem: Başlangıcı olmamak demek. Allah’ın öncesi ve başlangıcı yoktur, “
 • Beka: Sonu olmamak demektir.  Kur’an’da:   “Yeryüzünde   herşey   yok olucudur.

İkram sahibi olan Rabbının varlığı ise ebedîdir.” {Rahman: 27)

 • Vahdaniyet: Allah’ın bir tek olması demektir. Herşeyde Allah tektir. İhlas sûresinde:

“Deki O Allah bir tektir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Herşey ona muhtaçtır, O, doğurmamıştır. Doğrulmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.” buyrulur.

 • Muhalefetünlil-Havâdis: Allah’ın sonradan yaratılan varlıklara benzememesi

demektir. Hiç birşey Allah’a benzemez, Allah da hiçbir şeye benzemez.

 • Kıyam Binefsihî: Varlığı kendisinden olmak demektir.

2) SÜBÛTÎ SIFATLAR:

Allah’ın varlığı ile zatı ile bulunan sıfatlardır. Bu-sıfatlar:

 1. HAYAT: Allah’ın diri olmasıdır.
 2. İLİM: Allah’ın herşeyi bilmesidir.
 3. SEMİ: Allah’ın herşeyi işitmesidir.
 4. BASAR: Allah’ın herşeyi görmesidir.
 5. İRADE: Allah’ın dilemesi demektir.

f)KUDRET: Allah’ın herşeye gücünün yetmesidir.

g) KELAM: Allah’ın, ses, harf, kelime veya cümleye muhtaç olmadan konuşmasıdır.  

h)TEKVİN: Allah’ın yaratma ve yoktan var etme sıfatıdır.

3)FİİLİ SIFATLARI:

a)-Rızık vermek,

b)-İkram, ihsanda bulunmak

c)-Rıza, muhabbet, gazap

d)-Öldürme, diriltme gibi sıfatları daha vardır.

Allah’ın sıfatları ezelî ve kadîmdir. Bu sıfatlardan birini veya bir kaçını inkâr eden Allahı inkar etmiş olur.

ALLAH’IN SIFATLARI EZELİDİR:

Cenab-ı Allah’ın sıfatları ezelidir, ebedîdir. Meselâ; Allah bilir, fakat O’nun bilmesi, bizim bildiğimiz gibi değildir. Allah’ın kudreti vardır, O’nun kudreti, bizim kudretimiz gibi değildir. Allah görür. O’nun görmesi, bizim görmemize benzemez.

Kur’an’da: “Allah’ın eşi, benzeri ve dengi yoktur. Allah gibi hiçbir şey yoktur.” buyrulmuştur. (Şûra sûresi: 11)

ALLAH NEREDEDİR?    

Cenab-ı Allah’a bir yer, mekân gösterilemez. Allah’a bir yer ve mekân izafe etmek insanı küfre götürür.

Allah ne yerdedir ne gökte, her yerdedir heryerde.

Kur’an’da: “O, öyle bir Allah’tır ki, göktede yerde de Allah’tır” (Zuhrûf: 84) buyrularak Allah’ın her yerde olduğu bildirilmiştir.

ALLAH’IN ŞEKLİ NASILDIR?

Cenab-ı Allah, herhangi bir şeye benzemez.

Kur’an’da:”O’nun hiçbir benzeri yoktur.” (Şura: 11)buyrulur.

Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez. Allah’ın misali ve benzeri yoktur. O yarattıklarından hiçbirine benzemez. Hiçbir şeyde O’na benzemez.

ALLAH’I GÖREBİLİR MİYİZ?

Bizim gözümüzün yapısı, bu dünyada Allah’ı görmeye müsait değildir. Kur’an’da:

“O’nu gözler idrak edemez.”(En’am:103) “Sen beni göremezsin” (A’raf: 143) “Kıyamet günü  yüzler parlak olduğu halde Rabbine bakacaklardır.11 (Kıyamet: 22)

Hz. Peygamber: “Allah’ı görmek, hiçbir kimseye mümkün ve muvafık değildir.” buyurmuştur. Miraçta gördün mü? Diyenlere “O bir nurdur, nasıl görürüm” demiştir. (Hadis Ans. 17/1328)

Peygamber miraçta kalp gözü ile görmüştür. Mü’minler Allah’ı kalp gözü ile görecektir.(İ.Azam, Fıkhı Ekber: 154)

NASIL ŞİRKE DÜŞÜLÜR?

Şirk, Allah’a ortak koşmak demektir.

-Allah’tan beklenilen başkasından beklenirse, şirke düşülür.

-Allah için yapılan, kulada bulaştırılırsa şirke düşülür.

-Allah’ın sıfatları başkasında görülürse,

-Allah’tan başkasına güvenilip dayanılırsa,

-Allah şekillendirilirse, şuradadır denirse,

-Teslis inancı kabul edilirse,

-Kurtuluş   ve   şefaat   başkasından beklenirse,

-İbadete riya karıştırılırsa, şirke düşülür?’, Bu durumda iman gider, nikâh gider.

YANLIŞ KULLANILMAMASI VE YANLIŞ!

ANLAŞILMAMASI GEREKEN İFADELER-DEN BİRKAÇ ÖRNEK

-“Mizan, terazi Rahmanın elinde”

-“İki kişi bir olursa, üçüncüsü Allah olur”

-“Allah’ın evi”

-“Allah   hiçbir   yere   sığmaz   kulun kalbine sığar”

-“Kulum bana yürüyerek gelirse ona koşarak giderim”

-“Tabiat ana”, “Tabiat olayı”

-“Benim evimi Allah yıkmadı.”

-“Allah bula bula benimi buldu”

-“Gökteki Allah şahit

-“Allah gökte olmasaydı, Peygamber miraca çıkmazdı.”

-“Allah’ın eli”

-“Allah   yerde mi   gökte mi   bilmiyorum”…gibi

HAKİMİYET ALLAH’INDIR

Kur’an’da buyrulur ki;

-“Yerlerin ve göklerin hükümdarlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, herzeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden yüceler yücesidir.” (Furkan: 2)

-“Göklerin ve yerlerin gizli bilgisi O’na aittir. Yerde ve gökte ondan başka bir yönetici yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.” (Kehf: 26)

-“Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O’ndan başka tanrı yoktur… Hüküm O’nundur. Siz ancak O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas: 88)

Evet, mülk Allah’ın, Hüküm Allah’ın, Hakimiyet Allah’ındır.

Hiç kimsenin dediği olmaz, hep Allah’ın dediği olur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir