72 BÜYÜK GÜNAH

A) İmanın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar:

İmanın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, iman esaslarının uzantısı durumundaki yanlış ve bozuk inançlardır:

 1. Allah’a şirk koşmak,  
  1. Falcılara, kahinlere, sihirbazlara, gaipten (gaybden) haber

verdiklerini iddia edenlere inanmak ve kapılmak,

 • Allah’tan başkasına yemin etme,
  • Dininden dönüp mürted olmak,
  • Kur’an–ı Kerim’i ezberleyip unutmak; okumasını öğrendikten sonra unutmak,
  • Dünyaya muhabbet etmek/ bağlanmak. Dünya muhabbetine

düşüp ahireti unutmak, dini vazifeleri terk etmek,

 • Hz. Peygambere yalan / hilaf (gerçek dışı) söz isnad etmek, onun söylemediği bir sözü söylemek.
  • Hz. Peygamber’in ashabına / sahabeye dil uzatmak / kötü söz söylemek ve onlara sövmek.
  • Mukaddesata küfretmek, bunları alaya almak,

B) İslam’ın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar

İslam’ın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, İslâm’ın şartlarıyla ilgili olumsuz tutum ve davranışları hatırlatıcı ve açıklayıcı esaslardır:

 1. Bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüplükten temizlenmemek; cünüp gezmek,
  1. Vaktinden evvel ezan okumak ve namaz kılmak,
  1. Beş vakit namazı vakitlerinde kılmayıp kazaya bırakmak,
  1. Bir          özür        olmadığı               halde,     ramazan               orucu    tutmamak,

Müslümanların önünde oruç yemek,

 1. Malının zekatını ve mahsulünün öşürünü vermemek.

C) Helâl – haramla ilgili Büyük Günahlar:

72 Büyük günahın bir kısmı, inançtan uygulamaya helâl – haram konularına dairdir:  

 1. Helalı helâl bilip itikat etmemek; haramı/haram olanı, haram bilip itikat etmemek,
  1. Erkekler ve kadınlar, şehveti tahrik edecek şekilde giyinmek,
  1. Erkekler ipekli giyinmek, âlâyişli/gösterişli bir şekilde süslenmek,
  1. Edep yerlerini / avret mahallini açmak, başkasına göstermek; başkasının avret yerine bakmak,
  1. Kadınlar erkek elbisesi giymek; erkekler kadın elbisesi giymek; karşı cinse benzemeye çalışmak.
  1. Karnı doyduktan sonra yemek / yemeğe devam etmek,
  1. Şarap ve alkollü içkiler içmek; keyif verecek (esrar, eroin gibi uyuşturucu) şey yemek – içmek,
  1. Köpek artığını yemek,
  1. Domuz eti ve yağı yemek,
  1. Ölmüş hayvan (meyte:leş) eti yemek ve yedirmek,
  1. Birbirine nişan almak/nişan dökmek (dövme yaptırmak gibi.)
  1. Faiz (riba) almak ve vermek, tefecilik yapmak
  1. Hırsızlık etmek,
  1. Elin / başkasının malını zorla gasbetmek/cebren almak.

D) Ahlâkla ilgili büyük günahlar  

72 büyük günahın önemlice bir bölümü güzel ahlâkın (ahlâk –ı hamide) zıddı olan kötü ahlâkla (ahlâk –ı zemime/reziil) ilgilidir:

 • Anaya babaya asi olmak, onları dövmek,
  • Sıla –i rahmi terk/kat –ı rahim etmek; akrabalarla bağlantıyı kesip, onları ziyaret etmemek, varsa hacetlerini görmemek,

31.Haset etmek,

 • Emanete hıyanet etmek,
  • Müslüman veya kafir bütün insanlara hıyanet etmek,
  • Mü’minin imana ve İslâmın emirlerine itaate dair olan taraflarını alaya almak,
  • Küfür ve fuhuş sözler konuşmak,
  • Söz/laf taşımak, koğuculuk etmek (Nemine)
  • Gıybet/dedikodu etmek,
  • Mü’min kardeşimin hatırını / gönlünü yıkmak  / kalbini kırmak,
  • Namuslu kadınlara dil uzatmak / bir saliha / namuslu hatuna fahişe demek, namuslu kadınlara ait aile sırlarını yaymak,
  • Kadınlar, erkeklerin yatağından kaçmak,
  • Avretler (kadınlar) erinin ziyanına varmak / kocasından izinsiz

ziyarete gitmek,

 • İki kız kardeşi birden nikah altında tutmak,
  • Ehlinin (karısının) oylunu (avret ve mahrem yerlerini) anasının oyluna benzetmek (zıhar yapmak: Türkçe’de “anam avradım olsun” demek

gibi.)

 • Ehlinin anasına sövmek,
  • Cahil kalmak; dini vazifeleri, farzları, vacipleri, sünnetleri öğrenmeyip, cahillikte ısrar etmek. (Dünya ve ahiret işlerine ve dinine ait bilgileri – farzları ve haramları – öğrenmemek, cahillikten sakınmamak. Dini hükümleri öğrenmeyenler, rahatlıkla haram işleyebilir.)
  • Cahillik ne musibettir bilmemek (bilmediğini bilmeyen de rahatlıkla harama düşebilir.)
  • Ölçüyü ve tartıyı düzgün ve adaletli yapmamak, hileli yapmak,
  • Allah Teala’nın azabından emin olmak / korkmamak, hileli yapmak,
  • Allah’ın rahmetinden ümit kesmek,
  • Zina etmek, meşru olmayan şehevi zevkler peşinde koşmak; kendine zina ettirmek,
  • Eşcinsel ilişkiye girmek (livata etmek, sevicilik yapmak,

kendisine livata ettirmek)

 • Loğusa ve adet halinde karısına yaklaşmak / cinsel ilişkiye girmek,
  • Mecburiyet olmadan / özürsüz elin / başkasının avredine (avradına) / karısına kızına bakmak,
  • Kibirlenmek / tekebbür etmek (büyüklük taslamak; kendini üstün görmek; tevazudan uzaklaşmak); kibirlenip insanlara zulüm ve tahakküm etmek,
  • Haksız yere yetim malı yemek, (Nisa, 4/10)
  • Ölüm döşeğindeyken varisten / mirasçıdan mal kaçırmak,
  • Yalan söylemek,
  • Yalan / boş yere yemin etmek, çok çok yemin etmek,
  • Yalan yere / yalancı şahitlik yapmak; hak / doğru şahitliğe varmamak / gitmemek,
  • Canlı bir hayvanı ateşe atmak,
  • Cimrilik ve hasislik / nekeslik etmek (bul ve şuhh)
  • Yapılan iyiliği başa kakmak / Bir adama iyilik edip sonra başına kakmak.
  • Zorunlu olmayarak kahkahayla çok gülmek,
  • Teğanni etmek (ahlaksız şarkılar söylemek)

G- Günahlarla ilgili büyük günahlar

72 büyük günahın birkaçı, günah işler yapmakla ilgilidir:

 • Günah / küçük günah işlemekte ısrar etmek / çok çok günahına musır olmak,
  • Harem –i Kâbe’de günah işlemek.

H- Topluk hayatıyla ilgili büyük günahlar  

72 büyük günahın son bölümü, toplumsal ve siyasi hayatla ilgilidir: 67.       Ülülemre (devletin meşru yönetimine ve kanunlarına) itaat etmemek; devlete, amirlerine isyan etmek,

 • Haksız yere, bilerek adam öldürmek,
  • İntihar etmek,
  • Harpte düşmandan korkup kaçmak; Allah yolunda cihadı terk etmek,
  • Rüşvet almak ve vermek,
  • Gücü yeten kimsenin münkeri / kötülüğü menetmemesi / engellememesi.

(03/07/2005 Vecdi AKYÜZ/Yeni Şafak)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir