Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak için yapılacak dua

Euzu billâhi mine’ş-şeytânı’r-racim. Allah’ım Rahmetinden Edebiyyen kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Lâ ilâhe ilâllahü vahdehü lâ şerrikelehü lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yümîtü ve hüve âle külli şey’in […]

Hem dünya hem de ahiret için okunacak dua

“Allahümme Rabbenâ Âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve Kınâ azâb’n-nar.” Ya Rabbi! Bize bu dünyada iyi güzel olanı, öteki dünyada  da iyi güzel olanı ver. Bizi ateşin azabından koru. […]

Aile geçimsizlikleri için okunan dua

“Bir fatiha üç İhlâs okuyarak sevabını Hz. Peygamberin ruhuna bağışlanır. Sonra sabah akşam:” Hasbiyallahü la ilahe. Âleyhi tevvekeltü vehüve Rabbül ârşil azîm” ayetini yedişer defa okuyan kimse mes’ud bir aile […]

Evden çıkarken bir yere giderken okunacak dua

Fatiha, Ayete’l-Kursi, İhlâs, felâk, Nâs sûreleri  üçer defa okunur. Yatarken de aynı sûreler okunur Benzer Yazılar: NAZARA KARŞI OKUNACAK DUA “Ve in yekâdullezine keferû leyuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuzzikre ve… […]

Hastaya okunacak dua

Allahumme âfinî fi-cesedî ve âfinî fi beseri vec’alhul vârise mini lâ-ilahe illellahu’l-halimu’l kerîmu, subhanellahi Rabbi’l-Arşı’l-azîm. Velhamdu-lillahi Rabbi’l âlemîn.” Allah’ım ! Bana cesedimde afiyek, görmemde afiyet ver. Görmemi bana vâris kıl. […]

Bunalıma düşen için okunacak dua

 “Efehasibtum ennemâ haleknâkum abesen ve ennekum ileynâ lâ turcaûn. Fa teâlellâhu’l-meliku’l- hakku lâ ilâhe illâ huve rabbu’l arşi’l kerîm.” Bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten döndürülüp getirilmeyeceğinizi […]

NAZARA KARŞI OKUNACAK DUA

“Ve in yekâdullezine keferû leyuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuzzikre ve yekûlûne inne hu lemecnûn ve mâ huve illâ zikrun lilâlemin.” Gerçekten o kafirler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle […]

HAPŞURUNCA YAPILACAK DUA

Aksıran kimse (Elhamdülillah) derse, Sizden biriniz aksırınca ; “ Allah’a hamdolsun’ desin (bunu işiten) kardeşi veya arkadaşı;            (Yerhamükâllah) “Allah’ın rahmeti üzerine olsun” desin. (O da);          (Yeddinâ Yehdikümullah […]

KURBAN KESME DUASI

Kurban kesmek dinen zengin sayılan her Müslüman’a  vaciptir. Kurbanların bayramın üç gününde kesilmesi lâzım gelir. Kurban, deve, sığır manda, koyun ve keçiden kesilir. Devenin beş seneliği, sığır ve mandanın iki […]

PEYGAMBER (AS)I, RÜYADA GÖRMEK İÇİN YAPILACAK DUA

Her Müslüman peygamberini rüyada görmek ister. Ama çok az Müslüman görebilir. Peygamber (as)’i görmek istemek yeterli  değildir. Peygamber (as)’yi görebilmek için: Allah Resulünü çok sevmek gerekir. Her konuda O’na uymak […]