SALAVATİ ŞERİF

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâten tüncinâ bilhâ min cemi-il ehvâli vel-âfât ve takdi lenâ bihâ cemi-el-hâcât ve tutahhirruna biha min cemi’is-seyyi’at ve terfe’una bihâ â’led-derecât ve tübelliğuna bihâ aksal […]

Esmâü’l Hüna (Allah’ın güzel isimleri)

Kur’an’da şöyle buyrulmuştur: -“En güzel isimler (Esmâ’l hünsâ) Allah’ındır. O halde O’na güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (A’râf sûresi […]

Namazlardan sonra tespih duası

-“Allahümme entesselam vemin kesselam, tebarekte yâzel- celali ve ikram.” -“Allah Resûlina salavat.” (salavat getirilir.) -“Sübbanellahi velhamdülillahi velâ ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela guvvete illabillahil aliyyil azim” (Ayete’l Kürsi […]

Ayete’l Kürsî

“Allâhü lâilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ-te’huzuhû sinetün velâ nevm.Lehû mâ fi’ssemâvâti vemâ fi’l-ard. Men-zellezî yeşfe’u indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ-beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yuhîtûne bişey’in minilmihî illâ bi-mâ şâe’. Vesi’a […]

İkinci kunut Duası

“Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfî dü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bi’lküffâri mülhık.”  (Allah’ım! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk […]

Birinci Kunut Duası

“Allâhümme innâ neste’înüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü ayeyk. Ve nüsnî aleyke’l-hayra küllehû neşküruke ve lâ nekfürük. Ve nahle’u ve netrukü men yefcürük.” […]

Allahümme Rabbena

“Allahümme Rabbenâ Âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve Kınâ azâb’n-nar.” “ Rabbenağfirlî ve li-valideyye ve li’l-mü’minîne yevme yekumü’-hisâb.” (Allah’ım! Bize bu dünyada iyilik ve güzellik, âhirette de iyilik ve […]

Allahümme Bârik

Allahümme Bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli  İbrâhîme inneke hamîdün mecîd.” (Allah’ım Muhammed’i ve yakınlarını İbrahim’i ve yakınlarını  mübârek kıldığın gibi mübarek […]

Allahümme Salli

Allahümme Salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ  İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme  inneke hamîdün mecîd.” (Allah’ım İbârahim’e ve yakınlarına rahmet ettiğin gibi Muhammed’e, O’nun evlat ve […]

Ettehiyyâtü Duâsı

“Ettehiyyâtü lillâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibat. Esslamü aleyke eyyü-he’nnebiyyü ve rahmetullaâhi ve berekâtüh. Es-selâmü aleynâ ibâdillaâhi’s-salihîn. Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühâ ve resûlüh.” (Dil ile, beden ve mal […]